Hagnäsområdet i Helsingfors kommer att förändras kraftigt under 2020-talet. De välkända byggnaderna och de historiska miljöerna får sällskap av moderna lokaler, service och restaurangkultur.

Hagnässtranden

Bostadskvarter, hotell, affärslokaler och en allmän strand ska byggas i Hagnäs strand. Byggarbetena inleds 2024.

Ett av de centrala målen är att erbjuda allmänna stränder på båda sidor om Broholmssundet. Rekreationsområdena utvidgas och närheten till havet accentueras. Strandzonen i Brobergssundet (Signe Branders terrass, Havshagsparken och Bokparken) skapar nya rum för att vistas på stranden samt affärslokaler i gatunivå.

Enligt stadsplaneringen ska det rymmas ca 3 500 nya invånare i Hagnäs strand, mellan Sörnäs strandväg och havet. Detaljplanen är dock inte klar än.

Hotellprojektet är en del av det nya Hagnäs

Om det nya hotellet i Hagnäs byggs enligt det vinnande bidraget i arkitekturtävlingen, kommer man att kunna gå igenom byggnaden från Hagnäs torg. Det är meningen att det framför hotellet ska gå ner terrasser till vattnet. På så sätt skapar hotellet nya stadsrum för alla invånare.

Sörnäs strand

Nya bostadskvarter byggs i Sörnäs strand och Södervik samtidigt som Sörnäs strandväg dras om och Hagnäs och Havshagen blir mer kompakta. De planerade kvarteren bildar en helhet vid Sörnäs strandväg. Kvarteren skyddar Söderviks strand från Strandvägens buller och skapar ett bebyggt område kring Södervik. På stranden byggs en skyddad promenadgata. Mellan de nya kvarteren och Havshagen bildas en ny park som öppnar sig mot havet. Kvarteren har strukturerats så att de följer spårvägen till Fiskehamnen.

Hagnäs torg och saluhallen

Hagnäs legendariska saluhall återfår sin glans när den tre år långa renoveringen blir klar 2021. Till dess fortsätter affärerna att betjäna invånarna och besökarna i den tillfälliga paviljongen på Hagnäs torg.

Efter att renoveringen är klar återvänder handlandena till den ursprungliga hallen och den tillfälliga rivs.

Broholmsporten

När stadens förvaltningar flyttar till Fiskehamnen blir det plats ledigt i kvarteret Lyyra som är avsett för vetenskap och ekonomi.

De gamla ämbetshusen rivs och i stället byggs hotell, kontor och ett bostadshus för internationella forskare. Kvarteret Lyyra för Vetenskap och ekonomi som ägs av YLVA (Broholmsgatan 13 /Andra linjen 7) har en total yta på 20 800 m² vy.

Läs mer om projektet på www.lyyra.fi

Broholmen 10

Fastighetsbolaget Antilooppi har börjat stora byggarbeten i Hagnäs  genom rivningen av huset vid Broholmsgatan 6. Elantos hus vid Broholmsgatan 8-10 ska saneras och tillsammans med det nya grannhuset uppstår en stilig helhet av kontors- och arbetslokaler, restauranger, kaféer och affärer.  Projektet blir färdigt i slutet av 2021.

Antilooppi äger också Runda huset och planerar parkering under Hagnäs torg.

Läs mer på www.siltasaari10.fi

Konstuniversitetet

Det nya konstuniversitetet byggs på den gamla kvarnens tomt vid Sörnäs strandväg.

Aspnäsgatan 4

Längs med Aspnäsgatan i Sörnäs planeras affärs- och bostadshus, huvudsakligen i åtta våningar. Det ska vara öppet för alla att gå igenom tomten. Målet är att planeringen kommer igång i början av 2020 och att förslaget till detaljplan läggs fram för fullmäktige hösten 2020.

På tomten fanns tidigare ett statligt ämbetshus från 1970-talet, som revs 2017. Den ändrade detaljplanen grundar sig på det vinnande bidraget i planeringstävlingen som ordades i samarbete mellan Senatsfastigheter, Finlands arkitektförbund och Helsingfors stad. Byggandet på tomten kan inledas under 2021, efter att detaljplanen för området blivit klar.

Uppdaterad 24.2.2020