Kerro näkemyksesi Helsingin metsien hoidosta

Uutta Helsinkiä
17. lokakuuta 2022
Helsingin luonnonhoidon periaatteita ollaan uudistamassa. Ensimmäisenä työn alla on metsien hoito, johon asukkailta toivotaan nyt näkemyksiä. Valmistuttuaan uudet linjaukset ohjaavat kaupungin luonnonhoidon suunnittelua ja toteutusta. Linjauksen luonnoksesta voi kertoa mielipiteensä Kerro kantasi -kyselyssä 6.11. asti.

Helsingin luonnonhoidon periaatteita ollaan uudistamassa. Ensimmäisenä työn alla on metsien hoito, johon asukkailta toivotaan nyt näkemyksiä. Valmistuttuaan uudet linjaukset ohjaavat kaupungin luonnonhoidon suunnittelua ja toteutusta. Linjauksen luonnoksesta voi kertoa mielipiteensä Kerro kantasi -kyselyssä 6.11. asti.

Metsien hoidon linjauksen luonnokseen voi tutustua Kerro kantasi-sivuilla 17.10.-6.11 välisenä aikana. Kyselyssä pyydetään näkemyksiä muun muassa luonnon monimuotoisuudesta ja metsien kestävyydestä sekä niiden virkistyskäytöstä. Miten metsien monimuotoisuutta voisi ylläpitää ja lisätä? Mitä pitäisi tehdä, että metsät pystyisivät sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja kasvavan kaupungin vaikutuksiin? Millä tavalla voidaan huolehtia siitä, että metsässä on turvallista ulkoilla, entä miten varmistaa kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen metsäisillä alueilla?

Linjaus koskee kaupungin omistamia metsäalueita, pois lukien ne metsät, jotka Helsinki omistaa muiden kuntien alueella. Linjaus ei koske myöskään Helsingin luonnonsuojelualueita, joille tehdään omat hoito- ja käyttösuunnitelmat.

Metsien annetaan vanheta luontaisesti

Uusissa linjauksissa metsien hoidon punaiseksi langaksi on nostettu metsien monimuotoisuuden edistäminen. Metsien hoidossa painotetaan metsien luontaista vanhenemista aina kun se on mahdollista. Vanhoja puita halutaan säilyttää ja metsään jätetään lahopuita ja tiheikköjä. Haitallisia vieraslajeja torjutaan ja metsissä suositaan monilajista puustoa.

Tavoitteena on myös vahvistaa metsien kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen ja kaupungin kasvun asettamille haasteille. Kun rakentaminen lisääntyy, kohdistuu metsiin yhä suurempaa virkistyskäyttöä sekä kaupunkimaisen ympäristön painetta. Uusissa linjauksissa varaudutaan myös ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ilmiöihin, kuten myrskyihin, metsäpaloihin ja kuivuuteen.

Uusissa linjauksissa huolehditaan siitä, että metsien virkistyskäyttö on turvallista. Kaupunki on velvollinen huolehtimaan ulkoilureittien, liikenneväylien varsien sekä tonttien reunojen turvallisuudesta. Näissä kohdissa vaaraa aiheuttavat puut, taimikot ja pensaat poistetaan.

Tavoitteena on myös mahdollistaa kaupunkilaisten luontokokemukset ja metsien virkistyskäyttö. Näkymiä kiinnostaviin yksityiskohtiin kuten maastonmuotoihin avataan, kuitenkin niin että metsän tuntu säilyy.

Asukkaat ja järjestöt mukana työn eri vaiheissa

Kaupunkilaisia ja sidosryhmiä on otettu laajasti mukaan linjausten valmisteluun. Syksyn aikana on järjestetty kaikille avoimia tapahtumia metsien hoidosta. Metsäluonto Helsingissä -seminaarissa kuultiin uusinta tieteellistä tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja metsien hoidosta. Asukkaat ja linjausten valmistelijat ovat kohdanneet myös keskusteluillassa, jossa jatkettiin puhumista seminaarin aiheista. Lisäksi järjestöjä on tavattu mm. maastokävelyllä, jossa tutustuttiin Haagassa sijaitseviin metsiin ja niiden hoitotoimenpiteisiin.

Helsingin metsiä hoidettu suunnitelmallisesti jo pitkään

Helsingin metsät ovat olleet hoidon piirissä yli 100 vuoden ajan ja niitä on suunnitelmallisesti hoidettu 1950-luvulta lähtien ulkoilumetsinä luontoarvot huomioiden. Helsingin metsistä ei korjata puuta taloudellisen tuoton vuoksi, eikä niitä hoideta talousmetsinä.

Luonnonhoidon aikaisempi linjaus on vuodelta 2011 ja se päivitetään tämän syksyn aikana vastaamaan paremmin kaupungin nykyistä strategiaa. Strategian yksi keskeisimmistä tavoitteista on lisätä suunnitelmallista monimuotoisuutta metsäisillä alueilla sekä mahdollistaa metsien luontainen vanheneminen.

Päivitystyö tehdään kahdessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2022 työ käsittää metsäiset alueet. Toisessa vaiheessa vuonna 2023 uudistetaan linjauksia avoimien alueiden, kuten niittyjen ja peltojen, osalta.

Metsäalueita koskeva osa viedään loppuvuodesta kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn. Linjaus ei määrittele konkreettisia työtapoja tai menetelmiä linjausten toteuttamiseksi. Työtavat ja menetelmät kuuluvat luonnonhoidon työohjeisiin, jotka päivitetään heti linjaustyön jälkeen.

Kerro näkemyksesi kaupunkimetsien hoidosta.

Kuva: Aino Karilas / Sitowise oy