Delgeneralplanläggningen i Västerledens omgivning gäller Västerleden och dess närområden på Björkholmen, Drumsö och Sundholmen.

Delgeneralplanläggning för Västerledens omgivning startar

Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt en del av planmarkeringarna längs Västerleden i Generalplanen 2016, bland annat markeringen Stadsboulevarden. Planen möjliggör dock urbant kompletteringsbyggande på båda sidor av den remsa som upphävts på Drumsö. Avsikten med delgeneralplanen är att koppla ihop områdena för att bilda en enhetlig generalplan. Delgeneralplanen utarbetas 2022–2025.

Delgeneralplanläggningen gäller Västerleden och dess närområden på Björkholmen, Drumsö och Sundholmen. Det allmänna målet med arbetet med delgeneralplanen är att minska skadeverkningarna av en trafikledsliknande trafikmiljö för bosättningen samt att granska stadsstrukturens utvecklingsmöjligheter längs Västerleden på Drumsö och Sundholmen. Till målen hör bland annat att lösa områdets markanvändning och trafiken som helhet, utvidga stadskärnan, möjliggöra mångsidig bostadsproduktion enligt BM-programmet, göra områdets servicestruktur mångsidigare, samt att skapa goda placeringsmöjligheter för näringslivet och arbetsplatserna samt ett högklassigt och trivsamt stadsrum.

I samband med beredningen av planen bedöms inverkan av genomförandet av planen på bland annat invånarnas levnadsförhållanden, livsmiljön, stadsbilden, naturen, rekreationen, landskapet, kulturarvet och trafiken. Teman som i synnerhet betonas kommer att vara ändringarna i trafiknätet samt den nya stadsstrukturens och eventuella havsfyllningars inverkan på anpassningen till bland annat klimatet och klimatförändringen. Ett nära samarbete med statens trafikledsmyndigheter framhävs när trafiksystemlösningen och -effekterna löses. Planeringslösningarna för hamntunneln som byggs av Helsingfors Hamn är centrala för utvecklingsmöjligheterna för markanvändningen på Sundholmen.

Läs mer om planen för deltagande och bedömning i området

Planen för deltagande och bedömning i Västerledens omgivning (OAS) finns framlagd 1.2–28.2.2022:

 • På webbplatsen 
 • På Drumsö bibliotek, på Smedjeviksvägen 10 A. Vänligen kontrollera öppettiderna under undantagssituationen.
 • Stadsmiljösektorns kundtjänst betjänar per telefon på nummer 09 310 22111 och på nätet. Kundtjänstens besöksadress är Verkstadsgatan 8. Vänligen kontrollera öppettiderna under undantagssituationen.
 • Material om planeringen uppdateras på Helsingfors karttjänst.

Berätta om dina önskemål för framtiden i en kartenkät

 • Hurdan är din syn på Västerledens omgivning i framtiden? Vad är det viktigaste för dig i området? Hurdant boende skulle du önska i området? Besvara webbenkäten om Västerledens omgivning på bit.ly/lansivayla-verkkokysely. Med enkäten kartlägger man invånarnas och aktörernas åsikter om områdets särdrag och framtid. Enkäten är öppen 1.2–28.2.2022.

Delta i informationskvällen för invånare på nätet

 • Invånarevenemanget på nätet torsdagen den 10 februari 2022 kl. 17–18.30. Du kan ansluta dig till Teams-mötet från kl. 16:50 genom att skriva in i adressfältet: bit.ly/lansivayla-oyk. Evenemanget börjar klockan 17.00 och slutar klockan 18.30. Du kan ansluta dig via webbläsaren, det vill säga du behöver inte ladda ner Teams-applikationen på din egen enhet.

Kom och träffa planerare på biblioteket

 • Välkommen att besöka planjouren den 15 februari 2022 klockan 9–12 i Drumsö biblioteks allaktivitetsrum. Om sammankomsterna begränsas på grund av pandemin, ordnas jouren som Teams-möte. Närmare information uppdateras på denna sida.

Delgeneralplanens faser och tidsschemat för deltagandet

 • Februari 2022: planen för deltagande och bedömning
 • Årsskiftet 2022–2023: scenarierna och slutsatserna
 • Slutet av 2023: planutkastet
 • 2024: planförslaget
 • 2025: godkännandet av delgeneralplanen
Uppdaterad 28.3.2022