Sunnuntaikortteleihin suunnitteilla asuntoja, puistoalueita ja viljelypalsta-alue

Malmi
16. kesäkuuta 2022

Sunnuntaikortteleiden alueelle suunnitellaan uusia asuntoja noin 1400 asukkaalle. Uutta kerrosalaa tulee noin 68 000 kerrosneliömetriä, joka on pääosin asuntorakentamista. Uuden toimitilan osuus tästä on noin 3000 k-m2 käsittäen päiväkodin sekä liiketiloja ravintoloineen, kahviloineen ja erikoistavarakauppoineen. Kaavassa mahdollistetaan myös pienen päivittäistavarakaupan sijoittuminen alueelle. Sunnuntaikortteleiden suunnittelussa huomioidaan naapurissa sijaitsevat Sunnuntaipalstojen pientaloalueet.

Niin kutsuttu Viima-pikaraitiotie on tällä hetkellä yleissuunnitteluvaiheessa eikä siitä ole vielä toteuttamispäätöstä. Suunnittelussa on kuitenkin varauduttu pikaraitiotiehen ja joukkoliikenneyhteyksien toimivuuteen myös ennen raitiotien valmistumista. Tulevan raitiotiepysäkin ympärille ja sen läheisyyteen suunnitellaan Sunnuntaikortteleiden keskeiset julkiset ulkotilat ja liittyminen ympäröivään puistoverkostoon. Lisäksi pysäkin ympärille osoitetaan tilaa myös lähipalveluille.

Puistoalueet sijoittuvat pääosin Longinojan pääuoman ja siirrettävän Lentokentänojan ympärille sekä Sunnuntaipalstojen pientaloalueiden läheisyyteen. Puistoalueille on suunnitteilla palstaviljelyalue, leikkipaikka, pallokenttä sekä hulevesien hallintaan ja tulvasuojeluun liittyviä toimintoja. Longinojan varren ympäristöä kehitetään liito-oravien liikkumisreittinä, siirrettävän Lentokentänojan ympäristöä kehitetään puolestaan osana avointa niittyverkostoa.

Sunnuntaikortteleiden kaavaluonnos on parhaillaan nähtävillä. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus loppuvuodesta 2022. Kaava etenee päätöksentekoon vuonna 2023.

Sunnuntaipalstojen pientaloalueille laaditaan suunnitteluperiaatteet

Sunnuntaipalstojen pientaloalueille laadittavien suunnitteluperiaatteiden keskeisenä tarkoituksena on määritellä täydennysrakentamisen mahdollisuudet ja reunaehdot, jotta alueen mittakaava ja ympäristö sekä asukkaiden tasapuolinen kohtelu huomioidaan alueen asemakaavan muutoksissa. Turvallinen liikenne, vehreä kaupunkikuva ja ilmastoviisaat ratkaisut tonteilla ovat myös tavoitteina periaatteissa. Täydennysrakentaminen perustuu Helsingin yleiskaavaan 2016.  

Sunnuntaipalstojen pientaloalueilla on pääosin vanha ajantasa-asemakaava, jonka muuttamiseen suunnitteluperiaatteet ovat toimiva keino. Suunnitteluperiaatteiden hyväksymisen jälkeen asemakaavoitusta jatketaan yksittäisinä hankkeina sellaisilla alueilla, joilla voimassa olevan asemakaavan tarkistaminen on tarpeellista. Suunnitteluperiaatteet esitellään hyväksyttäväksi kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta loppuvuonna 2022.

Sunnuntaikortteleiden sekä Sunnuntaipalstojen aineisto on nähtävillä 17.6.2022 asti. Molemmat alueet käsittävä asukastilaisuus järjestettiin verkkotilaisuutena 7.6.2022, josta laaditaan myöhemmin yhteenveto. Molempien alueiden suunnitteluaineisto on katsottavissa kaupungin karttapalvelussa.

Kuva: Voima Graphics Oy