Bygget inleds på 2020-talet

Planen är att det på Malms flygplatsområde ska byggas cirka 13 500 nya bostäder, som färdigställs i en takt om 400–600 bostäder per år.

Det kommer att ta cirka 25–30 år att bygga hela området. Det finns närmare tio områden av bygga, varav alla planeras enligt ett separat tema. Enligt det nuvarande målet skulle husbyggandet i flygplatsmiljöns södra delar kunna inledas i början av 2020-talet.

Utöver bostäderna kommer man bygga skolor, daghem, gator och parker samt ett närcentrum med nödvändiga tjänster. I början hittar invånarna sina dagliga tjänster i Malms centrum, vars modernisering inleds i etapper och samtidigt med byggandet av flygplatsområdet. I framtiden kommer uppskattningsvis 2 000 nya arbetsplatser, främst inom servicebranschen, att skapas i flygplatsområdet.

Måltidtabell

 • Grundberedningsarbetet på flygplatsområdet inleds 2020 med arbeten som förbereder förflyttningen av huvudledningen för naturgas
 • Gatubyggandet i miljön kring flygplatsen inleds 2021–2022
 • Husbyggandet i miljön kring flygplatsen inleds 2022
 • Bostadsbyggandet söder om Tullbergsvägen fortsätter 2020
 • Bostadsbyggandet i Fallkullas kilformade område inleds 2020

Idéer för Flygplatsparken genom en internationell tävling

Helsingfors stad ordnar en öppen internationell idétävling för planering av Flygplatsparken på Malms flygfältsområde. Avsikten med tävlingen är att hitta innovativa och inspirerande lösningar för parken, vilka tekniskt och ekonomiskt ska kunna genomföras. Flygplatsparken ska bli en centralpark för den nya stadsdelen och den har en stor betydelse för områdets identitet som håller på att byggas.

Översiktsplanen för Malms flygfältsområde grundar sig på ett omfattande grönt nätverk som förbinder områdets karakteristiska drag, såsom landningsbanor, öppna landskap och vida vyer. Förbindelserna till de närliggande grönområdena förbättras och en ny grön korridor byggs till Stensböle. Tävlingens syfte är att leta fram en idé som kombinerar framtidens parkplanering med områdets kulturhistoria, naturvärden och den ekologiska mångfalden. Tävlingsresultaten utnyttjas både i den tillfälliga och i den slutliga planeringen.

Tävlingen startade 11.5.2020 och den ordnas i samarbete med Finlands landskapsarkitektförbund MARK. Man kan se tävlingens material på adressen hel.fi/lentoasemanpuisto. Tävlingsspråket är engelska.

Tävlingstiden går ut 6.11.2020, varefter stadsborna har möjlighet att undersöka tävlingsbidragen och kommentera dem i tjänsten Säg din åsikt. Tävlingens resultat offentliggörs våren 2021.

Så här framskrider vi 2021

Under 2021 kommer man i staden att koncentrera sig på att utarbeta detaljplaner och fatta beslut, planera områdets gator och kommunalteknik samt att bereda övriga förutsättningsinvesteringar för bostadsbyggande. Arbetena som inleds först relaterar till grundberedningen och överföringen av stamledningen för naturgas. Områdets tillfälliga användning utvidgas efter att flygverksamheten upphör: det före detta flygplatsområdet öppnas för stadsbornas rekreationsbruk under 2021.

Mål för 2021

 • Nallebrinkens och Flygstationskvarterens detaljplaner går till fullmäktiges beslutsfattande.
 • Nallebrinkens gatuplan framskrider till beslutsfattande efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
 • Överföringen av stamledningen för naturgas inleds med grundberedning.
 • Saneringen av förorenad mark efter flygplatsverksamheten inleds.
 • Larmutryckningsrutter öppnas för räddningsverket genom det före detta flygplatsområdet.
 • Tillfälliga körövningsområden byggs för yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos logistikutbildning för tillfälligt bruk.
 • Grundberedningens områden för teststabilisering och tryckbanker byggs.
 • Planeringen av en tillfällig snömottagningsplats och beredningen av dess genomförande fortsätter.
 • Planeringen av ett område för vinterförvaring av båtar inleds.
 • De nya detaljplaneområdenas naturutredningar utarbetas för områdena som frigjorts från flygverksamhet.
 • Planeringen fortsätter och genomförandet inleds för områdets tillfälliga grön- och rekreationsfunktioner som byggs stegvis.
 • Lahtisledens vägplanering fortsätter i samarbete med staten mellan Ring I och RV7.
 • Ändringar i arrendeavtal och avtal om lägenhetshyror mellan staden och hyresgästerna på området.
 • Planeringen av ombyggnads- och reparationsarbeten i den före detta flygplatsens gamla byggnader fortsätter.

Planläggningsarbetet pågår

Malms flygplatsområde är det viktigaste nya byggområdet i generalplanen. Det planeras för cirka 25 000 invånare och man förbereder där för 2 000 arbetsplatser. I sinom tid kommer två nya skolor, flera daghem samt ett närcentrum med nödvändiga tjänster att betjäna de nya invånarna.

Området planeras för att vara mångsidigt och högklassigt, hållbart och urbant, och där kommer att finnas olika boendealternativ. Området är beroende av bra kollektivtrafikförbindelser, till en början busstrafiken.

Den viktigaste kollektivtrafikförbindelsen kommer att vara snabbspårvägen på sträckan Vik-Malm (ViiMa), som går från stadskärnan via Vik och genom det tidigare flygplatsområdet till Malms centrum och vidare ända till Malms sjukhus. Planeringen av ViiMa-snabbspårvägen pågår och bygget av den förläggs mot slutet av 20-talet. I enlighet med generalplanen bereder man sig även på den tvärgående Raide-Jokeri 2-förbindelsen samt en utökning av snabbspårvägsnätverket via Jackobacka mot Vanda. Personbils- och busstrafiken kommer att använda den nya anslutningen vid Luftbron (Tattarbron) som byggs på Lahtisleden.

Dispositionsplanen styr detaljplaneringen

En dispositionsplan, som är en riktgivande markanvändningsplan utan rättsverkan, har utarbetats för Malms flygplatsområde och är mer allmän än detaljplanen och mer detaljerad än generalplanen. Dispositionsplanen följer Helsingfors generalplan. Stadsfullmäktige godkände Helsingfors nya generalplan 26.10.2016 och den vann laga kraft 8.11.2018. I dispositionsplanen presenteras på ett allmänt plan bygget av kvarter och grönområden och trafiklösningar samt ordnandet av tjänster och rekreationsmöjligheter i området. Dispositionsplanen färdigställdes i slutet av 2016.

Dispositionsplanen baseras på ett parknätverk, där man observerar faktorerna som är områdets styrkor, såsom fragmenten av landningsbanorna, öppna ytor och vidsträckta vyer. Nätverket ansluter till Stensböle idrottspark via den nya bron för gång- och cykeltrafik som går över Lahtisleden. Till området planeras en smidig och cirkulerande friluftsled.

Detaljplaner planeras och lämnas för beslutsfattande

Detaljplanerna för området kring Malms tidigare flygplats utarbetas i etapper så att grundberedningen av de första delarna ska kunna inledas 2020. Genomförandet beräknas ta cirka 25–30 år. Området detaljplaneras och genomförs ett delområde åt gången, varvid grannskapen blir varierade och särpräglade.

För området finns tre lagakraftvunna detaljplaner: Detaljplanerna för flygplatsbyggnaderna, Tattarbrons planskilda anslutning och Fallkullaområdet. Under 2020 är detaljplaneändringarna för de första bostadsområdena i beslutsprocessen - Nallebranten hos fullmäktige och Flygplatskvarteren hos stadsmiljönämnden. Tyngdpunkten i detaljplanerna förflyttas från och med 2020 västerut till de nya detaljplaneområdena.

Malms flygplatsområde bibehålls i mångsidig användning

Bostadsbyggandet på området kring Malm flygplats ser för närvarande ut att kunna inledas i början av 2020-talet. Staden vill säkerställa att området bibehålls i så aktiv och mångsidig användning som möjligt innan byggandet inleds och medan det pågår.

Samtidigt som planläggningen blir klar och byggandet framskrider, betjänar Malm flygplats Helsingforsbor mångsidigt i form av en tiotals hektar stor evenemangs- och motionsplats. Utöver detta är bland annat byggande av stabila lagerområden och annan verksamhet på kommande i området.

Staden har utarbetat en generalplan som styr den tillfälliga användningen av flygplatsområdet under de nästkommande tio åren. I generalplanen presenteras placeringar av nya och befintliga friluftsleder samt områden reserverade för olika funktioner.

Hyresavtalet för Malm flygplatsområde för flygverksamhet upphörde 31.12.2019.

Generalplanekarta över den tillfälliga användningen

Nuvarande lokaler och flygplatsområdet

På Malms tidigare flygplats finns ett öppet asfalts- och gräsmattefält på cirka 100 hektar. I längdriktning är fältet cirka 1,8 kilometer långt. I framtiden kommer totalt mer än 300 hektar mark att frigöras för byggande.

Vid och i närområdet kring Malms tidigare flygplats finns fler än 30 byggnader. Dessa inkluderar bland annat lager, skydds- och servicebyggnader för fordon, kontorslokaler och bostadshus. De flesta lokaler är för närvarande uthyrda.

Vid årsskiftet 2016–2017 övergick merparten av byggnaderna till Helsingfors stads ägo och förvaltning. Byggnaderna och lokalerna behålls uthyrda så länge det är möjligt med tanke på tidtabellen för områdesbyggandet.

Flygplatsens byggnader och miljö har beskrivits i en utredning som utarbetades 2015. Flygplatsbyggnaden och hangaren byggdes på 1930-talet och dessa är riksomfattande och lokalt betydande kulturhistoriskt viktiga byggnader, som skyddas med detaljplanen för flygplatsbyggnaderna. Det finns ännu inget beslut på byggnadernas slutliga användningsändamål.

Är du intresserad av att bedriva verksamhet på flygplatsområdet?

Stadskansliet:
Allmän utveckling av området: Kimmo Kuisma, projektledare, tfn 09 310 25808

Stadsmiljösektorn:
Anordnande av evenemang: uthyrning av evenemangsområdet, hangaren och terminalens nedre lobby Merja Sorakari, tfn 09 310 33988.
Uthyrning av övriga lokaler: Ritva Autio, tfn 09 310 31992
Planläggning: Kaisa Jama, tfn 09 310 22980

E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@hel.fi, såvida ingenting annat anges intill namnet.

Uppdaterad 29.6.2021