I fråga om jobbstrukturen blir Ärtholmen en mångsidig utvidgning av innerstaden.

Jobbstrukturen

Kännetecknande för Ärtholmen blir olika fritids- och turismrelaterade näringar samt välfärdsservice. Utrymmen reserveras för samlad handel och fritids- och fritidssjöfartsaktiviteter. För den kommersiella servicen är målet att ha funktionell lokal service men också sådan service i form av restauranger och kaféer som lockar kunder från hela regionen.

Den offentliga servicen, såsom daghem och skolor, dimensioneras utgående från områdets interna behov.

Service och restauranger på gatuplanet

Affärslokalerna i Ärtholmen kommer att ligga i byggnadernas gatuplan längs gator, planer och strandområden. Ärtholmen stöder sig delvis på den basservice som redan finns i närheten. Bra dagligvaruhandel och service minskar invånarnas behov av att åka på ärenden längre bort.

Behovet av affärslokaler för detaljhandeln kommer att döma av den mängd invånare Ärtholmen får och den köpkraft den skapar ligga kring 16 900 våningskvadratmeter. Därav skulle dagligvaruhandeln ha ca. 3 600 kvm. För annan kommersiell service och för restauranger skulle behovet vara ca. 14 000 kvm. Dessutom kommer det att finnas efterfrågan på företags- och kontorslokaler i liten skala.

De viktigaste servicezonerna blir i dels norra Ärtholmen, dels vid båthamnen i södra delen, samt i bostadskvarteren vid Ärtholmsstranden, där det blir restauranger.

Koncentration av maritim service

Ärtholmen blir en maritim stadsdel nära Helsingfors stadskärna. I Ärtholmen finns det lockande lägen för restauranger och annan service, som får mervärde av den havsnära miljön.

En kryssningshamn, en båthamn, ett vattensportcentrum, en badstrand, ett hotell och eventuell kulturservice hämtar in kunder också från andra håll. Alla dessa funktioner kommer att ge stadens invånare möjlighet att njuta av havet. Samtidigt skapar funktionerna ramar för ett levande stadsrum.

I Ärtholmen uppstår en mångsidig och nationellt dragningskraftig koncentration av turism och fritidsservice. Vyn från strandparken ut mot skären och öppna havet skapar tillsammans med badstranden, den allmänna bastun, restaurangerna och kaféerna, motionsservicen och vattensportscentret en lockande fritidshelhet för stadens invånare och för turister.

Offentlig service i Ärtholmen

Den service som placeras i Ärtholmen kompletterar stadens servicenät. Åtkomsten till servicen tryggas genom smidig kollektivtrafik och lätt trafik. Vartefter planeringen framskrider preciseras hurdana tjänster och lösningar som behövs. Den offentliga servicen, såsom daghem och skolor, dimensioneras utgående från områdets interna behov.

Social- och hälsotjänsten

Social- och hälsoservicen i Ärtholmen ges som en del av servicen i södra och centrala Helsingfors. I Ärtholmen eftersträvas hinderfrihet i miljön och boendet. Inom planeringen bereder man sig på att det även kan komma att finnas specialboende i bostadskvarteren.

Barndagvården

Ärtholmen hör till dagvårdsområdet Berghäll-Ulrikasborg-Estnäs. Behovet av dagvård och lokaler i Ärtholmen kommer att, vartefter planeringen framskrider, bedömas som en del av dagvårdens servicenät. Enligt bygg- och befolkningsprognoserna för Ärtholmen är det beräknade behovet av dagvårdsplatser ungefär 200-250. Inom planeringen är man beredd på ett daghem som ligger i kvartersområdet och vars storlek är mellan 2000 och 2500 kvadratmeter. Dessutom blir det beredskap för ett mindre daghem.

Skolor och ungdomsverksamhet

En grundskola planeras också i anknytning till daghemmet i Ärtholmen. Skolan blir minst 5 000 kvadratmeter stor, och kommer att ligga i områdets norra del. Nära skolan blir det en utemotionsplan för året-om-bruk, 60 meter lång och 40 meter bred. Någon egen ungdomsgård för Ärtholmen planeras inte.

Nuvarande aktörer i området

I flera årtionden fungerade Ärtholmen som varvsområde. Det skeppsvarv som där ännu verkar flyttar en liten bit norrut, till Sandviken, och fortsätter sin verksamhet. Varvets arrendeavtal är i kraft ända in på 2030-talet.

Vartefter Ärtholmen byggs rivs de nuvarande byggnaderna med undantag av Fords fabriksbyggnad, industrihuset i Munkholmen och Statens spannmålsförråd. Tanken är att dessa kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bli landmärken som berättar om områdets förflutna, fastän deras användningssyfte ändras. Även designbastun Löyly och Café Birgitta, som båda är nyare, fortsätter verka i Ärtholmen.

Fotbollsklubben PPJs övertryckshall flyttar från Ärtholmen till Busholmen år 2021. I detaljplanen för Ärtholmen planeras idrottsverksamhet söder om Fordhuset, vilket gör det möjligt att bygga en idrottshall och isrinkar för områdets invånare.

Verksamheten vid ishallen Jääherne och vid Lindgrens varv fortsätter tillsvidare i Ärtholmen.

Uppdaterad 26.10.2020