Stadsförnyelse innebär övergripande utveckling av områden. Kompletteringsbyggande är en stor del av utvecklingen, men stadsförnyelse är också mycket annat. Varaktig förbättring av levnadsförhållandena har en central roll. Målen för stadsförnyelsen fördelas över fyra olika prioritetsområden: livskraft, stadsmiljö, tjänster och delaktighet.

Livskraft

Livskraft avser sådana strukturella egenskaper hos bostadsområdena som gör dem attraktiva, trygga och mångsidiga. När livskraften ökar i områdena med stadsförnyelse ökar även boendenöjdheten och känslan av trygghet, bostadsbeståndet växer, blir mångsidigare och mer attraktivt. Differentieringstrenden i områdena avtar. 

Även företagens verksamhetsförutsättningar blir bättre och områdenas kommersiella dragningskraft stärks: målet är att få fler företag och arbetsplatser till områdena. Olika slags utvecklingsprojekt hämtar nya och inspirerande möjligheter för områdena med stadsförnyelse. 

Stadsmiljö

Den byggda miljön i områdena med stadsförnyelse har till stora delar nått ett skede i sin livscykel där förnyelse är aktuell. Målet för reformen är att trivseln i områdena ska bli bättre. Detta påverkar också känslan av trygghet.

Även om tidsspannet för stadsförnyelsen sträcker sig ända till år 2035, kan förbättringen av stadsmiljön dock utföras med ett snabbare tidsschema. Mycket kommer att ske i områdena inom den närmaste framtiden.

I Malmgård ska konditionstrappan förnyas och belysning installeras vid den. Stationsomgivningen i Gamlas ska få möbler och konstruktioner samt växtligheten där iståndsätts. Servicenivån vid stationen förbättras med nya cykelställ och ett cykeltak samt bänkar och ståstöd på perrongerna.

Vid renoveringen av gårdsområdet för lekparken Traktori i Malm ska lekredskapen, växtligheten, ytmaterialen och plaskdammen förnyas. En arena belagd med sandfyllt konstgräs byggs även i stället för sandplanen. Springbrunnen i parken i Nedre Malm renoveras.

Den populära discgolfbanan i Stensböle renoveras och det byggs nya kastplatser, som även lämpar sig för tävlingar. I rekreationsområdet på den norra sidan av Mellungsbackavägen byggs en ny motionsplats med anordningar som är lätta att använda och särskilt lämpliga för seniormotion. En förnyelse av invånarparken Luosto i Mellungsbacka planeras.

Tjänster

Bra tjänster hos staden, såsom daghem, skolor och hälsotjänster samt kulturella och fritidstjänster, gör områdena mer intressanta. Ett viktigt mål för stadsförnyelsen är därför att möta invånarnas behov av tjänster bättre än tidigare.

Många områden med stadsförnyelse har redan heltäckande tjänster som hälsocentraler och bibliotek, men till exempel moderniserade fritidstjänster lockar såväl nya invånare som besökare till områdena.

Engagemang

Stadens högsta ledning, sektorer och affärsverk har tagit engagemang för stadsförnyelsen. Inom staden är man väl införstådd med att stadsförnyelsen är viktig.

Eftersom stadsförnyelsen verkställs på ett övergripande sätt över sektorsgränserna, är det viktigt att man såväl inom staden som bland olika intressentgrupper i områdena engagerar sig för den. Stadsförnyelsen genomförs tillsammans med invånarna, företagarna, fastighetsägarna, organisationerna och föreningarna i områdena. 

Kommunikationen om stadsförnyelsen är tydlig och det lätt att hitta uppgifter om den.