Byggandet av Fiskehamnen inleddes 2009 och kommer att pågå till slutet av 2030-talet. Kalasatama är ett av de största områdena som byggs i Helsingfors. Området byggs i etapper och byggandet är redan igång på flera delområden.

Så här byggs Fiskehamnen

Fiskehamnens område har sedan 1800-talet varit i industri- och hamnbruk. I slutet av 2008 flyttades hamnen till Nordsjö. Småskalig industriverksamhet finns kvar. Under årtiondenas lopp har strandområdet utvidgats med anläggningsarbeten. Områdets öar, såsom Byholmen, Stora och Lilla Nätholmen, Sumparn och Hanaholmen har begravts under den nuvarande Fiskehamnen.

Före husbyggandet förs grundberedningsarbeten, som bland annat omfattar att förstärkning av marken, rening av förorenad mark samt fyllning och muddring av strandområden.

Fiskehamnen byggs huvudsakligen ett delområde åt gången. De första invånarna flyttade till Fiskehamnen under hösten 2012. Sörnäsuddens område byggdes först och är redan färdigt vad gäller bostadsbyggande. Ny pågår bostadsbyggande i Sumparn, i den södra delen av Nätholmen, i Redi och Verkstadsgårdens område. Se delområden och uppskattade tidtabeller

Byggnation 2021

 • Vid Redi pågår byggandet av två torn, varav ett, Loisto, blir färdigt i slutet av året.
 • I Sumparn färdigställs sju bostadsprojekt under året och byggandet av områdets sista bostadskvarter (ATT) påbörjas på sommaren. Under sommaren kommer troligtvis tjänster till de första båttomterna.
 • I södra delen av Nätholmen färdigställs sju bostadsprojekt under året.
 • I Verkstadsgården färdigställs ett stort bostadsprojekt och byggandet av två bostadsprojekt och eventuellt ett kontorsprojekt påbörjas.
 • Byggandet av Loviseholmsparken fortsätter i Sumparn.
 • Byggandet av gator fortsätter i Sumparn, södra delen av Nätholmen och Vilhelmsbergsgatan. Vid Fiskehamnens grundskola genomförs ändringsarbeten så att gatan endast blir tillgänglig för fotgängare och cyklister.
 • Grundberedningsarbetet och gatubyggandet fortsätter i norra delen av Nätholmen.
 • Byggandet av Nätholmens daghem inleds på våren.
 • Inom projektet Från Fiskehamnen till Böle inleds grundberedningsarbetet och gatubyggandet i den sydligaste delen av Fiskehamnen, Nihti, och byggandet av spårvägen från Fiskehamnen till Böle förbereds. Via den här länken hittar du information om projektet Från Fiskehamnen till Böle. Via den här länken hittar du information om projektet Från Fiskehamnen till Böle.

Byggtidtabeller på kartan

Karta i pdf-format: Byggtidtabeller för Fiskehamnens delområden

I byggtidtabellerna för Fiskehamnens olika delområden anges de uppskattade startåren och åren för färdigställande för byggandet samt förvaltningsformerna för de olika delområdena, det vill säga huruvida det byggs ägande-, hyres-, Hitas-, bostadsrätts-, student- eller ungdomsbostäder. Utöver detta presenteras tidtabellerna för gatu- och parkbyggandet på kartorna över delområdena som kommer att byggas. Vid behov återfinns även andra kartor bland annat över ruttändringar vad gäller trafiken.

Kartorna uppdateras några gånger per år.

Hurdana olika områden kommer det att bli i Fiskehamnen?

 • I Sörnäsudden finns cirka 2 900 invånare. I området finns redan en skola, vars andra fas slutförs 2020, två daghem och ett tillfälligt daghem, ett par mindre dagligvarubutiker, några restauranger och en del andra affärslokaler. Hotelltomten, på vilken det tillfälliga daghemmet ligger, byggs senare. Från Sörnäsudden kommer man till Blåbärslandet via Farfarsbron.
 • I Sumparn byggs hem för cirka 3 000 invånare. De första bostäderna färdigställdes 2018. Mitt i Sumparn placeras Loviseholmsparken och på områdets stränder har man planlagt tomter för båtar som ska vara öppna för stadsborna, såsom restaurangbåtar. Dessutom möjliggör detaljplanen för området bygge av ett spahotell.
 • Nihti ligger i Fiskehamnens sydligaste spets. Området erbjuder en fantastisk utsikt mot havet, centrum och Tjärholmen. Områdesplaneringen pågår och i området kommer det att finnas cirka 3 000 invånare. Till Nihti kommer även slutstationen för Fiskehamnens spårvagn och målet är att spårvagnstrafiken ska inledas under 2024. Uppskattningsvis 2026 kan man utmed Kronbroarna-anslutningen komma från Nihti till Havshagen och därifrån till centrum. 
 • Köpcentret Redi invigdes hösten 2018. Dessutom kommer man i Redi att bygga åtta skyskrapor, varav sju byggs som bostäder för cirka 2 500 invånare och i en av skyskraporna blir det kontor och ett lägenhetshotell. Skyskraporna består av 20-37 våningar och den högsta av dem blir 132 meter hög. Den första bostadsskyskrapan färdigställdes hösten 2019 och bygget av den andra skyskrapan, som färdigställs hösten 2021, pågår som bäst.
 • Det första bostadsobjektet i södra delen av Nätholmen färdigställdes i slutet av 2018. Keskos huvudkontor K-Kampus färdigställdes våren 2019. Mer kontorsbyggande är på kommande utmed Österleden. I området finns även ett hälso- och friskvårdscenter som inledde verksamheten 2018. Områdets strandkvarter har utsikt mot baksidan av Gammelstaden. Redis tjänster och goda kollektivtrafikförbindelser finns alldeles intill.
 • I norra delen av Nätholmen kommer det under 2020-talet byggas ett bostadsområde för cirka 3 600 invånare, ett stort daghem och en småbåtshamn. Grundberedningen av och gatubygget i området pågår.
 • Till Nätholmsstranden är 40 flytande bostäder på kommande under 2020-talet.
 • I campusområdet i Byholmens södra del, i Fiskehamnens nordligaste del, bor det studerande. Yrkeshögskolan Diakonia flyttade dit 2016. Yrkeshögskolan Arcadas idrottshall och studentbostäder färdigställdes i början av 2019. För övrigt färdigställs Byholmens område i slutet av bygget av Fiskehamnen på 2030-talet.
 • Hermanstrand ligger mellan Hermanstads Strandväg och den kommande Hermansstads strandpark. Planläggningen av området har inletts 2020. Till området planläggs även en tomt för en grundskola.
 • Byggnaderna i Söderviks gamla gasanläggningsområde bevaras och de renoveras i huvudsak för kulturverksamhet. I området ordnas årligen otaliga evenemang och avsikten är att utveckla det som evenemangsområde.
 • Hanaholmens kraftverksverksamhet upphör i slutet av 2024. På 2030-talet kommer bland annat bostäder att byggas i området.

Byggande av lokaler

Företagen vill till Fiskehamnen främst för dess centrala placering och den fantastiska tillgängligheten.

 • Lokaler kommer att byggas i Fiskehamnens Redi-centrum.
 • Lindström Invest har utvidgat sitt affärscentrum intill Hermanstads Strandväg, varav den senaste färdigställdes i slutet av 2019. Målet är att inleda bygget av nästa objekt under 2020.
 • Keskon huvudkontor K-kampus färdigställdes våren 2019. Fiskehamnens hälso- och friskvårdscenter inledde sin verksamhet i februari 2018.
 • Stadens egen stadsmiljöhus byggs på Verkstadsgatan och objektet färdigställs sommaren 2020.
 • Dessutom finns det ännu tomter för hotell och kontorslokaler lediga i Fiskehamnen.

Byggande av gator och parker

Gator och parker byggs i etapper inom ramarna för bostadsbyggandets tidtabell i området. Slutförandet av gatorna och planteringarna kan vanligen göras först efter att de intilliggande byggnaderna har färdigställts. Fiskehamnsparken färdigställs nästan helt under 2020. Bygget av Loviseholmsparken i Sumparn inleds sommaren 2020 och målet är att bygga parken nästan helt färdig under 2021. Merparten av byggandet av Loviseholmsparken utförs 2021. Hermansstads strandpark byggs i Fiskehamnens norra del på 2030-talet. I framtiden kommer stranden av följas av en cirka sex kilometer lång strandrutt från Vanda ås inlopp till Arabiastranden och Fiskehamnen via Havshagen.

Namnen på de nya gatorna och parkerna kommer bland annat från Fiskehamnens historia som hamn. Där finns gator som namngivits efter fartyg, såsom Junogatan och Capellaplatsen. Stenkolsgatan och Koksgatan har å andra sidan namngivits efter stenkolsbryggor och -lager och gasanläggningen som funnits i området. På Nätholmen baseras namnbeståndet på fisketermer.

Planer och gatu- och parkarbeten på kartan

Bygglogistiken minimerar olägenheterna

Bygglogistikoperatören övervakar att den till byggandet förknippade trafiken och parkeringen, bygget av tomterna och gatorna samt stödfunktioner med anknytning till dem, såsom lagring, fortskrider så smidigt som möjligt och att olägenheterna minskar. Byggarbetsplatsernas stödfunktioner styrs i möjligaste mån till centraliserade logistikområden. Särskild uppmärksamhet fästs vid säkerheten. Renligheten kring gatuområden, obebyggda områden och miljön kring byggarbetsplatsområden övervakas regelbundet genom inspektionsrundor på byggarbetsplatserna.

Invånarna kan anmäla eventuella olägenheter och problem under byggtiden till kontaktpersonen för bygglogistiken.

Sitowise Oy
Tel. 040 621 5969
logistiikka.kalasatama (at) sitowise.com

Planläggning

I detaljplanen fastställs områdets markanvändning, var man till exempel bygger bostäder, kontorslokaler och parker, och var gator och andra leder ska löpa. Mer om planläggningen kan du läsa här

Detaljplanerna för Fiskehamnens delområden och material relaterat till dem finns i Helsingfors karttjänst

Tomter

Helsingfors stad överlåter bostadstomter i huvudsak via allmänna tomtansökningar.  En del av tomterna överlåts genom separat ordnade kvalitets- och priskonkurrensutsättningar.

I Fiskehamnen finns även flera tomter för kontorslokaler och hotell. Om tomter kan man fråga av stadens tjänst Tomter och utveckling av markegendomen.

Prenumerera på nyhetsbrevet om byggandet av Fiskehamnen

Nyhetsbrevet om byggandet av Fiskehamnen publiceras cirka fyra gånger per år i finska. Nyhetsbrevet skickas ut per e-post och produceras av Helsingfors stad, stadskansliet.

Prenumerera på nyhetsbrevet här.

Uppdaterad 8.3.2021