På Busholmen finns utmärkta trafikförbindelser med kollektivtrafik och för cykel- och gångtrafiken. Man tar sig smidigt in till centrum med spårvagn, till fots eller på cykel längs Banan. Gräsvikens metrostation förbinder Busholmen västerut och österut, och båttrafiken från Västra terminalen för en till Tallinn på ett par timmar.

Till fots, med cykel och kollektivt till Busholmen

Spårvagnarna 8,9, 6T och 7 för en till Busholmen. När Busholmen blir färdigt, kommer ett slingrande spårvagnsnätverk att trafikera området. Den närmaste metrostationen ligger i Gräsviken, varifrån man har goda förbindelser till Östra Helsingfors och till Esbo.

Kartor över rutter och hållplatser samt tidtabeller finns i Reseplaneraren.

I planeringen av Busholmen har man lagt särskild vikt vid ett omfattande och tryggt nätverk av cykel- och gångleder. Till fots och på cykel går den rakaste vägen, cirka 1,3 km, in till centrum längs Banan. Från Banan finns också en smidig förbindelse till Tölö.

Huvudlederna för cykel- och gångtrafiken kommer i framtiden att löpa genom Busholmens Godahoppsparken. Från parken fortsätter rutterna över broarna över havet in till stranden och till andra parker.

Parkeringen sker huvudsakligen under jord

Parkeringsplatser för invånarna på Busholmen finns huvudsakligen i bergsanläggningen Rokkiparkki, under gårdsdäck och i parkeringshus. Som invånare ansöker man om parkeringsplats via sitt eget bostadsaktiebolag

Parkeringsplatser avsedda för korttidsanvändning kommer att placeras invid gator och i närheten av affärslokaler.

Västra hamnen

I Västra hamnen finns två terminaler, den gamla terminalen (T1) varifrån färjor trafikerar Sankt Petersburg, samt den nya terminalen (T2) varifrån man kan åka till Tallinn. I den nya passagerarterminalen går det snabbt att stiga ombord och komma i land. Det årliga passagerarantalet uppgår till ca 6,5 miljoner.

Dagligen trafikeras Västra hamnen av ca tio färjor med i snitt 30 långtradare per färja. Ca 2 600 personbilar och bussar rör sig dagligen till och från hamnen. Färjornas avgångs- och ankomsttider finns på webbplatsen för Helsingfors hamnar.

Twin Port -projektet

Projektet Twin Port stöder utvecklandet och sammanjämkandet av hamnfunktionerna i Helsingfors och Tallinn

Årligen åker det nästan 9 miljoner passagerare på fartygsrutten mellan Helsingfors och Tallinn. Västra hamnen i Helsingfors bildar tillsammans med Vanasadam i Tallinn ett funktionellt par och en gemensam företagsamhets- och pendlingszon. Därför är det naturligt att Helsingfors och Tallinns hamnar utvecklas under ömsesidigt samarbete. Att trafiken mellan de två städerna löper bra är livsviktigt också med tanke på att säkra tvillingstädernas utveckling, då dessas ekonomiska betydelse på ömse sidor om Finska viken hela tiden växer.

Projektet Twin Port, som får stöd och finansiering från Europeiska Unionen är ett av de mest betydande gemensamma projekten för hamnstäder. Dess huvudbetoning ligger på godstrafiken. EU utvecklar som bäst med hjälp av trafikprojekthelheten TEN-T (Trans European Transport Network) ett heltäckande trafikledsnätverk i Europa. Där är i synnerhet transportlederna över havet av central betydelse för Finland.

Twin Port fokuserar på att utveckla Västra hamnen i Helsingfors och Vanasadam (gamla hamnen, nära gamla stan) i Tallinn och på att harmonisera dessas verksamheter. Målet är en hamn som lämpar sig för olika former av trafik och vars verksamhet är effektiv – och hållbar ur miljösynvinkel. Projektets viktigaste åtgärder är att:

I Västra hamnen i Helsingfors:

  • utveckla gatutrafikarrangemang och skyltning
  • öka parkeringskapaciteten
  • utveckla automationen
  • bygga nytt kajutrymme och nya kajplatser
  • förbättra farlederna.

I Vanasadam (gamla hamnen) i Tallinn:

  • göra investeringar i förbättrat trafikflöde mellan hamnen och staden och i hamnlogistiken.

Parterna i projektet Twin Port är Helsingfors stad, Helsingfors Hamn AB och AS Tallinna Sadam. EU deltar i finansieringen av förbättringarna i Västra hamnen och Vanasadam. Lejonparten av stödet för dessa hamnar används för att utveckla Västra hamnen.

Färjeförbindelserna mellan Helsingfors och Tallinn är en del av den ekonomiskt viktiga EU-trafikleden till Mellaneuropa. Snabbaste vägen från Finland till landsvägs- och järnvägsnäten i mellersta och södra Europa går via Västra hamnen och Tallinn. Servicen kring person- och godstrafiken längs Via Baltica fungerar numera smidigt och bra. Dessutom kommer Rail Baltic (som EU-länderna som bäst utvecklar) från Tallinn via Warszawa till Berlin att innebära en kostnadseffektiv förbindelse mellan Helsingfors och järnvägsnätet i Mellaneuropa ända ner till länderna vid Adriatiska havet.

Vad är TEN-T?

TEN-T (Trans European Transport Network), som omspänner hela EU, är en övernationell helhet av trafikprojekt varmed unionen delfinansierar förbättring av trafikleder, dvs. vägar, järnvägar och sjöfartsinfrastruktur, i EU-länder. Syftet är att höja trafiknätens kvalitet, förenhetliga standarderna inom trafiken, ta bort flaskhalsar samt skapa en smidig, effektiv och trygg helhet av trafikleder för gods- och persontrafik till lands, till sjöss och på skenor. Att trafiken görs smidigare medför att ekonomin stärks i hela EU-området.

EU har anvisat sammanlagt 26 miljarder euro att användas för TEN-T –projekt före utgången av år 2020.

Mera om projekten inom Trans-European Transport Network (TEN-T) (på engelska) https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en

Uppdaterad 22.10.2020