Naturvärden och bevarande av dem

Det parknätverk som presenteras i dispositionsplanen för Malm flygplatsområde skapar förutsättningar för bevarande av områdets många naturvärden.

I dispositionsplanen för Malm flygplats har man anvisat cirka 102 hektar till grönområden (dispositionsplanområdet är cirka 300 hektar, flygplatsens nuvarande område är cirka 100 hektar). Parknätverket som presenteras i dispositionsplanen skapar förutsättningar för bevarande av områdets många naturvärden. Man har reserverat rikligt med area för parkområdena och tack vare den nätverksliknande strukturen bildar det ekologiska förbindelser. 
 

Öppna, lågväxande biotoper bevaras på ängarna

I stadsmiljö är Malm flygplatsområdets många naturvärden förknippade med ett exceptionellt öppet flygplatsområde. Idag har området särskild betydelse som en obebyggd, öppen och lågväxande biotop. Byggandet påverkar oundvikligen områdets naturvärden och naturens mångfald särskilt då det öppna området minskar. Fågelbeståndet i det öppna området fortsätter att leva i området, men naturens övriga mångfald kan stödjas genom att planera och fortsätta skötseln av området.

Enligt generalplanen utvecklas ett nätverk av ängar i hela stadsområdet. Malm flygplatsområde är en del av stadens nätverk av ängar också i framtiden. Till exempel är avsikten att delvis bygga Flygplatsparken som en äng.  Flygplatsparken och andra parker i området ersätter delar av den öppna livsmiljön och skapar samtidigt ny stadsnatur. Flygplatsparken förenas med Fallkulla gårds åkrar och ängar.

Utvecklingen av nätverket av ängar på Malm flygplatsområde sker i etapper och innebär planering av den tillfälliga användningen samt skapande av nya ängsområden på områdena som ska detaljplaneras. Till exempel är karaktären för landskapet i parken norr om den anhängiggjorda detaljplanen för Nallebacken ännu öppen och där kommer att finnas ängsområden som är lämpliga som livsmiljöer för insekter. En del av ängsområdena kan även vara stadsodling.

Som bakgrund till varje detaljplaneprojekt uppdateras naturinventeringarna och konstaterade värden observeras i planlösningarna på det sätt som förutsätts av markanvändnings- och bygglagen. 
 

Förekomsten av djur- och växtarter kartläggs 

Naturvärdena i Malm flygplatsområde har kartlagts både vid utarbetandet av dispositionsplanen och vid upprättandet av detaljplansprojekten:

  • fjärilsarter åren 2016 och 2017,
  • fågelbeståndet åren 2015, 2016 och 2017,
  • fladdermöss år 2016 och
  • flygekorrar åren 2016, 2018 och 2019

Arter som ska beaktas särskilt i planeringen är flygekorren och grönt hedmarksfly samt bäcköringen som lever i Longinoja. Utredningar förknippade med Longinojas naturvärden har förrättats bland annat i samband med utredningen av Longinojas avrinningsområde.

På basis av utredningarna känner man till arternas förekomstområden och utredningarna uppdateras och preciseras som källdata för planeringen. Växtligheten i flygplatsområdet kan undersökas sommaren 2020, då flygverksamheten har upphört. 

Byggandet förändrar området och påverkar livsmiljön för vegetationen och djurarterna. I planeringen av bostadsområdet strävar man efter att beakta levnadsmöjligheterna för de nuvarande arterna på ett så bra sätt som möjligt.

Det rika fågelbeståndet i Fallkulla, de södra delarna utmed Longinoja samt skogsområdet öster om flygplatsområdet hamnar helt eller delvis utanför byggandet och där blir inverkan mindre.

Helhetsinverkan på naturen och dess mångfald har utvärderats i samband med utarbetandet av dispositionsplanen, i beskrivningen av den.
 

Storevenemang och naturvärden

Sommaren 2019 ordnades storevenemang på Malm flygplatsområde och i planeringen av dem hade man beaktat områdets naturvärden, så att evenemangsarrangemangen inte skulle påverka arternas levnadsmiljö.  Genomfarten och parkeringen hade dirigerats till lederna som var under uppbyggnad samt lederna i flygplatsområdet. Verksamhetsprincipen är densamma även för framtida storevenemang.

I framtiden kommer parknätverket i Malm flygplatsområde att sammankopplas med Stensböle idrottspark via en grön bro över Lahtisleden. Framväxten av grön- och rekreationsanslutningar och särskilt anslutningen till Stensböle idrottspark via den nya parkbron förbättrar även de områdesvisa rekreationsmöjligheterna och ekologiska anslutningar.  

Uppdaterad 12.6.2020