Pikitehtaankortteleihin suunnitteilla lisää asuntoja, toimitilaa ja pikaraitiotie

Malmi
16. toukokuuta 2022

Malmin Pikitehtaankortteleiden alueelle suunnitellaan uusia asuntoja sekä nykyisten asuin- ja pienteollisuustonttien kehittämistä ja täydennysrakentamista.

esitellään verkkoasukastilaisuudessa 24.5.2022.

Ala-Malmilla, Malmin keskustan ja Malminkentän välissä sijaitsevista Pikitehtaankortteleista suunnitellaan tiivis, toiminnoiltaan sekoittunut alue, joka tukeutuu joukkoliikenteeseen.

Nyt nähtävillä olevan kaavaluonnoksen tavoitteena on monipuolinen, nykyistä kaupunkirakennetta täydentävä asuinalue palveluineen ja työpaikkoineen, jossa joukkoliikenteen kehittäminen on mahdollista. Viihtyisä ja laadukas ympäristö tarjoaa monipuolisia asuntoja eri elämäntilanteisiin. Nykyisiä asuintontteja kehitetään pienteollisuustonttien ohella. Asemakaavassa ratkaistaan myös alueen läpi kulkevan Viikin-Malmin pikaraitiotien linjaus sekä raitiotiepysäkin sijoitus.

Pikitehtaankortteleihin on tulossa mittavaa täydennysrakentamista – alueen kerrosala   kaksinkertaistuu noin 138 000 kerrosneliömetriin. Täydennysrakentaminen on pääosin asuntorakentamista, uusia asuntoja tulee noin 1700 asukkaalle. Uutta toimitilaa alueelle tulee noin 4500 k-m2, pienteollisuustoimitilaa alueelle jää noin 14 000 k-m².

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta laaditaan syksyllä 2022 kaavaehdotus ja kaava etenee päätöksentekoon loppuvuodesta 2022.

Pikitehtaankortteleiden uudet asunnot rakennetaan nykyisten liikenneyhteyksien ja palveluiden äärelle

Kaava-alue ympäristöineen koostuu eri aikoina rakennetutuista asuinalueista, jotka lomittuvat Ormuspellon pienteollisuusalueeseen. Teerisuontien ympäristössä on nykyisin kaupunkikuvallisesti jäsentymätöntä aluetta, jota hallitsee autoliikenne, laajat pysäköintialueet sekä rakentamattomat tontit. Täydennysrakentamisen myötä ympäristön erityyppiset asuinkorttelit yhdistyvät luontevasti toisiinsa muodostaen laadukasta kaupunkiympäristöä. Alueen keskeiseksi kokoavaksi kaupunkitilaksi on suunniteltu Vanhanradanaukio, jolle sijoittuvat alueen palvelut sekä joukkoliikenteen pysäkit. Aukion ympärille varataan tilat kahdelle päivittäistavarakaupalle sekä pienempiä tiloja palveluille asuinrakennusten maantasokerroksiin.

Täydennysrakentamista on sijoitettu Teerisuontien etelä- ja länsipuolen nykyisiin asuinkortteleihin. Teerisuontien ja Pikitehtaankadun välissä olevat rakentamattomat tontit Ormuspellolla kaavoitetaan uudelleen. Nykyisten tonttien täydennysrakentamisen ohella uusia asuinkortteleita suunnitellaan nykyisten pienteollisuustonttien itäpuolelle Longinojan puistoalueen viereen

Pekanpuiston vieressä olevalle tontille, jolta on purettu päiväkotirakennus, suunnitellaan uutta asuinrakentamista. Osa päiväkodin tontista liitetään Pekanpuistoon, jolloin siitä muodostuu suurempi yhtenäinen puistoalue. Alueen pysäköinti keskitetään pääosin pysäköintilaitoksiin.

Suunnittelualueeseen kuuluvien pienteollisuustonttien käyttö voi jatkua nykyisellään tai niille voidaan tutkia erilaisten palveluiden sijoittumista nykyistä laajemmin.

Pikitehtaankortteleiden asemakaavassa on suunniteltu paremmat joukkoliikenneyhteydet niin tuleville kuin nykyisillekin malmilaisille. Kaavassa esitetään alueen läpi kulkevan Viikin-Malmin pikaraitiotien linjaus Vilppulantien ja Pikitehtaankadun välillä, myös raitiotiepysäkin sijainti on määritelty. Tavoitteena on, että joukkoliikenteen pysäkkien ympäristö ja Vanhanradanaukio ovat viihtyisää ympäristöä kattavine palveluineen.

Niin kutsuttu Viima-pikaraitiotie on tällä hetkellä yleissuunnitteluvaiheessa eikä siitä ole vielä toteuttamispäätöstä. Suunnittelussa on kuitenkin varauduttu pikaraitiotiehen ja joukkoliikenneyhteyksien toimivuuteen myös ennen raitiotien valmistumista.

Longinojan ympäristö jää puistoalueeksi. Puistoalue kuuluu suurelta osin Sunnuntaipalstojen kaava-alueeseen mutta sen suunnittelua tehdään yhteistyössä. Suunnittelussa on tunnistettu Longinojan ympäristö Malmin alueen merkittävimmäksi viheraluekokonaisuudeksi. Suunnittelun lähtökohtana on puiston luonto-, maisema- ja virkistysarvojen vahvistaminen. Puron varren puustoa kehitetään liito-oravien liikkumisreittinä.

Suunnitelmasta keskustellaan verkkoasukastilaisuudessa 24.5.

Pikitehtaankortteleiden kaavaluonnos esitellään verkkoasukastilaisuudessa tiistaina 24. toukokuuta kello 17-18. Kokousohjelma Teamsia ei tarvitse ladata omalle laitteelle, vaan kokoukseen voi osallistua verkkoselaimen kautta kirjoittamalla osoitekenttään bit.ly/pikitehtaankorttelit.

Tilaisuus tallennetaan ja on katsottavissa kahden viikon ajan Helsinginkaupunkiympäristön Youtube-kanavalla.

Malmi on yksi kolmesta Helsingin kaupunkiuudistusalueesta. Pikitehtaankortteleiden alue tukee osaltaan kaupunkiuudistuksen tavoitteita luoden uutta elinvoimaa vanhoille asuinalueille ja panostamalla nykyisen kunnostamiseen ja uuden rakentamiseen.