Gamlas är ett lummigt och naturnära bostadsområde i utveckling vid Ringbanan, 14 minuter med tåg från Helsingfors centralstation. Området har 13 000 invånare och mångsidiga frilufts- och kulturtjänster.

Kultur och grönska som kan nås med tåg

Gamlas centrum och Sitratorget bildar ett tätt centrum för området, där kvarter med våningshus, radhus och småhus har byggts upp under decenniernas lopp. Alldeles nära Gamlas järnvägsstation finns teater- och konsertcentret Gamlasgården. I Gamlasgårdens sal visas årligen flera uruppföranden och ett mångsidigt program med gästartister.

På båda sidorna om Rutiån, som slingrar sig mellan Malmgård och Gamlas, öppnar sig det stora grönområdet Gårdshagen. Vid en krök i ån har man grävt ut en bassäng som är populär bland olika fågelarter. I den finns en stor brygga.

Genom planläggningen strävar man efter att utveckla områdena kring stationen och köpcentret Kaari till mångsidiga miljöer för tjänster. Vichtisvägens snabbspårvägsförbindelse planeras sträcka sig via Lassas till köpcentret Kaari på Kanteletarvägen. På området för det gamla köpcentret i Gamlas byggs nya bostäder och affärslokaler enligt den detaljplan som godkändes 2016.

Stadsförnyelsen i Gamlas

I slutet av 2020 inledde Helsingfors en ny verksamhetsmodell för stadsförnyelse, med målet att övergripande göra bostadsområden mer trivsamma och attraktiva över sektorsgränserna samt möjliggöra kompletteringsbyggande av hög kvalitet. Malmgård och Gamlas utgör tillsammans ett av de tre stadsförnyelseområdena. De övriga områdena är Malm och Mellungsby.

Stadsförnyelsen innebär att Gamlas förnyas på lång sikt bland annat genom kompletteringsbyggande och utveckling av tjänster, men även på kort sikt genom mindre åtgärder för att förbättra stadsmiljön exempelvis kring stationen och på andra allmänna platser.

Läs mer om stadsförnyelsen >>

Förbättring av området kring stationen i Gamlas

Som en del av stadsförnyelsen planerar och genomför man en förbättring av området kring stationen i Gamlas åren 2021-2022. Målet är att rusta upp och förbättra miljön så att områdenas trivsamhet, upplevda trygghet och attraktivitet ökar samt så att kvalitetsnivån som helhet höjs.

Genom belysning stöder och ökar man trygghetskänslan för områdets användare. Genom ljus skapar man stämning, lyfter fram Sitratorgets kulturverksamhet och styr folk mot Gamlasgården.

Man strävar efter att utveckla Sitratorget från den genomfartsplats det nu är till ett attraktivare och trivsammare område. På platsen byggs en rutschbana där det nu finns en trappa att sitta i.

Strukturer i området, såsom murar, broar och trappor, rengörs och trasiga delar repareras. Strukturerna målas också vid behov. Planteringarna förnyas i den mån det behövs, och i anslutning till stationsbyggnaden planteras slingerväxter av olika arter som klättrar längs vajerstöd och som gläder under hela växtsäsongen.

Aktuella detaljplanläggningsprojekt

 • Kring Spelmansvägen byggs nya bostäder och ett nytt daghem. 
 • Området kring Halsovägen och Vetilvägen: många nya bostäder kring köpcentret Kaari, planförslag 2015. Planändringen har inte ännu godkänts i fullmäktige. 
 • Basungränden 1: nya bostäder nära stationen. 
 • Planändring för idrottsparken och daghemmet, som möjliggör en nybyggnad för daghemmet Vanhainen.

Utarbetade planer och utvecklingsprojekt i området

 • Planeringsprinciper för området med verksamhetslokaler i Lassas-Gamlas, godkända av stadsmiljönämnden den 4 juni 2019 
 • Översiktsplan för Västra Helsingfors spårvägar, godkänd av stadsmiljönämnden den 15 september 2020 

Länkar

Planeringsprinciper för området med verksamhetslokaler i Lassas-Gamlas (PDF)
Utredningsplan för spårvägarna i västra Helsingfors (PDF)

Trafikförbindelser och framtidens snabbspårväg

Gamlas har utmärkta kollektivtrafikförbindelser. Längs Ringbanan tar man sig med P-tåget till flygplatsen på 20 minuter och med I-tåget till centrum på 14 minuter.

Dessutom går busslinjerna 41, 42 och 43 till centrum och linje 56 via Kottby till Fiskehamnen. Busslinjerna förändras hösten 2021 så att busslinjerna till centrum ersätts av den nya stomlinjen 40 och linje 41, och en ny tvärgående linje 52 introduceras via Munksnäs till Otnäs.

Gamlas är också regionalt lättillgängligt då det ligger mellan Vichtisvägen och Tavastehusleden, norr om Ring I.

Vichtisvägens snabbspårväg

I framtiden kommer Gamlas att höra till spårvagnsstaden, när Vichtisvägens nya snabbspårväg, som byggs enligt utredningsplanen för spårvägarna i västra Helsingfors, går från centrum via Munksnäs till linjens ändhållplats via Kanteletarvägen i Gamlas.

På Kanteletarvägen förnyas bron över Ring I. Den befintliga bron för gång- och cykeltrafik bevaras. Spårvägen går genom rondellen i slutet av anslutningsrampen till ring I och får en ändhållplats vid Sånggränden och vändspår mitt på gatan. Kanteletarvägens arrangemang för gång, cykling, biltrafik och busshållplatser bevaras i övrigt på samma nivå som i nuläget.

Utredningsplan för spårvägarna i västra Helsingfors (PDF)

Tjänster och motionsmöjligheter

De kommersiella tjänsterna i Gamlas finns i köpcentret Kaari, i köpcenterområdet i Gamlas och kring stationen.

I och nära Gamlas finns många daghem, skolor och servicehus för äldre samt en hälsocentral. I Gamlasgården finns kulturverksamhet, ett bibliotek och en ungdomsgård – och arbetarinstitutet ordnar också många kurser, föreläsningar och evenemang där. 

Kring gamlas finns massor av fina möjligheter till friluftsliv. Söder om Ring I finns Lassas idrottspark en kort promenad bort. Där finns bland annat trampolin och motorikbana samt vintertid en rink med konstis.

Norr om Gamlas finns Malmgårdstoppen med en motionstrappa. I området kring Rutiån finns Gårdshagens park- och ålandskap, som erbjuder fina möjligheter till promenader och all slags utomhusmotion.

Stadsdelens särdrag

 • Området har två livliga centrum: området kring stationen inklusive Gamlasgården samt köpcentret Kaari. I Gamlas finns också mycket omfattande kommersiella och kulturella tjänster. 
 • Gamlas station och Sitratorget bildar en tät och särpräglad miljö, där man även kan ta del av Gamlasgårdens kulturutbud. 
 • En av Gamlas specialiteter är de välbevarade och skyddade befästningsanläggningar från första världskriget som finns i flera grönområdet. 
 • Kårböle kyrka är ett kulturmiljöobjekt av nationell betydelse. Kyrkan, som ritades av Marjatta och Martti Jaatinen, byggdes 1968. 
 • Mellan Malmgård och Gamlas finns det stora och trivsamma grönområdet Gårdshagen på båda sidorna om Rutiån. 
 • Vånings-, rad- och småhusområdena i Gamlas har byggts under olika decennier, vilket innebär att området karakteriseras av flera skikt.
Uppdaterad 5.1.2022