Kivinokasta helsinkiläisten vapaa-ajan viettopaikka

Uutta Helsinkiä
04. kesäkuuta 2021
Kivinokasta halutaan uusi merellisen virkistyksen ja matkailun kohde. Kivinokka säilyy edelleen kaupunkilaisten merkittävänä luontokohteena ja monipuolisena virkistysalueena, jossa perinteinen kesämajatoiminta ja veneily jatkuvat. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asemakaavan muutosehdotusta kokouksessaan 8. kesäkuuta.

Kivinokasta halutaan uusi merellisen virkistyksenja matkailun kohde. Kivinokka säilyy edelleen kaupunkilaisten merkittävänä luontokohteenaja monipuolisena virkistysalueena, jossa perinteinen kesämajatoiminta javeneily jatkuvat. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asemakaavanmuutosehdotusta kokouksessaan 8. kesäkuuta.

Kivinokka on laaja, vilkkaassa ulkoilu- ja virkistyskäytössä oleva kulttuurimaisema. Alueen käyttäjät arvostavat erityisesti sen luontoa ja luonnonmukaisia rantoja. Kivinokka kaavoitetaan virkistys- ja viheralueeksi ja merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi, jonka kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja luontoarvot ovat suunnittelun lähtökohtana.  

Kivinokan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnosvaiheen aikana saadut mielipiteet on huomioitu kaavassa; valtaosa nykyisistä suojelu-, metsä- ja puistoalueista säilyy ja niiden hoito ja uudistuminen on jatkossa mahdollista. Pääosa nykyisistä toiminnoista säilytetään tai niitä kehitetään. 

Kulosaaren kartanomiljööstä lähimatkailukohde

Lisääntyvään virkistyskäyttöön on kaavassa varauduttu – uudet, alueelle sopivat palvelut ja virkistystoiminnot sijoittuvat niemen lounaisrannalle. Kivinokan kaavaehdotuksessa Kulosaaren kartanomiljööstä muodostuu entistä vetovoimaisempi kohde, joka palvelee sekä matkailua että lähialueen asukkaita. Alueelle on suunniteltu majoitus-, liike- ja palvelutiloja ja telttailua sekä virkistys- ja viljelytoimintaa. Toimitiloja varten uutta kerrosalaa on 180 neliömetriä sekä majoitukseen 1 740 neliömetriä. Kaupunkilaisten toiveita on kuultu – palveluja ja toimintoja on lisätty maltillisesti, jotteivat ne aiheuta lisää liikennettä, huoltoajoa tai pysäköintitarvetta niin, että jalankulun turvallisuus ja säilyminen vehreänä luontoalueena vaarantuisi. Uusille yksityisille palveluille on osoitettu omat pysäköintialueet.

"Kivinokan viheralueen suunnittelussa olemme huomioineet vuorovaikutuksessa kaupunkilaisilta saadun palautteen sekä alueen pitkän historian helsinkiläisten virkistysalueena. Perinteinen kesämajatoiminta säilyy jatkossakin, samoin kulttuurihistoriallisesti arvokas kartano- ja siirtolapuutarhaympäristö. Herttoniemen siirtolapuutarhan asemakaavaa ei muuteta", kertoo maisema-arkkitehti Johanna Himberg. 

Kivinokkaan kattava kävely- ja pyöräilyverkosto

Kivinokan liikenne- ja reittijärjestelyissä on otettu huomioon kaupunkilaisten palautteissa esiin nousseet jalankulun, pyöräilyn ja autoilun yhteensovittamiseen liittyvät tarpeet.

Kipparlahdensilmukan katualue, viereinen suojaviheralue sekä siirtolapuutarhan ja metroradan välissä oleva kaavoittamaton alue on liitetty Kivinokan asemakaavaan. Vireillä olevaan pyöräilyn Itäbaanan suunnitelmaan ja katualueen muutoksiin on varaukset. 

Kivinokan kaava vaikuttaa erityisesti siten, että alueen tullessa asemakaavoituksen piiriin, hankkeet ja investointi lähivirkistysalueiden sekä merellisen virkistyksen ja matkailun palveluiden kehittämiseen mahdollistuvat.

Kivinokan havainnekuva

Kulosaaren kartanoalueen viitesuunnitelma