Av Busholmens yta kommer ca en femtedel, eller 20 hektar, att täckas av parker.  Det största grönområdet blir Godahoppsparken, en kilometerlång oas genom vilken cykel- och gångtrafikens huvudleder leds. I parken finns plats för att motionera, slappna av och leka.

Godahoppsparken

Godahoppsparken ska bli Busholmens gröna hjärta. Den färdiga parken ska bli 88 meter bred och drygt en kilometer lång. Den blir alltså lika bred som Esplanadparken men totalt sett lika stor som Brunnsparken.

Godahoppsparken är särskilt ägnad för barnlek, vilostunder i gräset och för olika spel. Ett flertal lekplatser för barn planeras in i parken, varav en del är öppna för alla. Daghemmen Jaalas och Loistos lekplatser ligger också i Godahoppsparken.

I parkens södra del finns en inhägnad idrottsplan, anlagd ovanpå avfallsinsamlingspunkten Rööri som ligger under mark. Ett eget parkområde ska också inrättas för hundar i Godahoppsparken. I den södra spetsen kommer det att finnas en badplats samt en näridrottsplats.

Godahoppsparken en central trafikled

Godahoppsparken är inte bara ett friluftsområde utan också en central led för cyklister och fotgängare. Den viktigaste leden för cykel- och gångtrafiken löper tvärs genom parken.

Rutterna genom Godahoppsparken görs tillgängliga för personer med funktionshinder. Dessutom finns lättillgängliga ingångar från tomtgator respektive Stillhavsgatan och Västrahamnsgatan. Från gatorna kommer man också in i parken uppför trappor.

Godahoppsparkens växtlighet och miljökonst

Ett mångsidigt bestånd träd planteras i Godahoppsparken: lind, lönn, hägg, ek, al och många fler. Träden fyller en viktig funktion såväl för trevnaden som för terrängmodellering, också vad gäller att minska områdets utsatthet för vind. De skapar dessutom ett behagligt mikroklimat.

I fråga om växtlighet är målsättningen en mångfald av arter och den planeras så att den bildar en fungerande helhet.  Också landskapskonst planeras in i Godahoppsparken och kommer bland annat att synas i stödstrukturer och på väggar. Dessutom har miljökonstverket EVÄT ett helt eget hörn av parken.

Anläggandet av Godahoppsparken

Anläggningen innebär mycket omfattande arbeten och kan ta år i anspråk. Tidtabellen för parken är knuten till uppförandet av omkringliggande byggnader eftersom byggnader som gränsar in till parken måste byggas först, på grund av höjdskillnaden och av byggnadstekniska skäl.

I de norra delarna har anläggningsarbetena påbörjats med markanläggning och uppförande av murar. Planeringen av parkens södra del, det vill säga av Västrahamnsgatans södra ände, är i gång.

Andra parker

Utterhällsparken

Utterhällsparken, som ligger vid Utterkajen, står delvis klar. De slutliga anläggningsarbetena kör i gång år 2018 och fortsätter i faser fram till 2021 när de sista townhouse-kvarteren intill Uttergrundet blir klara.

Poseidonparken

I Poseidonparken kommer det att finnas gräsplan, lekplatser och platser för att sitta och ta det lugnt. Parkens yta blir 7 350 kvadratmeter. Parken gränsar till Panamagatan och Poseidongränden.

Tritonparken

Utterkajen kommer att ligga i Tritonparken, alldeles invid havet. Anläggningen av parken påbörjas först när de närliggande townhouse-husen blir färdiga. Parken blir 8 400 kvadratmeter stor och gränsar i norr till cykel- och gångrutterna på Utterkajen.

Uppdaterad 21.10.2020