Från Ärtholmen är det goda lättrafikförbindelser till stadskärnan. Kollektivtrafiken i Ärtholmen bygger på spårvagnsförbindelse.

Till fots, på cykel eller med kollektivtrafiken

Ärtholmen blir en sydvästlig utlöpare av innerstaden, med utmärkta förbindelser till stadskärnan både till fots, på cykel eller med kollektivtrafiken. Sistnämnda bygger på ett spårvagnsspår från Ärtholmen via Eirastranden, Sandvikskajen och Docksgatan till Bulevarden. För dessa gator har en trafikplan redan uppgjorts med beredskap för spårvagnsförbindelsen. I och med den blir Ärtholmens läge i stadsstrukturen ännu mera centralt.

På Skeppsgatan i Ärtholmen reserveras en skild spårvagnsfil avskild från fordonstrafiken, och i områdets södra del avdelas en vändplats för spårvagnen. Det blir tre hållplatser i Ärtholmen. De funktioner som planerats i Ärtholmen ligger på högst 300 meters avstånd från närmaste hållplats – utom i den allra sydligaste spetsen.

Ärtholmen ligger inom innerstadens huvudnät av cykelleder, och därmed planeras smidiga och hinderfria leder för fotgängare och cyklister i Ärtholmen. Dessutom kommer man att utreda möjligheterna att komma med i sjöbussnätverket, som en del av den service som riktas till kryssningsresenärerna.

Det blir nya leder för fotgängare och cyklister vid Skeppsgatan och strandparken. De utgör en komplettering av den led som går längs Helsingfors stränder.

Biltrafiken

Enligt en trafikprognos kommer det att åka omkring 8 500 bilar per vardagsdygn i Ärtholmen. Från det omgivande gatunätet kommer man in via Skeppsgatan och Ärtholmsstranden. Gatunätet i Ärtholmen planeras med betoning på trafiksäkerhet och en smidig kollektivtrafik. Skeppsgatan, som löper genom området i nord-sydlig riktning, är den lokala matargata som via Eirastranden och Säljägargatan förenar området med det omgivande gatunätet, och det är via Skeppsgatan som trafiken kommer in till tomtgatorna i området.

Goda förbindelser för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister gör det möjligt att röra sig smidigt också utan bil. Kollektivtrafikens servicenivå stiger när spårvagnen börjar komma in från Docksgatan. Den nya linjen kommer att betjäna invånarna i både Ärtholmen och södra inre Helsingfors.

Det kommer också in tung trafik, i synnerhet till gatan bredvid hamnområdet – på sommaren i och med kryssningshamnen och på vintern i och med snötippsverksamheten. På matargatan Skeppsgatan och på tomtgatorna i bostadsområdet blir mängden tung trafik ringa, i och med att avfallshanteringen planeras som ett rörinsamlingssystem.

Av trafiken från Ärtholmen kommer uppskattningsvis två tredjedelar att gå norrut längs Docksgatan och en tredjedel österut längs Eirastranden. Enligt prognosen ökar trafiken på tomtgatorna i södra Helsingfors inte mycket.

Förhållandevis mest kommer ökningen i trafiken att försämra trafikens smidighet på Docksgatan under rusningstid. Även på Sandvikskajen, Mechelingatan och ramperna till Porkalagatan kan trafiken till och från Ärtholmen bidra till att trafiken blir mindre smidig.

Parkeringen

Parkeringen för invånare och arbetsplatser i Ärtholmen byggs i huvudsak under gårdsplanerna i kvarteren. Dessutom blir det två parkeringsinrättningar som möjliggör centraliserad parkering och effektivare användning av parkeringen.

Parkeringen längs Eirastranden upphör då gatans linjer dras om. Parkeringen längs Havshamnen kommer att flyttas ett snäpp norrut upp mot Havsgatan. Sammanlagt försvinner därmed parkering för omkring 130 bilar. Dessa parkeringsplatser har sommartid tjänat som bilparkering och vintertid som förvaringsplatser för båtar.

Kvar i detta område blir förutom parkeringen längs gatorna en parkeringsplats för 60 bilar, som ska betjäna dem som besöker badstranden och vara till allmän nytta. Vinterförvaring av båtar blir i framtiden möjlig på hamnområdet vid kryssningshamnen i Ärtholmen.

Ärtholmen försöksområde för marknadsbaserad parkering

Ärtholmen blir ett av Helsingfors stads försöksområden för marknadsbaserad parkering. Inom detta pilotprojekt prövar man med att slopa bestämmelserna om parkeringsplatser och med en metod för marknadsstyrd parkering i bostadsbyggandet. Antalet parkeringsplatser fastslås inte i detaljplanen utan byggherrarna får själva bestämma hur många platser det blir.

Övergången till marknadsbaserad parkering finns inskriven i Helsingfors gällande stadsstrategi, och syftet är att stävja kostnaderna för byggande. Marknadsbaserad parkering prövas också vid Hagnäskajen och vid Knekten i Fiskehamnen.

Kryssningshamnen

Helsingfors vill ytterligare stärka sitt rykte som strandhugg för kryssningsfartyg. Kajerna i Ärtholmen byggs ut så att där samtidigt kommer att kunna ligga tre stora kryssningsfartyg. Plats för turistservice och bussar reserveras i hamnområdet och vid turiststråken i dess närhet. Det blir smidiga förbindelser för lätt trafik och kollektivtrafik till stadskärnan. Vid planeringen av Ärtholmen beaktas de fotgängarströmmar samt buss- och servicetrafik som hamnverksamheten medför.

I hamnområdet byggs fotgängar- och serviceförbindelser och körfiler för bussar till och från kryssningsfartygen. Vid dimensioneringen av det gatuområde som avgränsar hamnområdet har man ordnat beredskap för att det vid var och en av de tre fartygsplatserna ska finnas en passagerarport för resenärer till fots och tillräcklig parkering för turisttrafik. Hamnområdet kan också användas för annan hamnverksamhet, och under vintermånaderna för vinterförvaring av båtar.

Båthamnen och seglingscentret

I södra spetsen av Ärtholmen planeras en båthamn. Syftet är dels att ha helt normal båthamnsverksamhet, dels att kunna ordna betydande internationella regattor och att kunna presentera och ge utbildning i båtsport. Dessutom kommer båthamnen att fungera även som gästhamn och att ha den service som detta kräver. I strandparken vid Ärtholmen blir det möjlighet till både sjöbusstrafik och till strandhugg för båtar som vill anlita den kommersiella servicen vid stranden.

Med sina öppna fjärdar, fördelaktiga vindförhållanden och måttliga sjögång strax utanför stadskärnan är Helsingfors ett av världens bäst lämpade ställen för regattor. I det seglingscenter som byggs i Ärtholmen är det också möjligt att bekanta sig med brädsegling, kitesurfing, jollesegling och andra maritima i huvudsak motorfria grenar.

Uppdaterad 26.10.2020