I Hongasmossa betonar man ekologiskt hållbart och klimatsmart byggande. Man fäster uppmärksamhet vid den ekologiska hållbarheten inom byggnadsprojekt och boende på många sätt under byggnadernas hela livscykel. I detaljplanen har getts bestämmelser om lågenergibyggande och utnyttjande av förnybar energi. Alla områdets hus byggs av trä.

Ekoeffektiv stadsby

Man eftersträvar att minska koldioxidutsläppen genom att bygga i trä och genom de ekologiska kriterierna för pilotkvarteren. Dagvattnet fördröjs i enlighet med naturenliga metoder och överlopps schaktnings- och jordmassor utnyttjas i byggnadsområdena.

Byggandet av Hongasmossa innebär en betydande landskapsmässig förändring och att trädbeståndet och den övriga växtligheten minskar i byggnadsområdet. De befintliga trafikförbindelserna, stigarna och skidrutterna måste ändras på grund av byggandet.

Byggandet av Hongasmossa inleddes i planområdets östra del i februari 2013. Förbyggandet i området inleddes våren 2013. Bostadsbyggandet inleddes för sin del år 2015. Staden överlåter områdets småhustomter förbyggda och dugliga för byggande.

I området Hongasmossa byggs före år 2025

  • en stadsdel med ungefär 2 000 invånare
  • energieffektiva trähus: egnahemshus, radhus och höghus
  • en park med stadsodlingslotter
Uppdaterad 22.10.2018