Att Ärtholmen byggs är en del av en havsorienterad förändringsprocess i Helsingfors. Den hävdvunna samlevnaden mellan hamn- och industrifunktioner och bostadskvarteren i innerstaden får ge vika. Nu blir Ärtholmen framför allt ett bostadsområde, med inriktning på turism och fritidsservice.

Målsättningarna

I och med att Busholmen (grannområdet västerut) och Ärtholmen görs om till bostadsområden integreras dessa före detta industri- och hamnområden med innerstaden. Därmed förenhetligas stadsstrukturen, och i samma veva blir innerstadens utbud på bostäder, jobb, service och motions- och rekreationsmöjligheter ännu mångsidigare.

I och med att industri- och lagerverksamheten flyttar bort förändras Helsingfors skyline sedd från havet. De stora byggnaderna för varvsindustrin rivs och i deras ställe byggs en havsnära boendebetonad stadsdel. Varvet fortsätter sin verksamhet i Sandviken strax norr om Ärtholmen. Av de byggnader som idag finns i området sparas Fords fabriksbyggnad, industrihuset i Munkholmen, Statens spannmålsförråd, designbastun Löyly jämte uteservering samt Café Birgitta. I synnerhet fabriksbyggnaderna och spannmålsförrådet blir en påminnelse om det som förr i världen pågick i Ärtholmen, även om de nu används för andra ändamål. Räckan av parkområden längs innerstadens södra strand, med början i Brunnsparken, fortsätter längs östra kanten av Ärtholmen.

Grundberedning i Ärtholmen

Marken i Ärtholmen har på många ställen blivit nedsmutsad. Området består till stor del av schaktmassor, och med dem och industriverksamheten har det bland annat kommit byggavfall i marken. Att göra om området för boende kräver ställvis att mark saneras, så att de som flyttar in och rör sig i Ärtholmen inte ska komma till skada av skadliga ämnen.

Ärtholmen är ett mycket krävande grundberedningsobjekt. Byggandet förutsätter att havsbotten och sediment med skadliga ämnen muddras, att nuvarande markområden och nedsmutsad mark grävs upp, och att vattenområden fylls och nuvarande markområdens höjdnivå höjs genom att tillföra schaktmassor. Sammanlagt behöver ca. 500 000 kubikmeter lera och sediment muddras vid Ärtholmsstranden, och ca. 150 000 kbm i båthamnen.

Allt som allt blir det omkring 1 700 000 kbm schaktmassa i de vattenområden som fylls ut. Det är ungefär lika stor volym som tjugo riksdagshus tillsammans. Dessutom blir det kring 125 000 kbm massa på de områden där marknivån höjs.

Rivningar i Ärtholmen

Ombyggnaden av Ärtholmen innebär att de nuvarande byggnaderna rivs, med undantag av Fords fabriksbyggnad, industrihuset på Munkholmen, Statens spannmålsförråd, designbastun Löyly och Café Birgitta. Varvshallarna rivs, och varvsfunktionerna flyttas till Sandviken norr om Ärtholmen.

Rivandet i Ärtholmsområdet inleddes år 2018 med hallarna. Rivandet ska bli färdig i slutet av 2020.

Världens finaste byggplatsplank

Ett bra landmärke i Ärtholmen kommer under hela byggprocessen att vara det nästan kilometerlånga konstplank som går längs byggområdet. Det kommer inte att stå på samma ställe hela tiden, utan delar av det flyttas och byter plats vartefter byggandet framskrider. Planket kommer att vara en av de första saker som en stor del av de årligen upp emot en halv miljon kryssningsresenärerna i Helsingfors får se.

För att planera planket ordnade Helsingfors stad en tävling för studerande i grafisk planering vid Aalto-universitetet. Segrare blev Armi Teva och Miia Puustinen med sitt verk Helsinki 24h. Konstverket består av 24 illustrationer som visar Helsingfors dygnet runt. Varje illustration föreställer en timme av dygnet och tar åskådaren med på en resa genom köpcentra i förorterna, gator i stadskärnan och vardagen i Helsingfors.

Planket visar också sådana pärlor som inte finns med på turistkartorna och som turisterna annars kunde missa. Helsingforsborna själva kan känna igen bekanta ställen eller minnas snöslaskiga morgnar och ljusa sommarnätter, men även se sin hemstad ur nya perspektiv. Helsinki 24h är en välkomsthälsning till Ärtholmens växande stadsdel och alla som rör sig längs dess strand.

Vad händer i Ärtholmen år 2021?

  • Förkonstruktion och rivning av industrihallar
  • Muddring och marint återfyllningsarbete krävs för bostadsproduktion
  • Vägledning för kryssningsoperationer utvecklas
  • Fotbollsklubb PPJs bubbelsal flyttar ut i början av 2021
  • Spårväg och tillfällig spårvagnspunkt ska byggas i norra delen av Ärtholmen
  • Spårvagnstrafiken till Ärtholmen startar den 6 april 2021
  • En ny tillfällig snöröjnings brygga kommer att installeras på toppen av Ärtholmen sommaren 2021
Uppdaterad 12.3.2021