Kom med och påverka Helsingfors till en allt trivsammare och fungerande stad! I webbenkäter och -evenemang kan du delta i idégivning och diskussion.Kom med och påverka Helsingfors till en allt trivsammare och fungerande stad! I webbenkäter och -evenemang kan du delta i idégivning och diskussion.

Delta i att förnya centrumet

Mera bostäder och företagslokaler planeras till Helsingfors centrum. Staden vill även förbättra trivsamheten och funktionaliteten i centrum. Fastän riktlinjerna för utvecklingen av centrumet har linjerats i bland annat stadsstrategin och generalplanen, krävs ännu mycket planering och diskussion innan genomförandet av ändringar kan påbörjas. Vi vill ha dig med i denna diskussion.

Evenemanget En ny stadskärna arrangerades i september 2020 som webbevenemang. Läs presentationsmaterialet från kvällen En ny stadskärna.

Sommargatorna öppnar i centrum

Fyra livliga gator förvandlas i södra Helsingfors till gröna sommargator. Kaserngatan, Lilla Robertsgatan, Högbergsgatan och Skillnadsgatan är nöjesställen för stadsborna fram till slutet av augusti. Sommargatorna utgör ett enhetligt promenadnät från Esplanaden mot skvären framför Designmuseet. Den första delsträckan ligger på Kaserngatan mellan Södra esplanaden och Norra Magasinsgatan. Rutten fortsätter till Lilla Robertsgatan och därifrån vidare till Skillnaden. En körfil på Skillnadsgatan är reserverad för terrasser och fotgängare. Från Lilla Robertsgatan har man en naturlig övergång till antingen den nuvarande gågatan Stora Robertsgatan, skvären framför Designmuseet eller söderut mot Högbergsgatan.

Med sommargatorna vill man förbättra gatornas trivsel, attraktionskraft och tjänsteutbud

Du kan njuta av sommargatorna och stadslivet med lek, vistelse, promenader eller en paus på terrassen till slutet av augusti. På sommargatorna kan du också njuta av vild stadsgrönska. Du kan leta efter konst och kultur samt djur som du kanske har stött på i Helsingfors natur. Staden har tagit till sig responsen på förra sommarens försök med en sommargata på Kaserngatan: i år beaktas barnen bättre på sommargatorna. Olika element är perfekta för att bygga med och för klättring. Förutom lekplatser för barn finns på sommargatorna de lokala restaurangernas parklet-terrasser, sittplatser av trä och cykelställ med ramlås.

På sommargatorna rör man sig på fotgängarnas villkor. Därför lugnas gatorna från trafik och trafikbullret. Biltrafiken till tomter och servicetrafiken har ordnats på ett fungerande sätt.

Även olika slags program utlovas på sommargatorna och terrasserna under sommaren.Evenemangshelheten Helsingfors levande gator bjuder in stadsborna att njuta av musik och performancekonst. Kulturprogrammet beger sig ut på Sommargatorna den 16 juni–25 augusti. Ensemblen Compañía Kaari & Roni Martin Goes ROOTS kommer den 23 juni till skvären framför Designmuseet med sin sammansättning som kombinerar flamenco, Balkananda och finsk poesi och bjuder stadsborna på ett fyrverkeri av modern rytmmusik och dans.

I juli och augusti erbjuds underhållning av bland annat gatuteaterperformancegruppen Orkestar Strada, sångaren-låtskrivaren Leo Stillman och seriekonstnärerna “Hemliga serietecknare”, som tecknar “hemliga porträtt” av stadsborna. Personen som tecknats får bilden som minne. Programmet pågår under hela sommaren, på torsdagarna från den 16 juni till den 25 augusti. Mer information om evenemangen finns på tapahtumat.hel.fi.

Sommargatorna är öppna den 3 juni–31 augusti 2022. Rivningen av sommargatorna inleds den 31 augusti, varefter de normala trafikarrangemangen åter gäller från den 6 september.

Karta över sommargatorna

Sommargatornas trafikarrangemang

Ett trivsamt stadsutrymme är målet för utvecklandet av centrumet

Ett attraktivt centrum är Helsingfors visitkort och livsvillkor. Målet är att Helsingfors centrum är en livskraftig och attraktiv plats som för ihop kommersiella tjänster, evenemang, trivsel och samhällsaktiviteter. En gynnsam utveckling av centrumområdet är en kritisk framgångsfaktor för hela stadens livskraft, särskilt i ljuset av coronakrisens effekter. Inom utvecklingen av centrumområdet finns flera sektorer som påverkar varandra. Centrumvisionen, förslagen om utvecklandet av promenadcentrumet och centraliseringen av hamnfunktioner samt utvecklandet av Södra hamnen bildar tillsammans en betydande helhet.

Riktlinjerna för promenadcentrum behandlas inom stadsstyrelsen i januari 2021. Det föreslås att stadskärnans promenadbetonade område ska expanderas genom att göra funktionerna mångsidigare och förbättra stadsutrymmets kvalitet.  I området kring Norra Esplanaden och Alexandersgatan föreslås en ökning av utrymmen som öppnar sig mot gatan, samt förbättring av tvärgående gångförbindelser. Det föreslås även att Fabiansgatan utvecklas till en mer promenadvänlig omgivning. På Esplanadens södra sida föreslås förbättring av gångförbindelsen till Kaserntorget längs med Fabiansgatan och Kaserngatan i och med att hamnens långtradartrafik försvinner från området. Dessutom föreslår man att Kaserntorget görs mer trivsamt och företagens verksamhetsförutsättningar förbättras, samt att fotgängarnas förbindelse till torget förbättras genom att biltrafiken på Fabiansgatan eller Norra Magasinsgatan begränsas. Man vill även förbättra gångförbindelserna till Magasinstranden, samt utveckla strandpromenaden kring Södra hamnen och Skatudden.

Den bästa helhetsplanen för Södra hamnen söks med hjälp av en tävling

Den 9 november 2020 reserverade stadsstyrelsen ett område i Södra hamnen för en kvalitets- och koncepttävling. Målet är att förändra området, som för närvarande huvudsakligen används för hamnens terminalfunktioner och parkering, till ett offentligt och trivsamt stadsutrymme med gångtrafik som kopplar ihop Salutorget och Brunnsparken samt möjliggör tillträde till havet.

Det centrala målet för Magasinstrandens kvalitets- och koncepttävling är att som ett underlag för detaljplanering producera en genomförbar helhetsplan för markanvändning, som kvalitetsmässigt och funktionellt håller mycket hög nivå och som verkställer stadens mål för markanvändning och stadsbild samt övriga mål. I tävlingen tar man hänsyn till att området som sträcker sig från gamla saluhallen till Olympiaterminalen är en del av det havsnära Helsingfors nationallandskap, den på riksnivå betydelsefulla byggda kulturmiljön och skyddszonen för ett av Unescos världsarvsobjekt. Kvalitets- och koncepttävlingen sker i två etapper och avses starta i mars 2021. Tävlingen riktar sig till aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. Man kan ge förslag om bygget av kultur-, service-, affärs- och andra lokaler på området, men inte bostäder. Tävlingen omfattar även ett område som är planerat för ett arkitektur- och designmuseum. Själva verkställandet av museet bestäms i ett senare skede och för det arrangeras en separat arkitekturtävling. Stadsmiljönämnden fattar beslut om områdets planeringsprinciper och tävlingsprogrammet i början av år 2021. Planeringsprinciperna bereds som en interaktion mellan stadsborna och andra intressentgrupper.

Tävlingsförslagen läggs vid båda etapperna ut till offentligt påseende där man även kan kommentera dem. Bedömningen av tävlingen sker utifrån planernas kvalitet. I bedömningen fästs särskild uppmärksamhet vid planernas stadsbildliga kvalitet, konceptets funktionsduglighet och genomförbarhet, promenadmiljöns och stadsutrymmets kvalitet samt lösningar som främjar verkställandet av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035.

Detaljplaneringen för Magasinstranden och Olympiastranden startar med en deltagar- och utvärderingsplan den 25 januari 2021. Det finns möjlighet att delta i områdets utveckling i flera skeden; områdets planeringsprinciper kan ses och kommenteras av alla i Kerro kantasi-tjänsten från och med den 25 januari på adressen kerrokantasi.hel.fi/?lang=sv. Enkäten är öppen fram till 12.2.2021. Planerna och utredningarna för området finns i karttjänsten. 

När Magasinstrandens tävling är avgjord fattar stadsstyrelsens näringslivssektion beslut om en utvecklingsreservation till tävlingens vinnare uppskattningsvis under år 2022, varefter man utarbetar ett planutkast. Efter tävlingen är det möjligt att en separat, mer specifik arkitekturtävling anordnas för varje tomt som tillhör området.

Förslag om att centralisera hamnfunktioner till Västra hamnen

Helsingfors hamns funktioner föreslås förändras så att hamnens funktioner centraliseras till Västra hamnen. Passagerarbilfärjetrafiken skulle upphöra på Södra hamnens sida, men fortsätta vid Skatudden. När den nuvarande formen av passagerarbilfärjetrafiken försvinner från Södra hamnen, frigörs utrymme för en både landskaplig och stadsbildlig mer högklassig stadsmiljö. Servicetrafikens rutt och strandpromenadens placering kan även omvärderas.

Helsingfors mål är att trygga Helsingfors Hamns verksamhetsförutsättningar. I och med den här lösningen får Helsingfors Hamn Ab och dess kunder en långsiktig utsikt för utvecklingen av hamnverksamheten och trafiken som färdas via den. Från Västra hamnen till Västerleden planeras en hamntunnel som verkställs som hamnens investering. Den möjliggör utvidgande av Västra hamnens funktioner och smidig organisation av hamntrafiken. Det slutliga beslutet om förändringarna i hamnens funktioner fattas av stadsfullmäktige. Om man fattar beslut om förändringarna startar Helsingfors Hamn Ab beredningen av utvecklingsprogrammet för att verkställa nödvändiga investeringar.

Centrumvisionen beskriver den framtid som eftersträvas för stadskärnan

Centrumvisionen i Helsingfors har skapats tillsammans med stadsbor, intressentgrupper och sakkunniga. Områdets potential och styrkor lyfts fram av visionen som grund för planering av markanvändningen och trafiken i stadskärnan.Stadsmiljönämnden godkände visionen 6.10.2020 och framför den för godkännande av stadsstyrelsen i januari 2021.

Stadskärnans vida planläggnings- och trafikplaneringsprojekt samt otaliga mindre projekt omformar stadsstrukturens fysiska och funktionella helhet samt dess tyngdpunkter.Det finns anledning till att spegla de nya förändringsobjekten med den eftersträvade helheten.Centrumvisionen är ett styrande redskap. Markanvändningen och trafikplaneringen i centrum säkerställs med visionens linjedragningar att föras åt samma riktning som stadsstrategin och generalplanen.

Visionen, dess interaktion och väggrunden bildar en grund för bland annat uppdateringsarbete gällande stadskärnans gamla detaljplaner. Ytterligare används visionen i övriga projekt gällande markanvändningen på området. De vägledande riktlinjerna fungerar som en utgångspunkt för planeringen angående kvarteren i stadskärnan och centrum, samt park- och gatuområden.Stadsstyrelsen fattar beslutet om visionen av centrum.

Linjedragningar för centrumvisionen i Helsingfors gällande planering av markanvändning och trafik i stadskärnan

Interaktion med aktörerna, användarna, näringslivet, invånarna och sakkunniga i centrum har varit tyngdpunkten för visionen. Målet har varit att möjliggöra en diskussion om områdets framtid som överskrider de enskilda projektens skala – nästan 10 000 personer deltog i visionens interaktion.

Hur ser framtidens stadskärna ut? Beskrivning av stadsvisionens interaktion

Detaljplanen för stadskärnan uppdateras

Detaljplanerna för stadskärnan uppdateras att motsvara den nutida situationen och de nutida målen.  I stadskärnan finns detaljplaner från 1830-talet som ännu är giltiga. Den aktuella avsikten med planerna är att stödja stadskärnans hållbarhet, särprägel och bevarande av kulturvärden. Ytterligare vill man säkerställa fastighetsägarnas jämlika bemötande och trygga bevarandet av livskraften i centrum. Planarbetet gäller den existerande stadsstrukturen och allmänna områden. Objekten för nybygge ingår inte i helheten.

Savolaxgatan utvecklas tillsammans med stadsborna

Helsingfors stadsstyrelse har 11.1.2021 godkänt NCC:s utvecklingsreservering för området i Alphyddan och på Savolaxgatan i Böle. Målet är att omfattande få stadsborna involverade i att utveckla området till ett kolneutralt kvartersområde samt skapa Savolaxgatan till en samhällelig, aktiv och trivsam gata som tillhör en del av stadskärnan. Området kommer att bli en naturlig del av Alphyddan och hela Helsingfors stadskärna. Noggrannare villkor för utvecklingsreserveringen av Savolaxgatan kan studeras här.

Det utvecklingsreserverade området innehåller primärt totalt cirka 160 000 kvadratmeter våningsyta lokalbygge på båda sidorna om Savolaxgatan, hotell-, affärs-, parkerings-, hybrid- och undervisningsutrymmen samt bostäder. På grund av placeringen av NCC:s nya lokaler i huvudstadsregionen undersöker de även området. Utöver utvecklingsreserveringen har NCC för avsikt att ansöka om tomtreservering för kontorsbygge på 45 000 kvadratmeter våningsyta, men trots allt för minst 35 % av den totala utvecklingsreserveringen.

JKMM Arkkitehdit är planeringsarkitekt för projektet. Högklassig, tät stadsstruktur samt förenande faktorer mellan det historiska Maskinverkstadsområdet och det nya området i mellersta Böle söks med arkitekturen. Ett grönområde med dess kala berg kvarstår mellan bostadskvarteren och lokalkvarteren. Nomaji maisema-arkkitehdit Oy är landskapsplanerare för projektet. Helen Ab är genomförandepartner i utvecklingsplaneringen för områdets energihelhet. För att uppnå den höga regionala energieffektiviteten fokuserar man på användningen av de lokala resurserna, så som geoenergi, solcellsenergi och -värme. Ökningen av förbruksgraden hos de byggbara byggnaderna genom fördelning av lokalresurser planeras tillsammans med fastighetsbranschens startup-företag Spacent Oy.

Stadsborna aktivt med i planeringen

I planeringen letar man via aktivt deltagande efter olika alternativ för att liva upp och förena området med funktionerna i stadskärnan. Intressentgrupperna och stadsborna erbjuds olika sätt att påverka utvecklingsplanerna på området. Information om planeringen av utvecklingsskedet, området samt deltagningsmöjligheter och tidtabellerna för dem finns på https://savonkatukehittyy.fi/sv/. Staden och NCC önskar att publiken deltar starkt i projektets alla skeden.

År 2021 arrangeras bl.a. undersökningar, enkäter, intervjuer, virtuella terrängvandringar och invånartillställningar för att samla ihop åsikter och information. I första kartenkäten som utförs i januari–februari 2021 kan man besvara frågor gällande områdets nutida användningssätt och berätta om sina egna tankar gällande utvecklingen av Savolaxgatan. Man kan berätta sina åsikter till kartenkäten fram till 15.2.2021. Med en tät interaktion garanterars att invånarna och aktörerna på området ger oss sina åsikter till grund för vårt planeringsarbete. Alla tankar och idéer säkerställer en gemensam vision, en plan som respekterar området.

Under sommaren 2021 framställs alternativa planer, som baserar sig på initialdata som fåtts från interaktionen. Stadsborna har möjlighet att ge respons om planerna via tjänsten Berätta din åsikt. Genom att utnyttja kommentarerna utarbetas en noggrannare regional plan som grund för detaljplansförändringen.

Kompletteringsbygge planeras på Elielplatsen

Omgivningen kring järnvägsstationen i Helsingfors förnyas. Som en del av denna förändring utvecklas Elielplatsen och Stationsplatsen till en modern, trivsam och livfull del av promenadcentrumet. En internationell arkitekturtävling med inbjudan arrangeras för att utveckla området vid Elielplatsen och Stationsplatsen. Målet är att detaljplansförändringen för området förbereds på basis av det vunna förslaget. Planeringsprinciper utarbetas som grund för planeringen av området.

Arkitekturtävlingen påbörjades i november 2020. Tävlingsförslagen presenteras strax efter att tävlingstiden upphört i mars 2021 på webbplatsen nyaeliel.fi. En Berätta din åsikt-enkät grundas för publikens kommentarer, i vilken man ber om respons om arbetena och idéer för fortsatta arbeten. Responsen som givits används i tävlingsjuryn. Enligt den preliminära tidtabellen skulle tävlingsvinnaren väljas i juli 2021. Målet är att utarbeta en ny detaljplan på basis av den vunna planeringslösningen. Tävlingen kan följas på nyaeliel.fi, där man även uppdaterat information om framskridandet av planeringen.

Planeringen av Kajsaniemiparken, Fölskvären samt grundrenoveringen av park- och gatuområden i Kajsaniemistranden har påbörjats

Kajsaniemiparken är den äldsta offentliga parken i Finland och den äldsta historiska parken i Helsingfors centrum. Målet är att utveckla Kajsaniemiparken till en grönskande, trivsam och händelserik stadspark. Parkens historiska och stadssymboliska lager som är värdefulla sparas och förstärks. Genom att beakta kultur- och landskapshistoriska värden fungerar trafikarrangemang, reparation av parkstrukturer och strukturering av funktioner som tyngdpunkter för utvecklingen.

Förnyelse och nödvändig påfyllning av parkens värdefulla växtlighet är även väsentligt. Ytterligare saneras vattenservicenätverket och annan kommunal teknik på parkområdet.  Planeringen inkluderar även Fölskvären och Kajsaniemistranden.

Park- och gatuplanerna färdigställs under hösten 2020 och i början av 2021. Tidtabellen för bygget specificeras senare. Senare i år har invånarna möjlighet att bekanta sig med planutkasten. Grannfastigheterna intill parkerna och gatan informeras per brev om framläggningen av park- och gatuplaneringsutkasten och de finns även framsatta på Helsingfors stads webbplats (under Gatu- och parkplaner).

Beslutsfattandet gällande park- och gatuplaner kan följas på Helsingfors stads webbplats, via stadsmiljönämndens sidor på https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/beslutsfattande/stadsmiljonamnden/.

Park- och gatuplanerna baserar sig på den giltiga detaljplanen.

Mer information

Kaija Laine, Helsingfors stad, Markanvändning och stadsstruktur, Tel. 09 310 38625, kaija.laine@hel.fi

Tiina Perälä, Landskapsarkitektbyrå, Näkymä Oy, Tel. 09 622 71727, tiina.perala@nakyma.com

Industrigatan blir en affärslivs- och stadskulturskoncentration

Industrigatans axel mellan Böle och Fiskehamnen utvecklas till en märkbar koncentration för arbetsplatser, affärsliv och stadskultur. Förbindelserna på området förbättras samtidigt med alla färdmedel. En ram för planen kommer att utarbetas för området. Denna ram skapar riktlinjer för den kommande utvecklingen på området, den definierar de märkbaraste riktlinjerna för planeringen, så som kvarter- och grönstrukturen samt trafikarrangemangen. Ramen för planen fungerar som utgångspunkt för detaljplaneringen på området.

Planutkasten för ramen av planen kunde under hösten 2020 kommenteras i tjänsten Berätta din åsikt, materialet finns fortfarande framlagt i tjänsten.

Ett nytt arbetsplatsområde och en underjordisk parkeringsinrättning framställs till Hagnässtranden

Staden har reserverat området i Hagnässtranden för HGR Property Partners Oy för utveckling av lokalprojektet och fortsatta utredningar av förutsättningar för genomförande. HGR Property Partners Oy är ett inhemskt fastighetsutvecklings- och placeringsbolag, som fokuserar sig på märkbara fastighetsutvecklingsprojekt inom huvudstadsregionen. Stadsstyrelsens näringslivssektion fattade beslut gällande saken 11.5.2020. Utvecklingsreserveringen är giltig fram till 31.12.2022.

Utgångspunkten för projektet är att bygga lokaler för minst 15 000 km² till Hagnässtranden. Projektet stöder flera av stadens mål: offentliga utrymmen och stadsbilden förbättras, det byggs mer lokaler till den nuvarande stadsstrukturen, trafiken görs smidigare och attraktionen och trivsamheten på området förbättras såväl funktionellt som affärsmässigt. Området önskas bli ett offentligt och trivsamt stadsutrymme med promenadmöjlighet, som förenar Hagnästorget med Varvstranden som utvecklas på Bulevarden samt möjliggör tillgången till havet.

Interaktionen startade i september 2020

Staden vill utveckla Hagnässtranden och dess omgivning tillsammans med invånarna, aktörerna och användarna på området. Staden har ställt beaktandet av responsen som givits via interaktion som ett reserveringsvillkor för planeringen. Det finns en möjlighet att delta i projektutvecklingen redan från början av projektet. Utarbetandet av utgångspunkter för planering och målsättningar inleddes i september 2020. De styr utvecklingen av området i framtiden. I september 2020 kunde man i enkäten Berätta din åsikt lyfta fram sina egna åsikter om planeringsprinciperna. Se materialet av enkäten gällande Hagnässtranden.

Minst tre olika planeringslösningar utarbetas av mottagaren av reserveringen på basis av målen. Olika alternativ för planering kan uppskattningsvis bedömas och kommenteras i början av 2021.

Kontaktuppgifter

Sinikka Lahti, arkitekt, detaljplanering av stadskärnan, tel. 09 310 37478, sinikka.lahti@hel.fi

Salutorget förnyas etappvis

Utvecklingsbehoven för området vid Salutorget relaterar i synnerhet till rörlighet och förbindelser, funktionsplacering samt förnyelse av torgets tekniska system. Torgets historiska värde, maritimitet, betydelse som ett centralt ställe för torghandel och stadsliv samt läge i Helsingfors gångbetonade kärna, är utgångspunkter i planeringen. Även behoven för den utvecklingsbara sjötrafiken beaktas i planeringen, så som bygget av en ny terminal för sjötrafik. Man strävar även i arbetet efter att öka möjligheterna för utvidgning och utveckling av torghandeln.

Enligt planeringsprinciperna på området har planeringen framskridit genom försök, exempelvis under sommaren 2020 har torgparkeringar minskats och estraden i Kejsarskäret har kunnat användas i en nästan bilfri omgivning. Just nu påverkas trafiken på området av bl.a. bygget av Sveaborgs flottpaviljong.

År 2021 framskrider planläggningen av Salutorget enligt planförslaget.

Planeringsprinciper för östra delen av Södra hamnen och Skatuddsstranden

Målet med östra delen av Södra hamnen och Skatuddsstranden är att stärka marimiteten i centrum samt att tätare förena strandområdena i Skatudden och passagerarhamnen till en del av det promenadbetonade centrumet. Målet är att skapa nytt marint stadsutrymme med strandbulevarder och attraktiva

funktioner. Platser för nybygge utreds som en del av helheten. Planeringsprinciperna för beslutsfattande förbereds 2020.

Skatuddskajen 4

En träbyggd byggnad för huvudkontor och hotell med fyra våningar planeras till Södra hamnen vid Skatuddskajen framför Tulli- och Pakkahuone. Lager- och lokalbyggnaden som finns på platsen kommer att rivas. Vid den nya byggnaden förflyttas frakttrafiken som avgår från hamnen bort från stranden genom att svänga den längs med Ankargatan mot gatunätverket i Skatudden. Strandområdet som frigörs från långtradartrafik utvecklas till ett promenadbetonat och högklassigt offentligt ställe. Funktionerna som finns i byggnadens gatunivå stödjer strandens aktiva och offentliga bruk.

En internationell tävling med inbjudan om byggnadsplanering arrangerades i början av sommaren 2020. Spring utvaldes som tävlingsvinnare. Studera planen.

Stora förnyelser kommer att ske i Hagnäs

Märkbart nytt bygge planeras till Hagnäs. Mer bostäder planeras till Hagnässtranden och Havshagens kanter och ett nytt hotell kommer att byggas på fyllningsjorden i närheten av Metallhuset. Hagnäsbron som kommit till slutet av sin livscykel förnyas och den nya snabbspårvägsförbindelsen till Kronbergsstranden som blir färdig på 2020-talet löper via området. Om Centrumslingan förverkligas byggs en av dess stationer i Hagnäs. En ny parkeringsinrättning planeras under Hagnästorget.

Läs mer om förnyelsen av Hagnäs.

Sjukhusområdet i Maria utvidgas till Europas största kampus för tillväxtföretag

Maria 01 som finns i de gamla sjukhuslokalerna i Kampen är en icke-vinstdrivande startup-koncentration, som i slutet av 2019 utvidgades till 20 000 kvadratmeter. Just nu agerar över 140 startup-företag och tillväxföretag i lokalerna. Ytterligare fungerar 20 venture capital-fonder samt flera startup-aktörer för ekosystemet i Maria. Maria 01 är redan nu den största startup-koncentrationen i Norden: nästan 1 200 personer från totalt 38 länder arbetar vid kampuset.

Maria 01 utvidgas fortfarande i framtiden och den kommer att bli Europas största kampus för tillväxtföretag, där startup-företag som utvecklar sina idéer, storföretag, penningplacerare som letar efter potentiala stjärnor för framtiden, acceleratorer samt enheter för undersöknings- och utvecklingsverksamhet möts.

Enligt planen utvidgas kampuset fortfarande med en snabb takt och fram till 2026 kommer det växande kampuset på 70 000 kvadratmeter att ha utrymme för cirka 650 aktörer och 4 000 anställda. Den nya utvidgningen av Maria 01 genomförs av YIT, Keva och Helsingfors stad.

Enligt planen kommer cirka en tionde del av utvidgningsdelen på cirka 50 000 kvadratmeter att vara i inkvarteringsbruk, och en tionde del restauranger, tjänster, hälso- och motionslokaler samt händelselokaler. Resterande 40 000 m² kommer att bestå av flexibelt kontors - och förhandlingsutrymme.

Helsinki Garden-arenan vid Nordenskiöldsgatan

Helsinki Garden-projektet strävar efter bygge av en ny och privat evenemangsarena bredvid den nuvarande ishallen vid Nordenskiöldsgatan. Utöver arenan planeras bygge av affärslokaler, lokaler, hotell och bostäder på området. Även den nuvarande ishallen är avsedd att förenas som en del av helheten. I planeringen har man utrett dess omarbetning till en mindre multiarena samt motions- och affärslokaler.

Hesperiaparken, Hagasundsparken och Karamzinsstrand

Utgångspunkter och målsättningar för planeringen av att utveckla Hesperiaparken, Hagasundsparken och Karamzinisstranden har utarbetats.

Hesperiaparken, Hagasundsparken och Karamzinsstrand är en del av Tölövikens helhet med stadsillustrativt värde. Målet är att utveckla omgivningen av Tölöviken till en grönskande och trivsam stadspark. Parkens historiska och stadssymboliska lager som är värdefulla sparas och förstärks. Karamzinsstrand utvecklas till att passa Finlandia-husets stadsillustrerade och byggnadskonstnärliga värde.

Utvecklandet av strandleden, placeringen av funktionerna samt förnyelsen och kompletteringen av det värdefulla trädbeståndet utgör tyngdpunkterna för utvecklingen av parkerna. Utgångspunkten är att naturvärdena bibehålls och att de beaktas i planeringen.

Trädbeståndet i Hesperiaparken och Hagasundsparken är gammalt och trädens skick har regelbundet observerats. Man har varit tvungen att avlägsna största delen av de dåliga knäckepilarna i strandleden vid Tölövikens strand, som stadsillustrativt är märkbar. Ett av de gamla träden i strandleden föll plötsligt i juli 2019. På grund av detta strävar man efter att sätta fart på grundrenoveringen av området och förnyandet av den dåliga trädraden. Trädens skick följs regelbundet av stadens underhåll.

Målet är att påbörja park- och gatuplaneringen under 2022. Till grund för en noggrannare planering utarbetas en noggrannare natur- och fågelutredning på området samt en konditionskartläggning av knäckepilarna vid Tölövikens strand. Tidtabellen för bygget specificeras senare. Då planeringen framskrider har kunderna möjlighet att studera och ta ställning till planutkasten.

Mer information:

Stadsmiljösektorn i Helsingfors

Aino Leskinen
landskapsarkitekt
tel. 09 310 20825 

Leena-Maija Kimari
projektchef, trafik- och gatuplanering
tel. 09 310 34947

e-post: fornamn.efternamn@hel.fi

Uppdaterad 3.6.2022