Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan skenaariovaihtoehdot kommentoitavana

Uutta Helsinkiä
29. syyskuuta 2022
Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoitus koskee Länsiväylää ja sen lähialueita Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Alueesta on laadittu neljä tulevaisuuden skenaariokuvaa, joista voi kertoa mielipiteensä 20.10.22 asti.

Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoitus koskee Länsiväylää ja sen lähialueita Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Alueesta on laadittu neljä tulevaisuuden skenaariokuvaa, joista voi kertoa mielipiteensä 20.10.22 asti.

Länsiväylän ympäristön osayleiskaava on valmisteilla ja kaupungin asiantuntijat ovat laatineet neljä erilaista skenaariota alueen mahdollisista kehityssuunnista. Karttakyselyssä voi tutustua eri skenaarioihin ja kommentoida niitä. Skenaarioita esitellään myös lyhyessä

(kesto n. 11 min). Karttakysely on avoinna 29.9.-20.10.2022.

Eri skenaarioista valitaan osia osayleiskaavaluonnoksen pohjaksi

Skenaariot eivät vielä ole kaavasuunnitelmia. Minkään skenaarion ei ole ajateltu toteutuvan sellaisenaan, vaan parhaillaan tutkitaan skenaarioiden eri osien ja ratkaisujen vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin pohjalta tehdään johtopäätökset varsinaisen osayleiskaavaluonnoksen laatimiseksi. Eri skenaarioista on tarkoitus valita osia ja ratkaisuja osayleiskaavaluonnoksen pohjaksi ja kehittää niitä edelleen.

Skenaariot eroavat toisistaan lähinnä Länsiväylän ratkaisun, sallitun ajonopeuden ja maankäytön muutosalueiden laajuuden suhteen. Maankäytön muutosalueet voivat sisältää myös muuttumattomia osia.

Skenaarioissa on hahmoteltu muun muassa viher- ja virkistysyhteyksiä, rantareittiä, pyöräbaanaa, liikennejärjestelmää, liittymiä sekä asumisen ja toimitilan määrää karkealla tasolla.

Kaikille skenaarioille on yhteistä, että Koivusaaren on oletettu rakentuvan laaditun asemakaavan mukaisena ja että Katajaharjun eritasoliittymä poistuu. Lähtökohtana on myös, että Länsisatamasta on rakennettu satamatunneli Länsiväylälle. Kaikissa skenaarioissa uusien rakentamisalueiden rannat ovat julkisia.

Skenaario 0+ kuvaa täydentyvää nykytilannetta, skenaario 1 kuvaa puolestaan hillittyä kasvua. Skenaario 2 on verrattavissa nykyisen kantakaupungin kaltaiseen kaupunkirakenteeseen ja skenaario 3 on keskustan urbaani jatke.

Ryhmä asukkaita on sparrannut suunnittelua

Keväällä 2022 valittiin verkkokyselyssä ilmoittautuneiden joukosta 16 hengen ryhmä sparraamaan Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan suunnittelua. Touko- ja elokuussa järjestettiin kaksi sparrausryhmän työpajaa, jossa ryhmäläiset ottivat kantaa sekä ideoivat suunnittelun vaiheita, viimeisimpänä eri skenaarioita.

Lisätietoa sparrausryhmän työskentelystä ja ensimmäisen työpajan tuloksista on päivitetty karttapalvelussa olevaan

. Karttapalvelussa löytyy kaikki osayleiskaavoituksen materiaali kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen asukasverkkokyselyn tulokset.

Skenaariovaiheesta saadun palautteen pohjalta suunnittelijat laativat skenaarioiden johtopäätökset kaavaluonnoksen pohjaksi. Johtopäätökset viedään kaupunkiympäristölautakuntaan keväällä 2023.

Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan
verkkosivut