Malmin entisen lentokentän alueella selvitetään ympäristön nykytilaa

Malmi
02. heinäkuuta 2021
Helsingin kaupunki teettää Malmin entisen lentokentän alueella ympäristötutkimuksia. Alueella aloitetaan järjestelmällinen pintaveden, ojien pohjasedimenttien, pohjaveden ja maaperän huokosilman laadun tarkkailu. Tarkkailun ensimmäisenä tavoitteena on saada kattava kuva alueen pohjaveden ja pintaveden nykytilasta.

Ympäristön nykytilan tuloksia hyödynnetään arvioitaessa Longinojan tilaa ja sen mahdollisten suojaustoimenpiteiden tarvetta. Tulokset toimivat myös pohjana ehkäistäessä alueen rakentamisesta ja käytön muutoksesta mahdollisesti aiheutuvia haittoja.

Näytteitä otetaan kahdesti vuodessa: keväisin ja syksyisin. Longinojan vedenlaatua ja virtaamaa on tarkoitus tutkia ympäri vuoden myös jatkuvatoimisilla mittareilla.

Tarkkailusta laaditaan vuosittain raportti, jossa esitetään tulokset ja arvio pinta- ja pohjaveden tilasta. Tuloksien tarkastelussa hyödynnetään myös alueelta aiemmin kerättyä vesistö- ja ympäristötietoa.

Entisen lentokenttäalueen suunnittelussa pyritään minimoimaan tulevan rakentamisen mahdollisia haittavaikutuksia Longinojan vedenlaatuun ja siellä elävään taimenkantaan. Vesitarkkailua on tarkoitus jatkaa koko alueen rakentamisen ajan.

Ympäristötarkkailu toteutetaan usean eri kaupunkiympäristön toimialan palvelun yhteistyönä. Tarkkailun käytännön toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy.