Puisen pysäköintitalon suunnitteluaineisto kaikkien saatavilla

Uutta Helsinkiä
21. toukokuuta 2021
Vuoden kestäneessä hankkeessa laadittiin konseptisuunnitelmat kahdelle puurakenteiselle pysäköintitalolle Helsinkiin ja Vantaalle. Tavoitteena oli mahdollistaa pysäköintitalojen toimiminen hiilivarastoina, kun niiden rakentamisessa on käytetty mahdollisimman paljon puuta.

Vuoden kestäneessä hankkeessa laadittiinkonseptisuunnitelmat kahdelle puurakenteiselle pysäköintitalolle Helsinkiin jaVantaalle. Tavoitteena oli mahdollistaa pysäköintitalojen toimiminen hiilivarastoina,kun niiden rakentamisessa on käytetty mahdollisimman paljon puuta.

Keväällä 2020 käynnistyi hanke puurakenteisen pysäköintitalon kehittämiseksi. Helsingin kaupungin vetämän hankkeen tavoitteena oli laatia rakennuslupatasoinen aineisto kahdelle puurakenteiselle pysäköintitalolle.  

Hankkeessa tutkittiin uuttaa rakennejärjestelmää, jossa erityinen huomio kohdistui rakenteelliseen paloturvallisuuteen, puutuotteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, modulaarisuuteen, rakenteiden liitosten suunnitteluun ja uudelleen käytettävyyteen.

Hanke on nyt tullut päätökseensä ja hankkeen aineisto on avoimesti saatavilla. Aineisto sisältää kohteiden pääpiirustukset ja laskelmat elinkaari- ja investointikustannuksista sekä hiilijalan- ja -kädenjäljestä.

Mukana monia toimijoita

Suunnitelmat laadittiin TILA Group Oy:n johdolla. Yritys on eri alan asiantuntijayritysten yhteenliittymä ja erikoistunut puurakentamisen hankkeiden suunnitteluun ja johtamiseen.

Yhteishankkeen tilaajina ja hankkeen ohjaajina olivat Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupungin omistama Finnpark Oy, Wersowood Oy, YIT Suomi, Arkta Reponen Oy. Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministerin puurakentamiseen kehittämisen ohjelmasta. Kaupunkien taholta ohjaukseen osallistuivat kaavoitus, rakennusvalvonta ja kunnalliset rakennuttajat.

”Suomenensimmäisen puurakenteisen paikoitustalon konseptisuunnitelma on tärkeä avaus. Yhdessätekemämme kehitystyö mahdollistaa alkavien hankkeiden sujuvan toteuttamisen Suomenrakentamismääräysten mukaisesti hankesuunnittelusta toteutukseen ylläpitohuomioiden”, Tila Groupin Toimitusjohtaja Tuomo Hynninen toteaa.

Hankkeen tulokset ja opit

Puurakeinen pysäköintilaitos on tehokkaasti tuotettavissa ja rakennettavissa sekä myös taloudellisesti kilpailukykyinen. Modulaarisen puurakentamisen suuri etu on resurssitehokkuus, joka tarkoittaa esimerkiksi lämpötiloista riippumatonta valmisosarakentamista sekä rakennustöiden minimointia työmaalla.

Puurakenteinen pysäköintilaitos on vastaus myös kiertotalouden asettamiin haasteisiin. Rakennusosien uudelleenkäytettävyys on realistisesti mahdollista. Hankkeen hiililaskennan tulokset vastasivat tavoitetta. Hiilikädenjäljen osuus oli huomattavasti jalanjälkeä suurempi, mikä on erittäin kannustava tulos.

Hankkeen tuottama suunnitelma-aineisto ei ole vielä riittävän laaja ja yksityiskohtainen, jotta esitetyt puurakenteisen pysäköintilaitoksen paloturvallisuusratkaisut täyttäisivät rakennusluvan myöntämisen vaatimukset. Tämä edellyttää jatkossa laajempaa tarkastelua ja kohdekohtaista suunnittelua.

Jatkotarkastelussa tulee kohdekohtaisesti huomioida pysäköintilaitoksen ominaispiirteet, kuten esimerkiksi palokuorman laatu ja määrä, suuri palo-osastokoko, tilan avoimuus, palon mahdollinen leviäminen julkisivun kautta ja sammutustoiminnan edellytykset.

Tehtävänä hanke oli laaja ja vaativa. Puupaikoitustalokonseptin kehittämistehtävä osoittautui työlääksi, aikaa vieväksi ja rakentamisen sääntelyn tulkintojen osalta haasteelliseksi.

Lue tarkempi kuvaus hankkeen tuloksista ja opeista hankkeenUutta Helsinkiä -sivulta. Löydät sivuilta myös hankeraportin sekä suunnitteluaineistot.