I Busholmens mångsidiga bostadsbestånd hittar alla ett hem som passar just dem. Den stora Godahoppsparken, de övriga grönområdena samt de åtskilliga motionsalternativen kommer i framtiden att locka till sig människor till Busholmen också längre bort ifrån.

Hur är det att bo på Busholmen?

Busholmen är en urban stadsdel med prägel av hav. Den täta bebyggelsen med sina slutna kvarter, affärslokaler och spårvagnar ger Busholmen intryck av innerstad. Spåren efter hamnen utplånas inte vid byggandet, utan godshamnens grovhet och det öppna havet förblir närvarande också i den nya stadsbilden.

På Busholmen finns servicen nära till. Genom Busholmen slingrar sig Godahoppsparken som, tillsammans med idrottsparken och simhallen, kommer att erbjuda goda möjligheter till frilufts- och fritidsaktiviteter. Nätverket av cykel- och gångvägar blir i framtiden omfattande. Cykel- och gångtrafikens huvudled löper genom Godahoppsparken.

Hurdana bostäder och hus byggs på Busholmen?

Bostadsurvalet på Busholmen är mångsidigt. I enlighet med Helsingfors genomförandeprogram för boende och markanvändning kommer man att på området bygga ägarbostäder, privatfinansierade respektive statsstödda hyresbostäder, bostadsrättsbostäder och prisreglerade Hitas-bostäder samt bostäder för studerande och seniorer. Dessutom görs ett flertal projekt genom gruppbyggande där olika boendemodeller och bostadskoncept används.

Områdets arkitektur uppvisar ett modernt och experimentellt grepp, exempelvis i byggnationen av de parisinfluerade taknivåerna och i hur man använt färger. Byggnadernas våningsantal krymper ju längre ner mot strandlinjen man rör sig. I närheten av stranden uppförs små hus som sammanlänkas i townhouse-stil, låghus och radhus.

Busholmens sopor sugs ner i avfallssystemet Rööri

På Busholmen hanteras avfallet med sopsugsystemet Rööri. Invånarna för sitt sorterade avfall till husbolagets insamlingspunkt där det sugs in i systemet.

Rööri minskar behovet av servicetrafik avsevärt – utsläppen minskar och säkerheten ökar. Eftersom systemet inte kräver traditionella avfallskärl, försvinner också problemen med lukt.  Dessutom är användningskostnaderna för systemet lägre än för den traditionella avfallshanteringen.

Man kan också återvinna plast i systemet.

Offentlig konst skapar trevnad

Busholmen kommer att bereda plats åt offentlig konst och redan nu syns många konstverk i gatubilden. Principen om att avsätta en procent av byggbudgeten för konst tillämpas. Det innebär att av de medel som reserverats för stadens egna offentliga byggprojekt, avsätts cirka en procent till konstprojekt.

Uppdaterad 22.10.2020