Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet kommentoitavana Kerro kantasi-palvelussa

Uutta Helsinkiä
07. maaliskuuta 2022

Helsingin kaupungin tavoitteena on, että Vallilan toimitila-alue kehittyy merkittävänä yrityskeskittymänä sekä houkuttelevana työnteon ja vapaa-ajan alueena. Kaupunki laatii Vallilan toimitila-alueelle suunnitteluperiaatteita, joiden avulla ohjataan tulevaa alueen kehitystä tavoitteiden mukaisesti. Suunnitteluperiaatteista pyydetään näkemyksiä Kerro kantasi -palvelussa 27.3. mennessä.

Tulevaisuudessa Vallilan toimitila-alue tunnetaan omaleimaisena yritysten, palvelujen ja kulttuuritoiminnan sijaintipaikkana. Ajallisesti kerrostunut, monipuolinen rakennuskanta on alueen tärkeä, näkyvä identiteettitekijä. Aluetta kehitettäessä mahdollistetaan nykyisten toimintojen jatkumista ja kasvua sekä uuden yritystoiminnan sijoittumista alueelle.

Tavoitteena on, että monipuoliset toiminnot tuovat alueelle kävijöitä eri vuorokaudenaikoina ja rakennusten maantasokerroksiin sijoittuu uusia, alueen katutilaa elävöittäviä ja lisää palveluja alueelle tuovia toimintoja. Vallilan toimitila-alueen tiivistyessä alueen omaleimainen kaupunkikuva vahvistuu laadukkaalla ja kiinnostavalla arkkitehtuurikerrostumalla. Kestävyys ja resurssiviisaus ovat tärkeitä lähtökohtia alueen kehittämisessä. Rakennusten purkamista vältetään ja olemassa olevaa rakennuskantaa hyödynnetään muutoksissa ja uusissa käyttötarkoituksissa.

Suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on, että toimitila-alue yhdistyy tulevaisuudessa nykyistä paremmin ympäröiviin alueisiin ja on hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Periaatteissa edellytetään monipuolisempaa jalankulun verkostoa ja suorempia reittejä, jotka parantavat toimitilojen ja palveluiden saavutettavuutta. Alueen muutoksissa huomioidaan myös toimijoiden liikenteelliset tarpeet kuten huoltoajo.

Suunnitteluperiaatteet perustuvat Helsingin yleiskaavan 2016 ja Helsingin kaupunkistrategian tavoitteisiin. Toimitila-alueen kehitystyössä on ollut mukana alueen toimijoita ja kiinteistönomistajia. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee periaatteita keväällä 2022. Lautakunnan hyväksynnän jälkeen periaatteet ohjaavat Vallilan toimitila-alueen jatkosuunnittelua ja toimivat alueen kaavamuutosten ja muiden kehittämishankkeiden pohjana. Periaatteet eivät itsessään käynnistä jatkosuunnittelua, vaan toimivat ohjeena kaupungin katu- ja muiden julkisten alueiden suunnittelulle sekä yksityisten tonttien kehittämishankkeille. Jälkimmäiset käynnistyvät tontinomistajien aloitteesta.

Tutustu ja kommentoi suunnitteluperiaatteita 27.3. mennessä

Kerro kantasi-kyselyssä periaatteet on jaoteltu viiteen osioon; alueen luonne ja identiteetti, toiminnallinen rakenne, kaupunkikuva ja lisärakentaminen, kestävyys sekä liikenne ja kävely-ympäristön kehittäminen. Kussakin osiossa kuvataan teeman tavoitetila sekä periaatteet, jotka ohjaavat suunnittelua.

Kyselyyn vastaajilta toivotaan näkemyksiä siitä, mikä periaatteissa on hyvää ja mitä pitäisi vielä kehittää. Palautetta suunnitteluperiaatteista toivotaan erityisesti Vallilan toimitila-alueella sijaitsevilta yrityksiltä ja toimijoilta, alueella työssä käyviltä, ympäristön asukkailta sekä muilta asiasta kiinnostuneilta.