Från Kungsekens område är förbindelserna åt olika håll smidiga med buss, personbil, cykel eller till fots. I centrum satsar man på gång.
 

Smidiga förbindelser

Stommen för Kungsekens trafik utgörs av huvudgatorna Kungsekringen, Kungseksbranten, Palettringen och Kungseksvägen. Den tvärgående trafiken går främst via Vandadalsvägen till Övitsbölevägen mot Backas och Rosendal samt via Kopparbergsvägen mot Myrbacka och Malmgård.

Tät busstrafik på stomlinjen

Till Kungseken går den tättrafikerade tvärgående stombusslinjen 560 som förenar området med Myrbacka och Ringbanan samt Helsingfors östra stadsdelar. Till Myrbacka tar det cirka fem minuter med denna buss. För busslinjen byggdes 2013–2015 en kollektivtrafiktunnel från Svedängen till Kungseken.

Med busslinjen 43 kan man ta sig från ändhållplatsen på Husfolksvägen via Gamlas till centrum. Från hösten 2018 går buss nummer 43 till Kungseken längs den nya kollektivtrafikgatan som är en fortsättning på Husfolksvägen.

Med regionbussarna som går längs Tavastehusleden tar det ungefär 25 minuter till Helsingfors centrum. Regionbussarnas hållplatser finns på ungefär en kilometers avstånd från Kungsekens centrala delar.

På den nordvästra sidan om Kungseken längs Kopparbergsvägen går Vandas interna linjer och regionbusslinjerna mot Myrbacka och Vandadalen.

Ringbanan nära

Ringbanans järnvägsstationer i Myrbacka och Malmgård ligger på ungefär två kilometers avstånd från området. Från stationerna är turintervallerna för förbindelserna täta både till flygstationen och till Helsingfors centrum. Restiden till flygstationen är 15 minuter och till centrum 18 minuter.

Trafiken utvecklas i takt med byggandet

På Tavastehusleden har i detaljplanens trafikplan anvisats en trafikplats med bro och nya ramper söderut, för Kungseken och Myrbackas södra delar. Byggandet av trafikplatsen och de nya busslinjerna förbättrar förbindelserna ytterligare i framtiden.

Staden har i sitt investeringsprogram förberett sig att delta i byggandet av trafikplatsen åren 2021–2022. För trafikplatsen byggs de bullerskydd som behövs. För att realisera projektet behövs en statlig vägplan och ett finansieringsbeslut.

Det har utarbetats en generalplan för att fortsätta Ring II på sträckan Åbovägen–Tavastehusleden. Det finns inga beslut om byggandet av landsvägen.

Parkering främst under jord

I centrum av Kungseken samt i områdena Södra sluttningen och Kungseksberget kommer boendeparkeringen att på tomterna ske främst under jord. I Dammstrandsområdet byggs en gemensam parkeringsanläggning för bostadsaktiebolagen. När gatorna är slutgiltigt färdiga finns gäst- och kundparkeringsplatserna längs gatorna.

Uppdaterad 30.11.2017