Det kompletterande byggandet av förorterna utgör en betydande del av Helsingfors årliga bostadsproduktion. Kompletterande byggande görs i förorterna stegvis; miljön förnyas så småningom, det nya bostadsbeståndet berikar det gamla och de olika tidslagren gör gatubilden levande. Man behöver inte vänta på att tjänsterna byggs ut och buller- och trafikolägenheterna orsakade av byggandet förblir kortvariga och lokala.

 

 

Haga

Nya bostäder och bättre cykel- och gångvägar till Haga.

Vid Stormyrvägen i Haga byggs nya bostäder som passar in i området för sammanlagt ungefär ettusen nya invånare. Samtidigt förbättrar staden gång- och cykelförbindelserna och motionsparken.

För området kring Hoplax station utarbetar staden en detaljplan med vilken man skyddar gamla byggnader. Samtidigt utreds en förbättring av bil- och cykelparkeringen samt kompletteringsbyggande i stationsområdet.

I den östra delen av Norra Haga, vid den sydvästra delen av Ring I och Tavastehusleden planeras bostäder. För området har utarbetats en delgeneralplan.

Hertonäs

I Hertonäs förbättras området kring metrostationen. Det kommer nya tjänster men också bostäder. Hertonäs är också i den nya generalplanen ett viktigt förortscentrum.

 • I Hertonäs förbättras området kring metrostationen. Staden utarbetar en detaljplan för att bygga en ny biljetthall. I samma område planeras byggande av bostäder och en affärslokal. Ett nytt närservicecentrum Hertsi förbättrar servicenivån nära metrostationen.
 • I Västra Hertonäs utreder staden möjligheterna till kompletteringsbyggande.
 • Staden planerar ny användning av Hertonäs sjukhusområde. Läs mer om planerna (på finska)
 • Man vill hålla företagsområdena i Hertonäs och Kasåkern fungerande och livskraftiga. Staden utarbetar just nu en ny detaljplan och nya planeringsprinciper för Hertonäs företagsområde. Samtidigt utreds om man till någon del kunde ändra företagsområdet till bostadsområde.
 • Bostäder byggs också bland annat i Kasberget.

Jakobackas kärna

Jakobackas mellersta del ändras under de kommande åren. Staden planerar att förnya grundskolans, dagvårdens och ungdomsgårdens lokaler. I stället för hus i dåligt skick kan man eventuellt bygga bostadshus. Samtidigt förbättras rekreationsområdena och trafikarrangemangen blir säkrare än tidigare. 

Mellersta delen av Jakobacka utvecklas på utbildningens och motionens villkor, genom att prioritera barn och unga. Utvecklingsarbetet görs inom alliansen Jakomäen sydän, där staden och byggföretaget NCC planerar projektet som ett samarbete. Invånarna deltar i dialogen.

Staden planerar att förnya grundskolans, dagvårdens och ungdomsgårdens lokaler. En ny eller renoverad byggnad byggs i samband med Jakobacka simhall. Det är tänkt att simhallen fortsätter med sin verksamhet. De nya lokalerna blir färdiga 2020.

Man har för avsikt att avstå från servicebyggnader i dåligt skick, varvid det kommer att finnas rum för nya bostadshus i området. Förutom byggnaderna förnyas områdets rekreationsområden och trafikarrangemangen förbättras.

Signaturen Demos vann arkitekturtävlingen Jakomäen sydän och kommer att planera servicebyggnaden.

 

Malm

I Malm byggs nya bostäder för några tusen invånare. Man vill ha fler företagare till stationsområdet. Malm är ett viktigt förortscentrum i den nya generalplanen.

 • Det kommer att byggas 500 nya bostäder i Malm vid Ladugårdsvägen.
 • Stationsområdet i Malm förbättras för att locka fler företagare.
 • Söder om Tullbergsvägen, på båda sidorna av Stickelbackavägen byggs nya bostäder för ungefär 500 invånare. 
 • Söder om Ring I vid Storåkersvägen planeras nya affärslokaler och bostäder.

Mellungsby

I Mellungsby byggs nya bostäder. Det kommer också att byggas en ny bussterminal samt affärslokaler.

 • I området kring Mellungsbacka metrostation planeras nya bostäder och en dagligvaruhandel. Bussterminalen förnyas i takt med bostadsbyggandet.
 • I Gårdsbacka centrum vid Gungbrädsvägen och Grönbensgränden planeras nya bostadshus.
 • I Mellungsbacka vid Västerkullavägen i Spikberget och i området kring Dymlingsvägen byggs hög- och småhus.
 • Man planerar att bygga bostäder också vid Ounasvaaravägen och Pallasvägen, det gamla köpcentret samt Saariselkävägen och Pyhätunturivägen.
 • I Stångfallet, söder om Österleden byggs ett nytt bostadsområde för ungefär 800 invånare. Man har inlett byggandet med höghus. Läs om de första Helsingfors-höghusen.

 

Nordsjö

Nordsjö har redan i 20 år varit ett av kärnområdena för bostadsbyggandet i Helsingfors. Utifrån invånarantalet skulle Nordsjö vara Finlands 30:e största kommun. Nordsjös styrkor är trivsamma och mångsidiga boendemiljöer från urbant höghusboende till naturnära egnahemshusboende.

Nordsjö centrum kompletteras

Nordsjös centrumområde för fotgängare utvidgas från omgivningen runt Nordsjö metrostation till Solviks östra och sydöstra delar. I centrum byggs fler bostäder och affärslokaler, även serviceutbudet ökar. Mellan de nya kvarteren byggs goda och raka gångförbindelser ända till Nybonda kanal.

Man börjar bygga ett tätt centrum i Nordsjö i affärscentret Columbus grannskap, i det obebyggda området i närheten av Aromgränden. Man planerar att bygga höga hus på Aromgränden vid Norvägen. Det högsta tornet kommer att ha 31 våningar. Det kommer att byggas sex tornhus vid Norvägen och för att mjuka upp helheten har man planerat lägre hus med 3–8 våningar främst vid Bertha Pauligs gata.

De centrala områdena utvecklas även annars. Gymnasiet Vuosaaren lukio kommer att få en helt ny byggnad invid metron. Man har som mål att det nya gymnasiet kunde börja byggas redan år 2020 då det skulle vara färdigt ett par år därefter. Det är meningen att gymnasiet ska byggas så det är förvandlingsbart så att det är möjligt att utvidga även fritidsanvändningen. Gymnasiet som ligger på en central plats, såsom hela det nya centrumet, kommer att bli en naturlig mötes- och samlingsplats för invånarna.

I Solvik i närheten av Nordsjö centrum byggs Kaffekvarteret. Kaffekvarteret blir den tredje höjdpunkten i Solvik, utöver stranden och kanalen. Kaffekvarteret ligger mellan havet och metron, så Solviks bästa sidor finns på gångavstånd. Kaffekvarteret har en urban stämning, bostadsområdet är en modern tillämpning av ett traditionellt återvändskvarter. Byggandet av Kaffekvarteret kommer ännu att pågå i några år. Lemminkäinen bygger fritt finansierade ägar- och hyresbostäder i Kaffekvarteret.

Sjukhusområden

I stadens gamla sjukhusområden kommer det under de kommande åren att finnas hem för tusentals Helsingforsbor. Forsby, Dals, Aurora, Hertonäs, Maria och Kivelä kommer att förändras. I sjukhusområdena kunde det i framtiden finnas hem för 4 500 stadsbor.

Forsby – bostäder och ett servicecenter intill sjukhusparken

Runt den traditionsrika sjukhusparken, invid goda förbindelser byggs under de kommande åren över tusen nya bostäder.

Detaljplanen över Forsby sjukhusområde som fastställdes i slutet av 2016 möjliggör byggande av bostäder för ungefär 3 000 nya invånare. En av sjukhusbyggnaderna renoveras till daghem och i området byggs ett nytt mångsidigt servicecenter. 

Nybyggnaden ligger övervägande på områdets kanter. En stor del av den gamla sjukhusparken blir bakom höghusen som byggs längs Forsbyvägen, Kottbyvägen och Kommunalhemsvägen. De gamla värdefulla byggnaderna som är skyddade i detaljplanen ändras till bostadshus.

Av den nuvarande sjukhusparken bevaras en stor del. Det södra parkområdet har fått namnet Medikamentgården och delen mitt i området Hospitalparken. Dessutom har man på den norra delen av Kommunalhemsvägen planerat en park som kommer att heta Forsbyhagen.

Parkeringsplatserna i det nya bostadsområdet byggs under gårdsdäck. Detaljplanen ger möjlighet till att bygga alternativt 400 parkeringsplatser i bergsgrottan.

Kommunalhemsvägen förnyas och på den byggs en servicespårförbindelse för spårvagnar från depån i Forsby. Arbetet kan inledas sannolikt i början av 2020-talet.

Skomakarböle

I Skomakarböle kommer det att byggas nya hus i kanterna av Brobyparken. Områdets parklika grönska kommer emellertid att bevaras. 

 • I Skomakarböle byggs nya bostäder i samband med de tidigare bostads- och servicebyggnaderna.
 • I kanterna av Brobyparken byggs 2016–2020 nästan 300 bostäder i höghus och radhus. Antalet nya invånare uppgår till 1 000.
 • De nya höghusen erbjuder en möjlighet till tillgängligt boende. Höghusen i det gamla Brobacka saknar hiss.

 

Vik

Vik är ett bland barnfamiljer populärt bostadsområde, och även en stadsdel känd för högklassig forskning, undervisning och företagsverksamhet. Det ekologiska bostadsbyggandet har gjort Vik nationellt och internationellt känt och stadsdelen har prisbelönats. Viks delområden är Viksbacka, Viksstrand, Forskarparken och Ladugården.

Eko-Vik är den första ekologiskt planerade stadsdelen i Finland. Utgångspunkten för planeringen av området har varit en hållbar, hälsosam och förvandlingsbar boendemiljö med lösningar som sparar energi och minskar avfallsmängderna.

Byggandet av Vik inleddes på 1990-talet och de flesta av de detaljplanelagda områdena är färdigbyggda. Nya bostäder byggs ännu i Ladugården, Viksbacka och Viksstrand.

Bostadsområdena blir färdiga före slutet av det nuvarande årtiondet. Då kommer Vik att ha ungefär 17 000 invånare och ungefär 6 000 arbetsplatser. I det 1 400 hektar stora området finns över 800 hektar parker, rekreationsområden och Natura 2 000-naturskyddsområden.

Helsingfors nya generalplan och byggandet av snabbspårvägslinjen Spårjokern inleder Viks nästa utvecklingsfas som fortsätter långt in på 2030-talet.

Åggelby

Månsasgården, nya bostäder och Spårjokern förnyar Åggelby. 

 • I Åggelby har man i stället för det rivna köpcentret byggt Månsasgården där det finns ett bibliotek, arbetarinstitut och en ungdomslokal.
 • Det kommer att byggas nya bostäder både i centrum och eventuellt längs Spårjokerns rutt i Åggelby.
 • På Grandungestigen byggs 60 bostäder som byggs av Helsingfors stads bostadsproduktion.
Uppdaterad 5.1.2018