Helsingfors mål är att vara koldioxidneutralt före år 2035. En allt viktigare del i att uppnå målet är att bygga i trä, eftersom trä som byggnadsmaterial binder kol.

Kraven på byggnaders energieffektivitet blir allt hårdare. Det innebär att när energianvändningen vid boende minskar, får byggnadsmaterialen en viktigare roll. Därför främjar Helsingfors på många sätt byggande i trä.

Åtgärderna inom programmet Koldioxidneutralt Helsingfors 2035 har ställt upp målet att främja träbyggande genom planläggning och att i stadens egna projekt öka byggandet i trä. Även det nya genomförandeprogrammet för markanvändning, som trädde i kraft 2020, ställer upp målet att öka träbyggandet i Helsingfors. Även avtalet mellan staten och Helsingfors om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet) strävar efter att väsentligt öka byggandet i trä.

Fastän det hittills har byggts relativt få höghus i trä kommer det att finnas mycket mer av dem i en nära framtid. Till exempel Hongasmossa är Helsingfors största nya område med träbyggnation, en stadsby av trähus i nordvästra Helsingfors. Även i arkitektoniskt imponerande märkesbyggnader har andelen trä ökat i såväl beklädnader som konstruktioner.

Byggande i trä finns också med i stadens program Kehittyvä kerrostalo för innovativa höghus. Inom programmet publicerades år 2020 bland annat en rapport där identiska höghus i trä och betong jämfördes. Andra projekt för byggande i trä i programmet är Kiertotalouskortteli (Kvarter inom cirkulär ekonomi),  Puinen tilaelementtikerrostalo (Trähöghus av volymelement),  Tulevaisuuden puukerrostalo (Framtidens trähöghus) och Village Co-Living + LiM.

Foto: Woodcity på Busholmen, SRV

Nyheter om ämnet

Nyheter publiceras inte längre på sidan Nytt i Helsingfors. Läs i stället alla nyheter på: https://www.hel.fi/sv/nyheter.