Malmin ja Pukinmäen katu- ja viheralueille parannussuunnitelma

Malmi
09. kesäkuuta 2021
Kukkia Longinojalla

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tiistain 8.6.2021 kokouksessaan Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelman vuosille 2021−2030.

Suunnitelmassa esitetään yleisten katu- ja viheralueiden ylläpidon, peruskorjauksen ja yleisillä viheralueilla sijaitsevien palveluiden tavoitetaso sekä toimenpidetarpeet. Päämääränä on yleisten alueiden turvallisuuden, kestävyyden, toimivuuden, esteettömyyden ja viihtyvyyden parantaminen. Toimenpidetarve-esityksissä ja hankkeiden valinnassa on otettu huomioon asukkailta ja asukasjärjestöiltä tullut palaute ja kehittämisehdotukset, kunnossapidon vaatimukset sekä alueen ominaispiirteet ja arvot.

Suunnitelman aluerajaukseen sekä aikatauluun on vaikuttanut Malmin kaupunkiuudistus. Käynnissä olevan kaupunkiuudistuksen rinnalla on haluttu käsitellä kattavasti sekä Malmin että ympäröivien alueiden yleisiä alueita verkostoineen.

Merkittävimpänä kehittämishankkeena on Longinojan ja Vantaanjoen yhdistävän virkistysreitin korostaminen ja parantaminen. Hankkeessa korostuu Malmin keskustan yhdistyminen sitä ympäröiviin viheralueisiin, alueen imagon nostaminen ja monipuolisen lähiympäristön esiintuominen, kaupunkiluonnon kehittämistä unohtamatta.

Seitsemän hanketta kymmenen vuoden aikana

suunnitelmassa on esitetty seuraavan kymmenen vuoden aikana toteutettavaksi seitsemän hanketta priorisointijärjestyksessä:

  1. Longinoja – Vantaanjoki: Hankkeessa kehitetään alueen keskeisiä viheralueita sekä virkistyksen että luonnon monimuotoisuuden kannalta, jolloin se on olennainen osa alueen viher- ja virkistysverkoston kehittämistä. Hankkeessa parannetaan kestävää virkistyskäyttöä, sekä turvallisuutta.
  2. Malmin kirkkopuiston peruskorjaus: Puiston käyttöä parannetaan ja sekä koettua että todellista turvallisuutta parannetaan, niin kalusteiden ja varusteiden kunnostamisen ja uusimisen kautta, kuin myös luonnonhoidon toimenpitein. Puiston historiallisia kerrostumia nostetaan esiin sekä hoitotoimenpitein että infotauluin, alueen metsäinen luonne säilytetään samalla kun puiston pääkäytävän ympäristöä siistitään.
  3. Ylä-Malmin torin ja Kaupparaitin peruskorjaus: Ylä-Malmin torin ja Kaupparaitin peruskorjauksen tavoitteena on nostaa julkisen ulkotilan laatutasoa vastaamaan kaupunkikuvallista tavoitetilaa. Torin ja raitin kasvillisuutta lisätään. Erilaisten toimintojen edellytyksiä parannetaan ja aukion toiminnallisuutta lisätään.
  4. Ala-Malmin puiston peruskorjaus: Peruskorjauksen tavoitteena on aktivoida puiston toimintoja, tuoda sinne uusia käyttäjiä ja tapahtumia sekä lisätä puiston yleistä viihtyisyyttä ja parantaa sen mainetta asukkaiden keskuudessa. Puiston peruskorjauksen yhteydessä kunnostetaan myös sitä reunustavat kävelyn ja pyöräilyn reitit.
  5. Viheralueiden palveluiden kehittäminen: Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Malmin ja Pukinmäen korttelipuistoihin perustuvaa viheralueiden palveluverkostoa. Osahankkeet kohdistuvat Anianpellonpuistoon, Jermupuistoon ja Tyynelänpuistoon, Ormusmäelle ja Ormuspellon alueelle, sekä leikkipuisto Unikon alueelle. Hankkeessa puistoalueita kunnostetaan ja niiden nykyistä potentiaalia kasvatetaan, toimintoja lisätään ja parannetaan, ja tuodaan uusia virkistyspalveluita asukkaille.
  6. Sammalpolun peruskorjaus: Sammalpolun peruskorjauksen tavoitteena on nostaa reittiyhteyden laatutaso vastaamaan sen kaupunkikuvallista merkitystä. Tavoitteena on turvallinen, selkeä ja laadukas reittiyhteys Helluntairaitin jatkumoksi Tapanilan asemalle, Sammaltorille.
  7. Malminkaaren jalkakäytävän ja pyöräilyväylän kunnostus: Tavoitteena on parantaa yhteyden kaupunkikuvallista ilmettä sekä parantaa sen käytön sujuvuutta ja turvallisuutta. Malminkaarelle tavoitellaan koko matkalle yhtenäistä vehreää ilmettä lisäämällä puita konsulttikeskuksen kohdan viheralueelle.

Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunitelma 2021-2030 (PDF)