Tulevaisuudessa Mäkelänkatu jatkuu Käpylän pohjoisosasta Pakilaan asti kaupunkimaisena katuna, ja sen ympärille suunnitellaan uusia asuin- ja työpaikka-alueita. Uutta katua pitkin pääsee kulkemaan auton ja bussin lisäksi ratikalla, pyörällä ja kävellen. Bulevardikaupunki täydentää olemassa olevaa kaupunkia. Nykyisten kaupunginosien ja virkistysalueiden väliset yhteydet paranevat ja palvelut lisääntyvät.

Koteja 15 000–20 000 asukkaalle

Mäkelänkadun bulevardikaupunkiin suunnitellaan vähähiilistä, ilmastonmuutokseen sopeutuvaa uutta kaupunkirakennetta, jonne tulee koteja noin 15 000–20 000 asukkaalle.          

Mäkelänkadun uusi pikaraitiotie liittyy kantakaupungin raitioverkkoon ja poikittaisiin raideyhteyksiin. Käpylän asemalle rakennetaan uusi joukkoliikenteen terminaali, jossa vaihtaminen eri liikkumisvälineestä toiseen on sujuvaa. Aseman ympäristöstä kehitetään tiivis kantakaupunkimainen keskusta-alue. Rakennusten alimmissa kerroksissa on liike- ja toimitilaa ja jalankulkuympäristö on vaihtelevaa ja miellyttävää.           

Käpylän aseman lisäksi toinen merkittävä rakentamisen painopistealue on Raide-Jokerin ja bulevardin uuden pikaratikan risteyskohdassa.  Asuin- ja työpaikkarakentamisen lisäksi Käpylän, Oulunkylän, Metsälän, Maunulan ja Pakilan alueet täydentyvät uusilla palveluilla. Metsälän toimitila-alue tiivistyy vaiheittain ja yhdessä Käpylän asemanseudun kanssa alueesta kehitetään elinvoimainen ja houkutteleva toimitila- ja palvelukeskittymä. 

Aikatauluarvio

Alueen rakentamisen on arvioitu alkavan 2020-luvun lopulla suunnittelualueen eteläisimmistä osista.

Bulevardikaupungin asemakaavoitus käynnistyy osa-alueittain arviolta vuodesta 2023 eteenpäin, alkaen eteläosasta. Asemakaavojen muutoksien käynnistymisestä tiedotetaan alueiden asukkaille ja osallisten kanssa järjestetään vuorovaikutusta kaavamuutosten yhteydessä.

Asemakaavoitusta edeltävä, yleispiirteinen kaavarunko on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle, arviolta vuonna 2023. Sitä ennen kaavarunkoluonnos laitetaan nähtäville.

Vuorovaikutus

Hanketta on esitelty Uutta Keski- ja Pohjois-Helsinkiä -asukastilaisuuksissa vuosien 2019–21 aikana. Vuonna 2019 järjestettiin alueen suunnitteluun liittyen asukkaiden mielipiteiden ja kehittämistoiveiden keräämiseksi karttakysely. Kyselyyn saatiin lähes 20 000 karttamerkintää ja noin 10 000 avovastausta.

Linkin kautta aukeavat karttakyselyn vastaukset

Aluetta koskevia päätöksiä

Suunnitteluperiaatteissa asetettiin tavoitteet

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Tuusulanbulevardin ja bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet joulukuussa 2018. Suunnitteluperiaatteissa tunnistettiin aluetta koskevat suunnittelukysymykset ja jatkoselvitystarpeet sekä asetettiin tavoitteet, joiden pohjalta suunnittelua on jatkettu.

Suunnitteluperiaatteiden aineisto:

Suunnitteluperiaatteet, päätösasiakirja (kaupunkiympäristölautakunta 18.12.2018)

Suunnitteluperiaatteet, taustaa ja perusteluja (kaupunkiympäristölautakunta 18.12.2018, aukeaa pdf)

Suunnitteluperiaatteet (kaupunkiympäristölautakunta 18.12.2018, aukeaa pdf)

Suunnitteluperiaatteet, suunnittelun eteneminen ja vuorovaikutus  (kaupunkiympäristölautakunta 18.12.2018, aukeaa pdf)

Alue on asetettu rakennuskieltoon

Alue on asetettu rakennuskieltoon vuonna 2019, ja rakennuskieltoa on jatkettu keväällä 2021. Rakennushankkeet voivat rakennuskieltoalueellakin olla mahdollisia, jos suunniteltu hanke ei ole ristiriidassa kaavoituksen ja tulevan maankäytön kanssa. Rakennuskielto turvaa myös maanomistajien etua mahdollistaessaan rakennushankkeen arvioinnin suhteessa tulevan maankäyttöön. Luvanvaraiset rakennus- ja korjaushankkeet alueella edellyttävät poikkeuslupaa.

Rakennuskieltoaineisto:

Rakennuskielto, päätösasiakirja (kaupunkiympäristölautakunta 28.15.2019, aukeaa pdf)

Rakennuskieltokartta (kaupunkiympäristölautakunta 28.15.2019, aukeaa pdf)

 

Kuva: Visiokuva tulevaisuuden Mäkelänkadulta. Tekijät Carpineta, Kulhavy, Tulonen, Rabinowitsch-Jokinen.