Delgeneralplanen för Vikstranden-Lahtisleden förenar Arabiastranden till Vik. 

Delgeneralplanen för Viksstranden–Lahtisleden startar i januari

Genom delgeneralplanen för Viksstranden–Lahtisleden utvidgas stadskärnan mot Lahtisleden, markanvändningen fastställs i kollektivtrafikzonen för snabbspårvägen Vik−Malm och Natura-värdena i Gammelstadsviken säkerställs. Lahtisledens funktionalitet som är viktig för den nationella kollektiv- och godstrafiken säkerställs samtidigt som dess anpassning till stadsstrukturen i utveckling förbättras och dess skadliga miljökonsekvenser minskas.

Delgeneralplanen kompletterar Generalplanen 2016 genom att på generalplannivån anvisa lösningarna för markanvändning och trafik i Lahtisledens omgivning. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde en del av planmarkeringarna längs Lahtisleden i Generalplanen 2016. Med delgeneralplanen harmoniserar man nu generalplanehelheten med diskontinuitetspunkter som uppstått till följd av avlägsnandena. Stadskärnan som utvidgas från Arabiastranden till Vik planeras att ha en tät struktur och mångsidiga funktioner.

Kollektivtrafikens stomme är snabbspårvägen Vik–Malm, Viima. Med delgeneralplanen säkerställs förutsättningarna för genomförandet av Viima och en smidig trafik samt möjliggörs nytt byggande inom dess verkningsområde. Viima-spårvägen uppskattas bli färdig på 2030-talet.

Gammelstadsvikens Naturaområde är en viktig utgångspunkt för planeringen och dess naturvärden säkerställs också i förhållandena med ökad markanvändning och förbrukning. Det gröna nätverket är även en av områdets attraktionsfaktorer.

Samtidigt med arbetet med delgeneralplanen pågår i området även närmare planering, såsom Mellersta Viks planstomme och planeringsprinciperna för Rönnbacka. Till Viks elstation byggs en jordkabelanslutning för stamnätet som är en del av en mer omfattande energiförsörjningshelhet som gäller hela staden. I kvarteret Kumpulan kärki planeras en ny depå för spårtrafiken och ett kvarter med cirkulär ekonomi. I området ligger även ett avloppsreningsverk vars framtida behov man förbereder sig för.

 

 

Läs mer om planen för deltagande och bedömning i området

Planen för deltagande och bedömning i Viksstranden–Lahtisleden finns framlagd 26.1.2022–28.2.2022:

  • webbplatsen 
  • På Viks bibliotek, Viksbågen 11
  • Stadsmiljösektorns kundtjänst betjänar per telefon på nummer 09 310 22111 och på nätet. Kundtjänstens besöksadress är Verkstadsgatan 8. Vänligen kontrollera öppettiderna under undantagssituationen.
  • Material om planeringen uppdateras på Helsingfors karttjänst.

 Delta i Nordöstra stordistriktets distriktskväll på nätet

En kartenkät genomförs senare under våren

Medan planen för deltagande och bedömning finns framlagd till påseende görs ingen separat kartenkät för invånare. Målet är att under våren 2022 genomföra en gemensam enkät med arbetet med Mellersta Viks planstomme och arbetet med planeringsprinciperna för Rönnbacka, för att få en omfattande syn på planeringen av området från distriktet.

Åsikterna om planen för deltagande och bedömning ska lämnas in senast den 28 februari 2022. De som har angett sin e-post- eller postadress i samband med inlämnandet av sin åsikt får information om stadsmiljönämndens beslut.

Du kan lämna åsikter om planen för deltagande och bedömning elektroniskt på adressen bit.ly/viikinranta-lahdenvayla-oas-palaute.

Skriftliga åsikter skickas till adressen Helsingfors stad, Registratorskontoret, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD, (besöksadress: Stadshuset, Norra esplanaden 11–13, telefonnummer: 09 3101 3700, webbadress eller per e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi med rubrik ”Delgeneralplanen för Viksstranden”

Åsikterna kan även ges direkt till planeraren. Kom överens om en träff på förhand.

Information om utarbetandet av delgeneralplanen och möjligheterna till deltagande ges under hela planläggningsprocessen.

Delgeneralplanens faser och tidsschemat för deltagandet

  • Januari–februari 2022: plan för deltagande och bedömning
  • Höst 2023: scenarier och planutkast
  • 2024: planförslag
  • 2025: justerat planförslag
Uppdaterad 26.1.2022