Hagnäs är Helsingfors östra innerstads knutpunkt för trafiken med en färggrann historia där mer än 150 000 personer dagligen rör sig.

Centrum för trafik och den östra innerstaden

Dagligen använder ca 14 000 personer Hagnäs metrostation. Via Hagnäs går dagligen mer än 1 000 spårvagnar och över 3 000 bussturer – spårvagnarna har 15 500 resenärer och bussarna 41 000. Det uppskattas att sammanlagt 161 500 personer dagligen åker kollektivt genom Hagnäs.

I framtiden förstärks Hagnäs position som kollektivtrafikens knutpunkt ytterligare. Centrumslingan kopplar Hagnäs till Helsingfors-Vanda flygplats samt med det riksomfattande järnvägsnätet. På lokal nivå förbättrar Centrumslingan förbindelserna mot Tölö och Böle samt för med sig 80 000 nya användare av kollektivtrafiken.

Snabbspårvägen Kronbroarna går från Degerö via Knekten till Hagnäs strand och vidare till centrum. Snabbspårvägens hållplatser placeras vid Havshagen och söder om Hagnäs torg. Enligt en uppskattning för snabbspårvägen med sig ca 20 000-25 000 nya passagerare till området.

I och med den förlängda metron kopplas Hagnäs samman med lokala centrum i Esbo. Dessutom undersöks det om man kan placera ut en hållplats för vattenbussar i Hagnäs strand.

Ombyggnaden av Tavastvägen

Den stora ombyggnaden av Tavastvägen pågår och ska bli klar i slutet av 2020. Avsikten är att förbättra omständigheterna för kollektivtrafiken och cyklisterna på Tavastvägen. Servicekörning och körning till tomten är även framdeles tillåten.

Detta innebär snabbare kollektivtrafik - spårvagnen kör sedan nästan hälften så fort mellan Kurvan och Hagnäs torg. Dessutom förbättras luftkvaliteten och trivseln, och det blir tryggare att gå och cykla.

Läs mer om hur arbetet framskrider på Facebook.

Hagnäsbron

Hagnäs nya bro ska byggas 2021-2024 varefter den gamla bron rivs. Den nya bron blir lägre och erbjuder bättre omständigheter för cyklister och fotgängare. En lägre brokonstruktion gör dessutom att man kan koppla bron till gatunätverket utan ramper, vilket även förtydligar områdets förhållanden för bilisterna.  På området som befrias från ramperna och även delvis på utfylld mark blir det möjligt med kompletteringsbyggande och nya allmänna stränder.

Den nya Hagnäsbrons segelfria höjd är 4,5 m från den nuvarande medelhögvattenytan, vilket gör det möjligt med den planerade färjetrafiken till Hagnäs torg. Verksamhetsförutsättningarna för färjerederierna och skärgårdsservicen förbättras.

Kronbroarna

Kronbroarna innebär en spårvägsförbindelse på 10 km från Degerö via, Högholmen, Fiskehamnen och Hagnäs till centrum. Samtidigt skapas en ny maritim rutt också för cyklister och fotgängare.

Tre nya broar är de mest synliga delarna av projektet: Kronbergsbron, Finkes bro och Havshagsbron. Kronbergsbron blir Finlands längsta bro, omkring 1 200 meter lång. I alliansprojektet för Kronbroarna ingår även att bygga Hagnäs bro och riva den gamla.

Byggarbetena inleds tidigast 2021. Målsättningen är att förbindelsen ska vara klar 2026, men tidtabellen preciseras 2021.

Läs mer på www.kruunusillat.fi

Cykelstaden

Cykelleden Banan som omfattar hela staden planeras gå igenom området i riktning öster-väster. Banan går över bron mellan Knekten och Havshagen till Hagnäs strand. Banan byter sida under bron vid Hagnäs strand så att man inte behöver korsa den livliga biltrafiken. Rutten går över Broholmssundet på Hagnäs bro och vidare mot centrum längs med Broholmsstranden.

De nya gatulinjerna gör det möjligt att bygga en ny cykelväg öster om Havshagsgatan och Sörnäs strandväg, varmed cykeltrafiken i riktning norrut och söderut blir mer smidig och fortgående. Särskild vikt ska även fästas vid cykeltrafiken längs med Tavastvägen och Unionsgatan, riktning norr-söder.

Uppdaterad 16.12.2021