Byggandet på Kronbergsstranden är tätt och stadslikt men respekterar samtidigt  naturen och områdets historia. En stor del av området förblir i allmän användning i form av parker, naturskyddsområden och för rekreationsanvändning.

Så här byggs Kronbergsstranden

Kronbergsstranden byggs på ett 260 hektar stort område där Degerös oljehamn tidigare legat. Byggandet har tagit god fart och fortsätter fram till år 2030. De första invånarna flyttade in i Borgströmsbacken och Gunillaberget hösten 2015. 

6 000 bostäder byggs på området, med en sammanlagd våningsyta på cirka 580 000 kvadratmeter.  Ungefär 55 000 kvadratmeter våningsyta byggs för kontors- och affärslokaler och tjänster.

Jordgrunden förbereds inför byggandet bland annat genom att marken tätpackas och förstörd jord saneras. Innan husbyggnaden påbörjas ombesörjs också gator och vattenförsörjning. 

Områdets historia som oljehamn kommer att synas i det nya Kronbergsstranden. Tidigare oljecisterner får stå kvar på området för diverse användningsändamål för att påminna om det gångna. I en cistern lyser redan ljuskonstverket Cistern 468.

Byggande som respekterar miljön

Kronbergsstranden byggs så att miljön efterföljs och respekteras. Hustyperna och de lösningar som används för bostadsbyggandet i den skogiga terrängen och på stränderna är omväxlande, ibland också experimentella.

Trots det innerstadslika intrycket kommer en del av bostäderna att bestå av olika typer av småhus, alltifrån townhouse till flytande bostäder. Också höghusboendet söker nya former. Planer finns redan för stadsvillor i tre våningar, stjärnformade hus och tornhus i åtta våningar.

Gatuläggning och parkbyggande

Gator och parker genomförs i steg enligt tidtabellen för bostadsbyggandet. Slutarbetet med gatorna görs först i det skede då byggnaderna står klara.

Gatorna vid Gunillaberget och Borgströmsbacken samt den östra delen av Hundholmsvägen står redan färdigställda. Området kring Silverdalen samt gatorna i Håkansvikens norra del är också klara.

Planering av Skärgårdsfregattsparken är i gång och parken anläggs under åren 2018–2019. Planen för gång- och cykelvägarna genom parken görs upp år 2018.

Aktuella anläggningsarbeten av gator och parker i Helsingfors karttjänst:

 

Hurdana områden kommer Kronbergsstranden att bestå av?

 • Håkansviken ligger mitt emot Skatudden. Håkansviken blir det mest tätbebyggda området i Kronbergsstranden med cirka 4 500 invånare. Främst byggs höghus på området. Kvarteren och byggnadstyperna är omväxlande och experimentella. 
 • Gunillaberget byggs mitt i naturen så att berg och tallskog bevaras. Byggnadsarbetena i området var de första att inledas, år 2014. Gunillaberget kommer att inhysa cirka 1 300–1 500 invånare. Största delen av bostäderna ligger i höghus. Många av bostäderna på de högre liggande våningarna har havsutsikt eller utsikt in mot stadskärnan.
 • Anläggningen av Borgströmsbacken påbörjades år 2014 och kommer att rymma höghusbostäder för 1 200–1 400 invånare.
 • Kronberget har fantastisk utsikt ut över havet och innerstaden. I områdets norra del ligger Kronbergsträsket som hör till Helsingfors naturskyddsprogram, och i den södra delen byggs småhus och höghus. Kvarteren klättrar i terrassliknande formationer upp längs bergssluttningen. Byggnadernas våningshöjd växer ju längre upp man kommer, så nästan alla bostäder har havsutsikt. Området kommer att inrymma cirka 1 500 invånare.
 • Hundholmarna, ett bostadsområde som består av höghus och småhus, ligger i Kronbergsstrandens sydligaste del. Det nuvarande Hundholmen utvidgas genom att havet fylls ut och en ny, konstgjord ö görs på den nuvarande östra stranden. Mellan öarna lämnas kanaler så att man i området kan bo precis invid vatten. Nästan alla bostäder har havsutsikt eller utsikt över ett kanalområde. På den östra stranden planeras en båthamn och på den västra planeras Hundholmsparken ligga.
 • Mellan Silverdalens vidsträckta naturområde och Hundholmsvägen kommer kvarter med betoning på höghus att byggas för cirka 600 invånare. Också en filialskola, ett daghem samt en idrottsplats kommer att finnas på området.
 • Hålviks småhusområde utvidgas fram till Silvergruvsvägen. 
 • Stansviksberget är ett bostadsområde med hög- och småhus dit Kronbergsstrandens kommersiella centrum och butiker förläggs. Områdets särdrag, natur, bergssluttning och höjdskillnader kommer att utnyttjas vid byggandet. Stansviksberget kommer att inhysa hem för 2 000 invånare.
 • Invid stränderna, parken och servicekvarteret byggs Håkansviksparken, som också inrymmer en lekpark. I kvarteret för offentliga tjänster kommer det att finnas en skola, ett daghem, en lekpark, en idrottshall och ungdomslokaler samt eventuellt en svenskspråkig skola och daghem. Låghus och townhouse för 500 invånare byggs på området.

Vad händer i Kronbergsstranden år 2018?

 • Byggandet av cirka 600 bostäder börjar i Kronbergsstranden och Degerö.
 • Borgströmsbackens daghem och invånarlokal färdigställs under slutet av året.
 • Gatorna i södra delen av Håkansvik färdigställs under slutet av året.
 • Nya ljuskonstverk färdigställs bl.a. i Gunillaberget och Borgströmsbacken.
 • Byggandet av gator i Håkansvik 2 och grundberedningen på Hundholmarna börjar.
 • Entreprenör väljs för ett hybridcenter med butiker och boende.
 • Byggandet av parkeringshallen och de gemensamma lokalerna i Håkansvik fortsätter.
 • Gator och parker planeras på stranden mittemot innerstaden och i Kronberget.
 • Byggandet av den första närbutiken börjar i korsningen av Hundholmsvägen och Henrik Borgströms väg i mars.

Planläggning

Stads- och trafikplanerna under beredning för Kronbergsstranden finns i Helsingfors karttjäns.

 

Av de nio delområdena i Kronbergsstranden (länk till kartan ovan för fasningen av byggandet), har sex stadsplaner som vunnit laga kraft. Man kan också bekanta sig med de gällande stadsplanerna i Helsingfors karttjäns.

Helsingfors aktuella planer för påseende fins här.

Bygglogistik som minimerar olägenheterna

Byggandet i Kronbergsstranden planeras och koordineras kontinuerligt. Med hjälp av bygglogistik kan olägenheterna som uppstår under byggandet göras så obetydliga som möjligt. Logistikoperatören övervakar att arbetena på Kronbergsstranden – trafik och parkering, byggandet på tomter och gatuanläggningen samt medföljande stödfunktioner för anläggningsplatserna – löper smidigt.

Också säkerheten står i fokus. Städandet av allmänna områden, obebyggda områden samt miljön på anläggningsplatserna övervakas regelbundet genom inspektioner på byggplatserna.

Invånarna kan anmäla eventuella störningar och problem under byggandet till logistikoperatören.

Kronbergsstrandens logistikoperatör:

Sito Rakennuttajat Oy

Joonas Hakkila
joonas.hakkila(at)sito.fi

tfn 040 620 4083

Uppdaterad 21.11.2019