Bostadsbyggandet i Kronbergsstranden är tätt, men det respekterar miljön och områdets historia. En stor del av området förblir i allmänt bruk som park, naturreservat och för rekreationsändamål.

Så här byggs Kronbergsstranden

Kronbergsstranden byggs på före detta Degerö oljehamns plats, på ett 260 hektar stort område. Bygget framskrider bra och fortsätter till omkring 2030. De första invånarna flyttade till Borgströmsbacken och Gunillaberget hösten 2015. I slutet av 2020 fanns där redan 2 630 nya bostäder och cirka 4 800 invånare.

I området byggs cirka 7 500 bostäder, vars totala area uppgår till cirka 580 000 våningskvadratmeter. Det kommer att byggas cirka 55 000 våningskvadratmeter lokaler och tjänster.

Marken renades innan byggandet inleddes. För bostadsbyggandet bryts eller fylls tomter på sina håll. Även gator och vattenförsörjningen byggs före husen. 

Områdets historia som oljehamn kommer att synas i det nya Kronbergsstranden. Tidigare oljecisterner får stå kvar på området för diverse användningsändamål för att påminna om det gångna. I en stor cistern lyser ljuskonstverket Cistern 468.

Byggande som respekterar miljön

Kronbergsstranden byggs i linje med och med respekt för miljön. Hustyperna och bostädernas bygglösningar i den skogiga terrängen och på stränderna är varierande och till och med experimentella.

Trots det stadskärnelika utseendet är en del av bostäderna olika småhus från townhouse-hus till flytande bostäder. Man eftersöker även nya former av boende i flervåningshus. Det finns bland annat ett lofthus, stadsvillor om tre våningar, stjärnformade flervåningshus och tornhus på 8-10 våningar.

Stränderna kommer att ha ett varierande utseende. På stadskärnans motsatta strand, i Håkansvik kommer det att byggas torg och en strandboulevard, där det även kommer att finnas tjänster. En del av stränderna i Håkansvik och Kronberg kommer att vara parklika och en del kvarstår som naturliga stränder.

Gatuläggning och parkbyggande

Gatorna och parkerna kommer att genomföras i etapper inom ramarna för bostadsbyggandets tidtabell. Slutförandet av gatorna görs vanligen först efter att byggnaderna är klara. Parkerna byggs after omgivande gatorna och byggnaderna är klara.

Gatorna på Borgströmsbacken och Gunillaberget är nästan klara. Kommunaltekniken på Hundholmsvägen (mellan Skärgårdsflottsgatan och Reihersvägen) samt i Silverdalen och norra delen av Håkansvik har blivit klar, strukturerna är byggda och man håller på att färdigställa gatorna i takt med att spårvägen och tomterna blir färdiga. Muddringsarbetet vid Hundholmarna och Kråkholmsviken (den blivande badstranden i Kronbergsstranden) är klart. Byggandet av kommunalteknik pågår i södra delen av Håkansvik och Kronberget.

Kronbergsstrandens hundpark i Hålviksravinen och parkbanan Skärgårdsflottsparken har färdigställts. Byggande av Kronbergsstrandens (Silverdalens) motionspark har börjats.  

Det aktuella gatu- och parkbyggandet i Helsingfors karttjänst:

 

Hurdana områden kommer Kronbergsstranden att bestå av?

I Kronbergsstranden kommer det att finnas mångsidiga olika delområden. 

 • Håkansvik ligger mittemot Skatudden och det kommer att bli det mest tätbebodda området i Kronbergsstranden med en stadskärnekaraktär och övervägande flervåningshus vid havet. I området kommer det att bo cirka 4 500 invånare. Kvarteren och hustyperna är varierande och experimentella. Det finns gott om utrymme för fritidsaktiviteter på de stora gemensamma gårdarna som avgränsas av bostadsbyggnaderna, strandboulevarden och Skärgårdsflottsparken. Ett gemensamt utrymme och ett gym för invånarna har byggts i anslutning till parkeringsgaraget. I Håkansvik kommer det även att finnas kvarterslokaler för närtjänster.
   
 • Gunillaberget har byggts mitt i naturen med respekt för bergen och tallskogen. Området började först byggas 2014 och är i det närmaste färdigt. I Gunillaberget kommer det att finnas bostäder för över 1 500 invånare. Merparten av bostäderna finns i flervåningshus. Många av de högsta våningarnas bostäder har havsutsikt eller utsikt över stadskärnan. Renoveringen och utbyggnaden av Stansviks lågstadium och daghem har börjats 2021.
   
 • I Borgströmsbackeninleddes byggandet 2014 och bostäder i flervåningshus har färdigställts för över 1 400 invånare. Bostadskvarteren är klara och invånarna betjänas av Kronbergsstrandens första daghem samt ett boendeutrymme som byggts i anslutning till det. I slutet av 2019 slog dagligvarubutiken Alepa upp sina dörrar på Hundholmsvägen och Hålviksravinens hundpark färdigställdes i februari 2020. I slutet av 2020-talet kommer även en brandstation att byggas i Borgströmsbacken.
   
 • Från Kronberget har man en fin utsikt över havet och stadskärnan. I områdets norra del finns Kronbergsdammen, som omfattas av Helsingfors naturskyddsprogram. I den södra delen byggs småhus och flervåningshus. Kvarteren höjer sig altanlikt mot bergsluttningen. Man har havsutsikt från en stor del av bostäderna. Det kommer att finnas cirka 1 500 invånare.
   
 • Hundholmarnas flervånings- och småhusområde (s.k. vattenkvarteren) ligger i den sydligaste delen av Kronbergsstranden. Hundholmarnas område har utvidgats med havsfyllning och en konstgjord ö har byggts öster om den nuvarande ön. Fyllnings- och grundberedningsarbetet färdigställdes i början av 2020. Mellan kanalerna kvarblir det kanaler, vilket innebär att det i området i framtiden kommer att vara möjligt att bo alldeles i närheten av vattnet. En del av tomterna har en egen strand. Nästan alla bostäder har havsutsikt eller utsikt över kanalen. En småbåtshamn planeras till den östra stranden och till den västra stranden planeras Hundholmsparken.
 • I Silverdal arrangerades en arkitekttävling gällande storkvarteret mellan det stora naturområdet och Hundholmsvägen. Under 2019 färdigställdes bostäder för 600 invånare runt den stora, gemensamma kvartersgården. Även motionsparken och daghemmet placeras i området. Daghemmet blev färdig och byggandet av motionsparken börjades i 2021.
   
 • Hålvikens småhusområde utvidgas ända till Silvergruvsvägen.  
 • I byggandet av Stansviksbergets flervånings- och småhusområde utnyttjas de särdrag, naturen, berget och höjdskillnaderna. Kvarteren omger Stansviksbergsparken som en cirkel. I Stansviksberget kommer det att finnas bostäder för 2 000 invånare. Dessutom kommer det utmed torgen på Håkansviksgatan och Varisluodonkatu att finnas lokaler för kvartersbutiker.
   
 • I bostadskvarteren kring stränderna, parkerna och centrumkvarteren kommer det att byggas bostäder för cirka 500 invånare i form av townhouse-hus och låga flervåningshus. I Håkansviksparken, som förenar Håkansviks och Varisluodonlahtis stränder, kommer det även att finnas en lekpark. I centrumkvarterens almänna servicekvarter kommer det att finnas en grundskola, ett daghem, utrymme för en lekpark, en idrottshall och ungdomslokaler samt eventuellt en svenskspråkig skola och ett svenskspråkigt daghem. Merparten av de kommersiella tjänsterna i Kronbergsstranden placeras i det angränsande kvarteret för privata servicer. Kvarteret kommer att genomföras som ett hybridkvarter och där kommer utöver affärs- och servicelokaler placeras bostäder för cirka 450 invånare. Grötfatsparken och Stansviksstrandens badstrand genomförs söder om servicekvarteren.

Vad händer i Kronbergsstranden år 2021?

 • Bostadsbyggandet fortsätter i Håkansvik och Gunillaberget samt påbörjas i Kronberget.
 • Silverdals daghem i trä blir färdigt sommaren 2021. Daghemmet kommer att ha en finskspråkig och en svenskspråkig enhet för småbarnspedagogik.
 • Byggandet av Kronbergsstrandens motionspark intill daghemmet har startats 2021 med grundberedning.
 • Renoveringen och utbyggnaden av Stansviks skola samt den ersättande nybyggnationen för Stansviks daghem har startats våren 2021.
 • Arkitekturtävlingen om Kronbergsstrandens centralskola och lekpark avgjordes sommaren 2021.
 • Lite över hälften av gatorna är byggda. Gatorna och kommunaltekniken i de södra delarna av Håkansvik färdigställs under år 2021. Byggandet av Kronbergets gator och Hundholmsvägens västra ände påbörjas.
 • Planeringen för utformandet av Kronbroarnas spårvägar pågår.
 • Hundholmarnas och Gruvvillegrändens gatuplanering pågår. Planeringen av Stansviksbergets gator och Gunillavägens östra ände påbörjas.
 • Första etappen av arbetet i området kring Stansviks gård startar hösten 2021, om förvaltningsbesväret leder till ett gynnsamt beslut.
 • Planeringen av Stansviksstrandens badstrand samt de intilliggande närrekreationsområdena och Grötfatsparken fortsätter.
 • Planeringen av lekparken utförs som en kolbindande stadspark som CO-CARBON-projektets pilotobjekt. Under året 2021 preciseras målsättningar för parkens fortsatta planering.
 • Skötsel- och bruksplanerna för Kronbergets och Gruvbergets naturskyddsområden samt området inom Stansviksåsens naturskyddsprogram färdigställs år 2021.
 • Upprättandet av skötsel- och bruksplanen för Stansviks gårds parker påbörjades våren 2021.
 • Planläggningen för norra delen av Kronbergets stadsplanområde, Guldkronsbågen, påbörjades våren 2021.
 • En tillfällig butik ska placeras i Håkansvik i höstas.
 • Tillfällig elfärjetrafik ska påbörjas planera.

Bygglogistik som minimerar olägenheterna

Byggandet av Kronbergsstranden är ett enormt projekt och det planeras och styrs med olika metoder. Med hjälp av bygglogistiken kan olägenheterna under byggandet hållas på en så minimal nivå som möjligt. I Kronbergsstranden övervakar logistikoperatören att trafiken och parkeringen, byggandet av tomter och gator samt till dessa hörande stödfunktioner för byggarbetsplatserna flyter på smidigt.

Man satsar även på säkerheten. Renligheten kring allmänna utrymmen, obebyggda områden och miljön kring byggarbetsplatserna övervakas regelbundet med inspektionsrundor på byggarbetsplatserna.

Invånarna kan anmäla eventuella olägenheter och problem under byggtiden till logistikoperatören.

Kronbergsstrandens logistikoperatör:

Sitowise Oy

logistiikka.kruunuvuorenranta@sitowise.com
Tfn 040 487 4303

Minna Oinaala
minna.oinaala@sitowise.com
Tfn 040 634 1637

Planläggning

I Kronbergsstrandens område finns flera detaljplaner.

Du kan bekanta dig närmare med gällande detaljplaner i Helsingfors karttjänst:

Du kan bekanta dig närmare med gällande trafikplaner för området i Helsingfors karttjänst

Helsingfors aktuella planer för påseende fins här.

Bostadstomter

Helsingfors stad överlåter bostadstomter i huvudsak via allmänna tomtansökningar. En del av tomterna överlåts genom separat ordnade kvalitets- och priskonkurrensutsättningar. Om man i tomtsökningen eller -tävlingen inte har hittat genomförare för tomterna, kan de överföras till den kontinuerliga tomtsökningen, där de kan sökas av alla som är intresserade.

Uppdaterad 2.7.2021