Docksstranden anläggs intill Ärtholmen. Området, som tidigare varit stängt för allmänheten, öppnas nu för stadsborna när de gamla industrihallarna blir kontor, affärslokaler och kulturutrymmen.

Det havsnära Docksstranden

Docksstranden ligger mellan Sandvikens vattenområden och Docksgatan och får en havspräglad atmosfär genom sin varvshistoria, av småbåtshamnen, färjorna i Busholmens passagerarhamn, Ärtholmens docka samt sommartid av de stora atlantkryssarna som trafikerar Ärtholmen.

Havet och den industriella bakgrunden förenas i framtiden i arkitektur på hög nivå. De kulturhistoriskt och arkitektoniskt viktigaste industribyggnaderna från perioden kring sekelskiftet 1900 skyddas. Varvsverksamhet kommer att fortgå i Sandviken, på Ärtholmens västra sida.

Docksstrandens industrihistoria

I stadsbilden vid Docksstranden kommer Helsingfors industrihistoria bra fram. Den äldsta delen av det område där traditionell varvsverksamhet bedrivits i Helsingfors är just vid Docksstranden. Nyare byggnader grupperar sig kring de gamla industribyggnaderna i rödtegel, som är områdets kärna.

Med sina industrihistoriskt värdefulla – till vissa delar skyddade – byggnader är Sandviksvarvet en av de sista helheterna av tidig verkstadsindustri som finns i centrala Helsingfors.

Den för stadsbilden viktigaste byggnaden bland de skyddade byggnaderna är en maskinverkstadshall i rödtegel ritad av arkitekten Sune Maconi och byggd 1916. Äldst är en snickarverkstad i tre våningar (1898) och en såg-hyvleribyggnad i två våningar (1899), bägge ritade av arkitekt Theodor Höijer.

Bland de övriga värdefulla byggnaderna finns vid Docksgatan det före detta mässingsgjuteriet (1914) i armerad betong från samma byggskede som maskinverkstaden samt det av Bertel Liljeqvist ritade varvskontoret vid Munkholmsgatan.

I generalplanen är området markerats som kulturhistoriskt, arkitektoniskt och landskapsmässigt betydande. I den gällande detaljplanen, av år 1982, är de gamla värdefulla byggnaderna inte skyddade, och till den delen är detaljplanen föråldrad. De värdefullaste byggnaderna i området har föreslagits fredas i en utredning om industrimiljöer i Helsingfors innerstad gjord av Helsingfors stadsmuseum år 1995.

Utbyggnaden av Docksstranden

Planeringen av Docksstranden inleddes med en internationell arkitekturtävling hösten 2010. Den danska arkitektbyrån Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S vann tävlingen. Helsingfors stad och Skanska har i samarbete främjat planerna för området – Skanska äger tomterna på Docksstranden medan staden äger gatuområdena.

Mera om hur arbetena i Ärtholmen framskrider kan läsas (på finska) på:

Trafikförbindelserna i Docksstranden

Huvudgatan i Docksstranden är Docksgatan, och trafikförbindelserna på den planeras delvis om. I närheten av Docksstranden blir det två spårvagnshaltpunkter, en vid Dockskvären och en i områdets södra del.

På cykel eller till fots kommer man lätt till den friluftsled som går längs stränderna kring innerstaden och ända till Arabiastranden och Gammelstadsviken. En sjöbussförbindelse till Docksstranden planeras också.

Täckt parkering

Parkeringen placeras under lock. I framtiden kommer det att finnas avgiftsbelagd parkering både längs Sandvikskajen och nära bensinstationen där.

Hur kommer den färdiga Docksstranden att se ut?

När den förnyade Docksstranden blir klar, finns där bostäder för ca 300 personer, diverse kontors-, affärs- och kulturlokaler samt nya friluftsaktiviteter.

Bostäderna på Docksstranden kommer att vara nybyggnationer. Nya bostadshus med sadeltak och tegelfasader smälter naturligt in bland de gamla varvsbyggnaderna och i Rödbergen.

Byggnaderna ges karaktär av de branta sadeltaken och en arkitektur som präglas av tegelfasader liknande den som de befintliga, skyddade byggnaderna uppvisar. Byggnaderna i 4–13 våningar får också havsutsikt mot Sandviken, och de kommer att vara sammanlänkade och byggas i terrassliknande formationer.

Uppdaterad 26.10.2020