Busholmen är en av Helsingfors största anläggningsplatser. På det tidigare hamn- och industriområdet på hundra hektar framträder allteftersom en livlig och trivsam stadsdel. Byggandet har tagit god fart.

Så här byggs Busholmen

Byggandet på Busholmen påbörjades år 2010 och fortgår till slutet av 2020. Huvudsakligen byggs Busholmen upp ett delområde i taget. Sandholmen, som påbörjades först, står nästan klart, och byggandet framskrider i faser mot stranden.

Mitt bland de nya byggnaderna står några gamla byggnader kvar för att påminna om det gångna. De byggnader som bevaras är Uppropskontoret i hamnen, på Stillhavsgatan, det gamla godsmagasinet Bunkern, hamnens tidigare administrationsbyggnad kallad Soncks tärning på Skeppsgosseplatsen samt magasinen L2 och L3 på Stillhavsgatan, vilka Lars Sonck planerat.

Gatuläggning och parkanläggning

Gatu- och kommunaltekniken byggs ut parallellt med byggnaderna. Gatorna färdigställs dock efter att byggnaderna blivit klara så att de kan beläggas när alla husbyggnadsarbeten avslutats. I beläggningsmaterialen används en mängd olika stenbeläggningar, framför allt på gågatorna.

Sammanlagt kommer en femtedel av Busholmens yta att bestå av grönområden. Den största parken är Godahoppsparken. Läs mer om Godahoppsparken och de andra parkerna.

Hurdana områden kommer Busholmen att bestå av?

 • Området kring Sandholmen och Busholmsklippan har påbörjats först. Sandholmen, som ligger på Godahoppsparkens östra sida, är nästan klart, och tyngdpunkten ligger nu på parken på Busholmsklippans västra sida. Delområdet uppskattas stå klart år 2020. Höghusen i området består huvudsakligen av hus i 7–8 våningar med färggrant rappade fasader. Mellan kvarteren finns stora, skyddade gårdar. Sammanlagt byggs lägenheter för 6 000 invånare.
 • Utterhällen anläggs intill Gräsvikskanalen och kommer i stora drag att stå klart till år 2019. Utterhällen inrymmer både höghus och ett låghuskvarter. På områdets norra strand ligger en småbåtshamn och i utkanten av Uttertorget planeras en vattenbussbrygga.  Mellan höghusen anläggs en park med utsikt över Drumsö. Utterhällen kommer att rymma 1 500 invånare.
 • Utterkajen har fått sitt namn efter en gammal kolkaj som byggts på 1920-talet. På området planeras olika båtplatser för invånarna samt vandringsleder längsmed stränderna. I Tritonparken kan man tillbringa sin fritid och njuta av stranden. Parkområdena utgör sammanlagt 2,4 hektar. I Utterhällen blir det högsta höghuset 16 våningar högt, men ju längre mot havet man rör sig, minskar våningsantalet till 2–3 våningar. Många av bostäderna har havsutsikt. Bostadskvarteren kommer att inrymma affärslokaler som ska betjäna Utterhällens 3 100 invånare.
 • Atlantbågen gränsar till Godahoppsparkens södra del. Godahoppsparken slutar vid kusten där en badplats planerats. På västra sidan om Godahoppsparken präglas Atlantbågens kvartersstruktur av de slutna innergårdarna. På den östra sidan är kvarteren öppnare och planeras så att så många lägenheter som möjligt får utsikt över parken.
 • Melkökajen är Busholmens sydligaste bostadsområde med hus i 2–5 våningar och kvarter som skapar slutna innergårdar.
 • Ahtibassängen

 

Vad händer på Busholmen år 2019?

 • Hekas bostäder i Wood City färdigställs i februari. Det handlar om två flervåningshus i trä. Då de blir färdiga är de Finlands högsta flervåningshus i trä.

 • Rivningen av delar av Bunkern beräknas börja under våren så att rivningsarbetet är färdigt innan skolorna börjar.

 • Jätkäsaaren peruskoulu inleder sin verksamhet före början av skolåret 2019/2020, dvs. 8.8.

 • Idrottsparkens bollplan färdigställs i september.

 • Skolans tillfälliga gymnastiklokaler som byggs bredvid Jätkäsaaren peruskoulu färdigställs senast i mitten av oktober 2019 och de används tills Bunkern blir färdig.

 • Byggandet av Atlantgatan fortsätter och byggandet av Atlantbron börjar på hösten.

 • Byggandet av norra delen av Godahoppsparken fortsätter under hela året.

 • De sista objekten i Utterhällens bostadsområde är under byggnad.

Bygglogistik som minimerar olägenheterna

Byggandet på Busholmen planeras och koordineras kontinuerligt. Med hjälp av bygglogistik kan man minimera olägenheter som uppstår vid byggande, såsom oljud och damm, störningar på grund av anläggningen av tomter och gator samt i fråga om lagring och parkering.

Logistikoperatören jämkar samman de behov som byggplatserna, entreprenörerna, företagen och samfunden har med invånarnas behov. Invånarna kan anmäla eventuella störningar och problem under byggandet till logistikoperatören.

Busholmens logistikoperatör:

Sitowise Oy
e-mail: logistiikka.jatkansaari(at)sitowise.com
tel. 040 547 4418

Uppdaterad 27.11.2018