Kungseken är som boendemiljö både urban och grön. Kring det täta promenadcentrumet byggs småhusområden. Planen för Kungsekens spiralformade centrumområde påminner om en medeltida småstad med fora och gränder.

Ett hem vid Centralparken

I centrum av Kungseken skapas en trivsam fotgängarmiljö. De höghusdominerade centrumkvarterens struktur är sluten och gårdsområdena skyddade. Parkeringsplatserna placeras främst i källarvåningarna i bostadsbyggnaderna och under gårdsdäck.

Längs huvudgatorna byggs 4–5-våningshus och gågatorna kantas av 2–3-våningshus. Bostäder byggs i höghus, radhus, stadsmåhus och egnahemshus.

I Kungsekens södersluttning bygger man i trä. Vid Helene Schjerfbecks park byggs småhöghus och radhus. Träskstrandens trähöghuskvarter slingrar sig väster om Palettdammen, som inte längre används av vattenverket, mellan Ellen Thesleffs park och Vennyparken.

Kungseksberget är ett höghuslandmärke i riktning mot Tavastehusleden. Längs Kungseksvägen byggs småhus. Utöver kompletteringsbyggande planeras väster och norr om vattenreningsverket tomter för nya egnahemshus.
 

Miljösmart stadsdel

Kungseken blir en miljösmart stadsdel. Bostadsbyggnaderna är energieffektiva och utnyttjar förnybar energi. Genom att fördröja dagvattnet på tomter, gator och i parker samt envåningsbyggnaders gröntak förebyggs översvämningsriskerna.

Kungseken är ett pilotområde för kontrollmetoder för dagvatten med nya planeringslösningar som också kommer att synas i bostadskvarteren. Vid planeringen av gårdarna prioriteras synliga regnträdgårdar.

Uppdaterad 21.11.2019