Spårjokern är en snabbspårväg som ska byggas mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo och ersätta busslinje 550. Spårjokern gör den tvärgående kollektivtrafiken smidigare och gör det möjligt att utveckla förorterna på ett nytt sätt.

Spårjokern möjliggör utveckling av staden

Spårjokern gör Helsingfors stadsstruktur enhetligare då det blir enklare att ta sig mellan olika stadsdelar. Snabbspårvagnen går huvudsakligen i en egen fil och du kan stiga på vid 34 par hållplatser. I närheten av hållplatserna planeras trivsamma stadsboulevarder, gång- och cykelvägar, serviceparkering och cykelparkering. Enligt de preliminära planerna ska byggandet av banan inledas i början av 2019.

I samband med byggandet av Spårjokern kommer även förorterna längs banan att utvecklas kraftigt. Målet är att dessa stadsdelar ska få upp till 15 000 nya bostäder och 13 000 nya arbetsplatser före år 2030. Kompletteringsbyggandet koncentreras särskilt till de livligaste spårvägsknutpunkterna, som finns i Sockenbacka, Haga, Åggelby, Östra centrum och i framtiden även i Vik, området Björnjägaren och Kasåkern.

Sockenbacka – en glad blandning av bostäder och företag

Sockenbacka är ett livligt område med bostäder och företag. Sockenbackavägen snyggas till under de närmaste åren, då den görs om till en trivsam stadsbulevard med rader av träd och spårvagnslinjer. Målet är att Spårjokern ska föra med sig 1 700 nya bostäder och 2 000 nya arbetsplatser till Sockenbacka fram till år 2030.

Läs mer

Haga – ett lummigt bostadsområde

Haga är en trivsam och naturnära stadsdel vars aktiva invånare är som en bygemenskap. Den vackra naturen kan beundras i Alprosparken, där de hundratals blommorna vanligen blommar i juni. Målet är att Spårjokern ska föra med sig 1 800 nya bostäder och 1 000 nya arbetsplatser till Haga fram till år 2030.

Läs mer

Åggelby – Historiska skikt i en fungerande miljö

Åggelby är ett bostadsområde med flera historiska skikt, som började byggas år 1881 kring en järnvägshållplats som öppnats för persontrafik. Målet är att Spårjokern ska föra med sig 4 000 nya bostäder och 1 500 nya arbetsplatser till Åggelby fram till år 2030.

Läs mer

Östra centrum – en slutstation och ett kommersiellt centrum

I Östra centrum kommer området kring Spårjokerns slutstation att förtätas med kommersiella tjänster och boende. Östra centrum är Helsingfors kommersiella centrum. Där finns såväl omfattande kommersiella tjänster i köpcentret Itis som många offentliga tjänster, såsom kulturcentret Stoa och en simhall.

Vik – ett vetenskapscentrum omgivet av natur

I Vik bor, arbetar, forskar och studerar man samt tillbringar sin fritid bland vackra åkerlandskap och grönområden. I framtiden lockas nya företag till Vik då området utvecklas till ett innovationscentrum för bio- och miljöbranscherna. Målet är att Spårjokern ska föra med sig 1 500 nya bostäder och 2 000 nya arbetsplatser till i Vik och Rönninge fram till år 2030.

Läs mer

Björnjägaren – ett kompakt men naturnära bostadsområde

Området kring mjölnarvägens hållplats blir i framtiden ett nytt bostadsområde med service och rekreationsförbindelser. På området Björnjägaren byggs bland annat våningshus i trä, en affär och ett nytt daghem. Den populära och vackra Björnskogen bevaras till största delen och man satsar på dagvattnet på området. Korsningen mellan Filarvägen och Vikvägen flyttas mot Spårjokerns hållplats, så att det är enkelt att byta mellan buss och Spårjokern. I och med Spårjokern är tanken att upp till 3 500 nya bostäder ska byggas på området Björnjägaren.

Kasåkern – en blandning av konst och industri

Kasåkern är ett livligt arbetsplatsområde med såväl småindustri som företagslokaler. Konsten kommer framöver att få ännu större synlighet i området genom bland annat väggmålningar. Målet är att Spårjokern ska föra med sig 1 000 nya arbetsplatser till Kasåkern fram till år 2030.

Läs mer

Uppdaterad 10.9.2020