Byggandet i Kungseken inleddes år 2013 med förbyggnadsarbeten. Det 120 hektar stora området byggs ungefär till år 2025. I området byggs samtidigt bostäder, gator, kommunalteknik och parker.

Kungseken byggs till år 2025

Största delen av Kungsekens område placeras på en bergsrygg med bra jordmån för byggande. Stenmaterialet som uppstod vid schaktningen av Svedängstunneln utnyttjades i Kungseken till markfyllningar och gatubyggande.

Kungseken var tidigare främst ett industriområde. En del av de gamla lokaliteterna blir kvar i det nya Kungseken. Till dem hör bland annat Långforsens vattenreningsverk, Finlands miljöcentrals laboratorie- och kontorsbyggnad, Nordic Mornings (tidigare Editas) tryck- och kontorsbyggnad samt Eviras Veterinärmedicinska gränskontrollstation.

Päijännetunneln, genom vilken huvudstadsregionens dricksvatten kommer, slutar vid Långforsens vattenreningsverk. Vid vattenreningsverket under markytan har byggts en ny reservvattenreservoar som tryggar vattenförsörjningen i huvudstadsregionen vid funktionsstörningar. Det befintliga småhusområdet i Kungseken bevaras och utvidgas också som en del av det nya Kungseken.

Bostadsbyggande

Bostadsbyggandet i Kungseken inleddes år 2015. På kartan nedan ser du byggherrarnas inledande mål i området och tomternas förvaltningsformer, det vill säga om det på en tomt kommer att byggas ägar-, hyres-, hitas-, bostadsrätts-, student- eller ungdomsbostäder.

Bygglogistiken minskar störningar

Byggandet planeras och styrs under hela byggtiden. Med hjälp av bygglogistiken hålls störningarna från till exempel trafiken, tomt- och gatubyggen, lagring och parkering så minimala som möjligt under byggtiden.

Miljösmart byggande

Kungseken blir en miljösmart stadsdel. Bostadsbyggnaderna är energieffektiva och utnyttjar förnybar energi. Genom att fördröja dagvattnet och avrinningen på tomter, gator och i parker samt på envåningsbyggnaders gröntak förebyggs översvämningsriskerna.
Kungseken är ett pilotområde för kontrollmetoder för dagvatten med nya planeringslösningar som också kommer att synas i bostadskvarteren. Vid planeringen av gårdarna prioriteras synliga regnträdgårdar.

Video: Kuninkaantammi – Kaupunkikoti Keskuspuiston helmassa

Uppdaterad 21.11.2019