Malms centrum förnyas

Malm är ett mångsidigt och levande stadscentrum med goda spårvägsförbindelser. Malms centrum har dock kommit till ett skede i sin livscykel där det har blivit aktuellt att förnya området. 

I slutet av 2020 inledde Helsingfors en ny verksamhetsmodell för stadsförnyelse, med målet att övergripande göra bostadsområden mer trivsamma och attraktiva över sektorsgränserna samt möjliggöra kompletteringsbyggande av hög kvalitet. Malm är ett av de tre stadsförnyelseområdena, som kommer att få särskild uppmärksamhet under de närmaste åren. 

Stadsförnyelsen innebär att Malm förnyas på lång sikt bland annat genom kompletteringsbyggande och utveckling av tjänster, men även på kort sikt genom mindre åtgärder för att förbättra stadsmiljön exempelvis kring stationen och på andra allmänna platser. Läs mer om stadsförnyelsen >>

Se ett videomontage av visualiseringar ur Centrumvisionen för Malm – möjliga framtidsbilder:

Planeringsprinciper för Malms centrum

Man har utarbetat planeringsprinciper för Malms centrum i syfte att stödja den fortsatta planeringen. I principerna behandlas bland annat kompletteringsbyggande, tjänster och arbetsplatser, färdsätt samt grönområden i området.

I planeringsprinciperna gestaltas Malms centrum som ett levande centrum med mångsidiga funktioner, som utvecklas som områdets viktigaste centrum för handel och offentliga tjänster. Det urbana Hjärtat av Malm binder samman området kring stationen till en mångsidig och urban helhet. 

Planeringsprinciperna baserar sig på en centrumvision för Malm som utarbetades åren 2018–2020, där invånare och aktörer i området deltog aktivt. 

Utkastet till planeringsprinciper var framlagt och kunde kommenteras av stadsborna våren 2021. Planeringsprinciperna godkändes av stadsmiljönämnden i juni 2021. 

Mer information om planeringsprinciperna: Antti Mentula, tfn (09) 310 20768, fornamn.efternamn@hel.fi

Vad händer i Malms centrum under de närmaste åren?

  • Bassängen i Nedre Malm rustades upp år 2021 
  • Lekparken Traktors gårdsområde renoveras 
  • En utvidgning av Malms simhall är under planering 
  • I beckfabrikens kvarter planeras nya bostäder samt kompletteringsbyggande och utveckling på de nuvarande tomterna för bostäder och småindustri 
  • Utvecklingen av stationscentrum inleds 
  • Förnyelsen av torget i Övre Malm och Handelstået förbereds 

Visionsarbetet för Malms centrum

Centrumvisionen för Malm blev klar i februari 2020. Planerarna har tillsammans med invånare och andra aktörer diskuterar Malms styrkor och funderat på hur de kunde stärkas och vidareutvecklas. Målet för visionen är att utveckla Malm till ett starkt, attraktivt och trivsamt centrum för hela nordöstra Helsingfors.

I visionen identifierades området kring Malms station som det viktigaste objektet för förnyelse. Ett annat viktigt utvecklingsobjekt är tydligheten i de rutter som leder till centrum.

Planerarna sammanställde de behov och önskemål som fanns bland invånare, företagare, fastighetsägare och stadens sektorer. De olika parternas uppfattningar om förnyelsen av Malms centrum var i linje med varandra: det allra viktigaste är att förnya området kring stationen och förbättra dess attraktivitet.

”Idén om Hjärtat av Malm, som tagits fram i visionen, fungerar som en centrumkärna som förenar Övre och Nedre Malm”, berättar arkitekten Antti Mentula om planens grundläggande idé. ”Visionen sammanför Malms många möjligheter med tanke på bland annat lummigheten, boendet, tjänsterna, trafiken och bekämpningen av klimatförändringen.”

Invånare och intressentgrupper har deltagit aktivt

Interaktionen med invånare och andra intressentgrupper var en central del av visionsarbetet. Hösten 2018 ordnades en kartenkät om utvecklingen av Malms centrum, som besvarades av 1 166 stadsbor. Efter enkäten bildades en bollplanksgrupp av invånare, som analyserade enkätens resultat och lade fram sin uppfattning om framtidens Malms centrum. Invånarnas arbete var i hög grad i linje med stadens önskemål.

Stadsmiljönämnden behandlade visionen för Malms centrum våren 2020.

Uppdaterad 5.1.2022