Hongasmossa ligger nära Myrbackas områdescentrum där det finns utmärkta kommersiella tjänster och mångsidiga offentliga, kultur- och idrottstjänster.

Skola, daghem och lekpark på gångavstånd

Den närmaste skolan (finskspråkig), det närmaste daghemmet och den närmaste lekparken ligger på gångavstånd i Kådparken. Det finns tjänster även nära Malmgårds järnvägsstation. I Hongasmossa finns en tomt för ett daghem. Det är möjligt att bygga även en affär och en kiosk i området. Det kommer också att finnas många parker i Hongasmossa.

Utomhusmotion och fritidstjänster

Kärnan i Hongasmossa är Fjärilsängen, en ängspark som går runt en bergsknalle med sina odlingslotter, spelplaner och lekplatser. Det kommer att finnas mindre kvartersparker mellan byggnaderna. Det finns möjligheter till utomhusmotion nära, bland annat på fyllandsbacken Malmgårdstoppen och i dess närhet. Backens topp ligger 90 meter över havet och den är känd för sin motionstrappa, utsikt, miljökonst och pulkabacke på vintern. Rekreationsrutten från Malmgårdstoppen går via Hongasmossa till Skrapbergen.

Hongasmossa ligger alldeles intill Helsingfors västra gröna ådra. I området finns många skogsfåglar och en högmosse med vitmossa som har konstaterats vara en värdefull geologisk formation. Mossen har dikats när man tagit torv ur den för ungefär 50 år sedan, och som ett resultat av detta har mossen blivit skogbevuxen. Naturen finns även i områdets namn, vilkas huvudtema är dagfjärilar och arter som hör till deras olika familjer. Idéerna till namnen på gatorna och parkerna har kläckts kring detta tema och de ger området sin särprägel.

Parkernas Hongasmossa

Hongasmossas centrala parkområde, Fjärilsängen, utgörs av Hongasmossa torps tidigare gårdsområde. Huset har stått uppe på den lilla backen omringat av en åker som röjts mitt i skogen, en äng och ett fårhus. På gårdsområdet finns fortfarande syrener, ett äppelträd och andra trädgårdsträd, men av byggnaderna finns endast rester av stenfötter kvar. Man har för avsikt att utveckla parken utifrån den befintliga kulturmiljön. I parken reserveras områden till odlingslotter för invånarna och på delen som förblir öppen äng är det tänkt att man ska gynna ängsväxter som passar särskilt som föda för fjärilar.

Nära tomten för daghemmet byggs en liten spelplan för barn och ungdomar. Kvartersparken, Aspfjärilsparken, i östra delen av Hongasmossa består av en fin kal klippa och ett talldominerat trädbestånd runt den.

Mossparken, Hongasmossparken, i den västra delen kunde tack vare sin speciella växtlighet bli en parktyp som väcker intresse även i större utsträckning. Skvattram, rhododendron, tuvull och de andra växterna som är sällsynta annanstans trivs naturligt i mossar.

I Kådparken såsom i Gräsfjärilsparken anläggs våtmarker för att fördröja dagvattnet.

Hongasmossa planeras som en del av områdeshelheten Myrbacka–Malmgård. Den tvärgående stomlinjen 560 började trafikera år 2015 och dess ändhållplats är på Vandas sida bredvid Hongasmossa. Den planerade linjedragningen av Ring II går genom en bergstunnel söder om Hongasmossa. På parkernas odlingslotter kan invånarna odla närproducerad mat.

Uppdaterad 24.10.2017