Helsingfors inleder en ny modell för stadsförnyelse med syftet att på ett övergripande sätt ge bostadsområdena ny livskraft över stadens sektorsgränser.

Helsingfors stadsstrategi medför att betydelsen och värdet av kompletterande byggande i gamla områden vid sidan av helt nya bostadsområden har ökat under de senaste åren. Den positiva förändringen ökar välbefinnandet och ger staden hållbar tillväxt.

Helsingfors inleder därför en ny slags modell för tvärsektoriell stadsförnyelse där Malmgård-Gamlas, Malm och Mellungsby har valts till pilotområden. Den byggda miljön i dessa områden har till stora delar nått ett skede i sin livscykel där förnyelse är aktuell. Områdena ligger vid goda spårförbindelser, vilket även påverkade valet av dem.

Syftet med stadsförnyelsen är att övergripande göra bostadsområden mer trivsamma och attraktiva över sektorsgränserna samt kompletteringsbyggande av hög kvalitet möjlig. I Helsingfors stadsstrategi har målet att uppnå en ställning som ett europeiskt toppexempel på förebyggande av segregering mellan bostadsområden skrivits in. Stadsförnyelsen är ett redskap som Helsingfors använder för att genomföra detta strategiska mål och därmed möjliggöra jämlika och välmående stadsdelar.

Stadsförnyelsen ingår i Helsingfors nya program för genomförande av boende och markanvändning.

Unika, livskraftiga och intressanta bostadsområden

Syftet med stadsförnyelsen är att både bevara och utveckla unika, livskraftiga och intressanta bostadsområden, som ger olika alternativ för boende, friluftsliv och trivsel. Syftet är också att områdena lockar besökare till olika aktiviteter och evenemang, som stärker identiteten hos respektive område.

Till följd av stadsförnyelsen kommer ojämställdheten mellan bostadsområdena framdeles att minska och Helsingforsborna att ha fler mångsidiga alternativ än tidigare för boende, rörlighet och affärsverksamhet. I områdena för stadsförnyelsen bor nöjda invånare i en trygg och trivsam miljö, och de är stolta över sin egen stadsdel.

Nyheter om ämnet

22.6.2021

Stadsstyrelsen ändrade grunderna för beviljande av hissunderstöd

Stadsstyrelsen upphävde sitt beslut om hissunderstöd från 2000 och fastställde nya grunder vid...