Malmgård är ett lummigt och naturnära bostadsområde under utveckling, som erbjuder mångsidiga boendeformer för ca 9 000 invånare intill Ringbanan, bara ca 16 minuter med tåg från Helsingfors centrum.

Mångsidiga och bra möjligheter till friluftsliv

I Malmgård kan man bo i både vånings- och småhus. En betydande andel av bostäderna är byggda på 1980-talet, men bostadsbyggandet har fortsatt under påföljande decennier ända till i dag. Precis norr om Malmgård byggs den nya trästadsdelen Hongasmossa. 

Malmgård bjuder på väldigt fina möjligheter till friluftsliv och motion. I området finns fina motionsleder längs Rutiån, och Malmgårdstoppens motionstrappa lockar besökare även längre ifrån. Motionstrappan renoverades under 2021.

Stadsförnyelsen i Malmgård

I slutet av 2020 inledde Helsingfors en ny verksamhetsmodell för stadsförnyelse, med målet att övergripande göra bostadsområden mer trivsamma och attraktiva över sektorsgränserna samt möjliggöra kompletteringsbyggande av hög kvalitet. Malmgård och Gamlas utgör tillsammans ett av de tre stadsförnyelseområdena. De övriga områdena är Malm och Mellungsby.

Stadsförnyelsen innebär att Malmgård förnyas på lång sikt bland annat genom kompletteringsbyggande och utveckling av tjänster, men även på kort sikt genom mindre åtgärder för att förbättra stadsmiljön exempelvis kring stationen och på andra allmänna platser.

Läs mer om stadsförnyelsen >>

Förbättring av området kring stationen i Malmgård

Som en del av stadsförnyelsen planerar och genomför man en förbättring av området kring stationen i Malmgård åren 2021–2022. Målet är att rusta upp och förbättra miljön så att områdenas trivsamhet, upplevda trygghet och attraktivitet ökar samt så att kvalitetsnivån som helhet höjs.

Genom renoveringar och upprustning strävar man efter att förlänga befintliga strukturers livslängd, vilket är i linje med målen för ekologisk hållbarhet. Ljus används för att öka känslan av trygghet, men även för att stärka områdets identitet med hjälp av specialbelysning.

Man förnyar och utökar bland annat bänkarna, cykelställen, papperskorgarna, konsten, skyltarna och belysningen i området. Temat för planteringarna vid stationen är den närliggande gårdens fruktträdgård, och man strävar efter att beakta naturens mångfald genom de arter som används i planteringarna.

Aktuella detaljplanläggningsprojekt

  • Planläggningen av AEL:s (Stiftelsen för yrkesfrämjande) tidigare utbildningsområde har inletts utifrån en idétävling som hölls hösten 2017. Planförslaget behandlas för närvarande. På platsen för AEL:s utbildningslokaler ska man bygga bostäder och en park. Området ska få nya bostäder för ca 1 300 invånare. Läs mer om området nedan.
  • Planläggning av Malmgårdstoppen inleds 
  • Planeringsprinciper för Malmgård blev klara 2021. 

AEL:s område på Kådvägen

På Kådvägen i Malmgård, på platsen för AEL:s tidigare utbildningscentrum, har man planlagt nya bostäder för 1 300 invånare. På området planeras ett mångsidigt bostadsområde som korsas av en dagvattenbäck. Enligt planen ska området också få en ny park, som binder samman Kådparken och Malmgårdstoppen till en grön korridor.

I korsningen mellan Flarnvägen och Gårdsskogsvägen har man reserverat en tomt för en ny högstadie- och gymnasiebyggnad. Man har också utrett planering av en energiproduktionscentral för området i en av parkeringsanläggningarna.

Genom planen skapas förutsättningar för ett klimatsmart nytt bostadsområde som erbjuder mångsidiga tjänster för invånarna, och som har en mycket högklassig dagvattenpark och produktion av förnybar uppvärmningsenergi för området. Efter påseendetiden går planändringen vidare till stadsstyrelsen för behandling.

Utarbetade planer och utvecklingsprojekt i området

Trafikförbindelser och läge

Malmgård har utmärkta kollektivtrafikförbindelser. Från Malmgårds järnvägsstation trafikerar P-tåget till flygplatsen och I-tåget till centrum längs Ringbanan.

Dessutom trafikerar busslinjerna 30 och 37 från Malmgård till centrum och stomlinje 560 österut från Hongasmossa. Den tvärgående linjen 51 via Kottby till Hagnäs ersätts hösten 2021 med linje 59 via Böle till Fiskehamnen.

Malmgård har goda förbindelser för gång och cykling, vilket underlättar vardagsmotion. Området är också regionalt lättillgängligt då det ligger mellan Vichtisvägen och Tavastehusleden, norr om Ring I.

Tjänster och motionsmöjligheter

I Malmgård finns alla närtjänster som behövs: daghem, skolor, närbutiker, hälsocentral, bibliotek och ungdomsgård. Närmaste köpcentrum finns i grannområdena Gamlas och Myrbacka. 

I Malmgård finns fina motions- och grönområdestjänster: när- och lekparker, områden för friluftsliv längs Rutiån och i det västra gröna fingret, Malmgårdstoppen. Bollplaner och ishall samt idrottsparkerna i Myrbacka och Lassas finns också i närheten.

Stadsdelens särdrag

  • I den detaljplan för Malmgårds södra del som utarbetades i början av 1980-talet ingår ett gatunät som gynnar fotgängare och lätt trafik. En matargata för biltrafik löper runt bostadsområdet, och inne i området finns trygga och trivsamma förbindelser för gång och cykling. 
  • Stadsbilden i området karakteriseras av den svenske arkitekten Ralph Erskines terrass- och radhuskvarter söder om järnvägsstationen. 
  • Malmgårds järnvägsstation skiljer sig från Helsingfors övriga lokala järnvägsstationer i och med att den är belägen i en tunnel under ett skogbevuxet berg. 
Uppdaterad 5.1.2022