Fiskehamnen kommer att byggas ända till 2040-talet. Det är ett av de största områdena som byggs i Helsingfors. De första invånarna flyttade till Fiskehamnen hösten 2012. Tidigare har där funnits en hamn samt småindustri, varav en liten del ännu kvarstår. Byggandet pågår på flera delområden.

Så här byggs Fiskehamnen

 • 175 hektar
 • bostäder 1 200 000 kvadratmeter våningsyta
 • lokaler 400 000 kvadratmeter våningsyta
 • Uppskattade investeringar under hela byggnadstiden: staden 600 M€, privata investeringar 5 mrd. 

Före husbyggandet görs förberedande byggande, vilket omfattar bland annat förstärkning av markgrunden, sanering av förorenade marker, samt fyllande och muddring av strandområden.

Byggtidsplaner på kartan

I Fiskehamnens byggtidsplaner för de olika delområdena ser du inledningsåren för byggandet, uppskattade år då de färdigställs samt förvaltningsformer för bostäderna i de olika delområdena, det vill säga om det är fråga om ägar-, hyres-, Hitas-, bostadsrätts-, student- eller ungdomsbostäder.

Gator och parker byggs

 • I den södra delen finns Fiskehamnsparken som öppnar sig kilformigt från Redi.
 • I den norra delen av Fiskehamnen kommer senare också Hermanstads strandpark att finnas.
 • I framtiden kommer en gång- och cykelled att löpa längs stranden från Vanda ås mynning via Arabiastranden och Fiskehamnen till Havshagen.

Bostadsbyggande i Fiskehamnen

I Fiskehamnen byggs fritt finansierade och statligt stödda hyresbostäder, bostadsrättsbostäder, prisreglerade Hitas-bostäder samt bostäder för studerande och seniorer. Byggherrar som marknadsför bostäder. Länk till finskspråkiga sidor
 

Vi bygger nya lokaler och servicelokaler

Företag vill till Fiskehamnen särskilt på grund av dess centrala läge. Nya företag medför tjänster och arbetsplatser. Bara i närheten av Fiskehamnens metrostation kommer det att finnas ungefär 6 000 nya arbetsplatser före 2020.

 • Köpcentret Redi har öppnats hösten 2018
 • Keskos huvudkontor K-Kampus på Verkstadsgatan blev färdigt våren 2019. Till kvarteret kommer över 2 000 nya anställda.
 • Fiskehamnens hälso- och väldfärdscenter är färdigt på Verkstadsgatan.
 • Stadens eget stadsmiljöhus byggs för 1 500 anställda på Verkstadsgatan. Uppskattad tidpunkt för färdigställandet är 2020.

Broar byggs

Av de framtida broprojekten är det största broförbindelsen Kronbroarna för spårvägstrafik samt gång- och cykeltrafik från Kronbergsstranden till Högholmen och via Fiskehamnen till centrum. Helsingfors stadsfullmäktige gav projektet byggbeslut i augusti 2016. 

Byggena hålls snygga

Bygglogistik innebär en tjänst som bland annat styr och övervakar byggenas allmänna snygghet och lagringen på dem.

I Fiskehamnen kan invånarna anmäla till bygglogistikens kontaktperson om eventuella störningar och problem under byggandet.

Kontaktuppgifter till Fiskehamnens bygglogistik:

Sitowise Oy
Bygglogistikens jourtelefon: 040 621 5969
logistiikka.kalasatama (at) sitowise.com

Uppdaterad 4.11.2019