Helsingfors har valts till miljöministeriets Förortsprogram för åren 2020–2022. Statens tväradministrativa Förortsprogram stärker helhetsinriktad utveckling av förortsområden och förebygger differentiering i dem. Helsingfors projekt inom Förortsprogrammet är riktade till områden med stadsförnyelse.

Funktion och trivsamhet

Förortsprogrammet, lotsat av miljöministeriet, utvecklar förorterna i Finlands största städer. Målet är att på lång sikt uppnå en positiv utveckling av bostadsområden som ger invånarna välbefinnande och områdena livskraft. Även justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt arbets- och näringsministeriet deltar i Förortsprogrammet.

Helsingfors projekt inom Förortsprogrammet är riktade till tre områden med stadsförnyelse. Malmgård-Gamlas, Malm och Mellungsby Projekthelheterna riktade till områdena omfattar åtgärder med målet att utveckla funktionen hos och trivseln i bostadsmiljön för folk i alla åldrar, förbättra välbefinnandet hos barn och ungdomar samt ge mer gemenskap och trygghet.

Projekthelheten är direkt bunden till stadens centrala strategier och program, såsom Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 och programmet Mukana (för minskning av ojämlikhet och förebyggande av utslagning bland unga), inom stadsstrategin, åtgärdsprogrammet för ett koldioxidneutralt Helsingfors 2035 samt deltagande budgetering. Projekthelheten har samband med ett program godkänt 11.11.2020 i stadsfullmäktige, programmet för boende och till boende hörande markanvändning.

Helsingfors ansöker om bidrag från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) för att utveckla och planera den fysiska miljön i de förorter som är med i Förortsprogrammet samt för investeringar.

Konkreta åtgärder

Det finns otaliga åtgärder under planering i områdena i Förortsprogrammet och de är konkreta, såsom förnyelse av torget i Övre Malm i Malm, förbättring av gångmiljöns utseende kring metrostationen i Mellungsby samt förbättring av miljön vid tågstationen i Malmgård respektive Gamlas. För att förebygga utslagning av barn och ungdomar ska Me-skolverksamhet utvecklas i alla områden.

De snabbaste åtgärderna har redan kommit igång, då konditionstrappan i Malmgård har redan förnyats och fått belysning. Stationsomgivningen i Gamlas ska få möbler och konstruktioner samt växtligheten där iståndsätts. Servicenivån vid stationen förbättras med nya cykelställ och ett cykeltak samt med bänkar och ståstöd på perrongerna.

Vid renoveringen av gårdsområdet för lekparken Traktori i Malm ska lekredskapen, växtligheten, ytmaterialen och plaskdammen förnyas. En arena belagd med sandfyllt konstgräs byggs även i stället för sandplanen. Springbrunnen i parken i Nedre Malm har renoverats.

Den populära discgolfbanan i Stensböle renoveras och det byggs nya kastplatser, som även lämpar sig för tävlingar. I rekreationsområdet på den norra sidan av Mellungsbackavägen byggs en ny motionsplats med anordningar som är lätta att använda och särskilt lämpliga för seniormotion. En förnyelse av invånarparken Luosto i Mellungsbacka planeras.

Helsingfors samarbetar med följande forskningsprojekt, som finansieras genom Förortsprogrammet: 

  • Aalto-universitetet: Lähiöiden kivijalka – Maahanmuuttajayrittäjät osana KaupunkiUudistusta (MAKU-hanke) (Företag i förorterna – Invandrarföretagare inom stadsförnyelsen (MAKU-projektet)) 
  • Helsingfors universitet: Lähiöiden yhteisöllinen resilienssi ja sen segregatio - miten kansalaisyhteiskunta kannattelee paikallisyhteisöjä koronakriisissä ja mitä opimme siitä seuraavia kriisejä varten? (Förorternas samhällsresiliens och dess segregation – hur stöder medborgarsamhället lokala samhällen i coronakrisen och vad lär vi oss av den för kommande kriser?) 
  • Helsingfors universitet: Re:Urbia – lähiöiden kehityssuunnat ja uudelleenkonseptointi 2020-luvun segregoituvien kaupunkien haasteisiin (Re:Urbia – förorternas utvecklingstrender och omkonceptering mot utmaningar för segregerade städer på 2020-talet) 
  • Uleåborgs universitet: Asumisen uudet muodot - Eheytyvät elävät lähiöt (AsuMut) (Nya former av boende – Harmonierande levande förorter (AsuMut)) 
  • Finlands miljöcentral (SYKE): Hyvä lähiö: paikkatieto ja asukaskokemukset viihtyvyyden ja elinvoiman arvioinnissa ja kehittämisessä (HYVIÖ) (Bra förort: geografisk information och invånarupplevelser vid utvärdering och utveckling av trivsel och livskraft (HYVIÖ)) 
  • Institutet för hälsa och välfärd (THL): Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen muokkaaja ja sosiaalisten ongelmien muokkaajana (Flyttningsrörelse och socialpolitik formar befolkningsstrukturen och de sociala problemen i förorterna) 

Kontaktuppgifter

Helsingfors stads deltagande i Förortsprogrammet samordnas av

Eeva Mynttinen
planerare
stadskansliet, ekonomi- och planeringsavdelningen
Tfn 09 310 38944
fornamn.efternamn@hel.fi