Det är möjligt att börja bygga bostäder på Malms flygfält med omgivning på 2020-talet. Området är stort, över två kilometer långt och nästan lika brett - 420 fotbollsplaner skulle få plats där. På det nya bostadsområdet kommer man att kunna ana den tidigare flygplatsen eftersom man i planeringen beaktar minnen från landningsbanor, öppna platser och vida vyer.

Byggstart på 2020-talet

Enligt planen ska det byggas ca 13 500 nya bostäder på Malms flygplatsområde och dessa ska byggas i en takt på 400-600 bostäder per år.

Det tar ca 25-30 år att bebygga hela området. Det finns närmare tio områden som ska byggas och vart och ett planeras med ett eget tema. Enligt en bedömning i nuläget kan man börja bygga hus i den södra delen av flygplatsområdet i början av 2020-talet.

Utöver bostäder byggs skolor, daghem och ett närcentrum med service. Till en början ska invånarna söka sig till service i Malms centrum som ska utvecklas samtidigt som byggandet pågår. På flygplatsområdet kan i framtiden placeras ca 2 000 nya jobb, främst inom servicebranschen.

Planerad tidtabell

 • Kompletteringsbyggande av Tullberget och Fallkullakilen fr.o.m. 2019
 • Grundberedningen av flygfältet börjar 2020
 • Husbygge på flygplatsområdet inleds 2022

Så här framskrider projektet under 2019

År 2019 fokuserar staden på detaljplaneläggningen och planeringen av kommunaltekniken i området. Dessutom förbereder staden sig på att flygfältsområdet blir ledigt för stadens eget bruk, då det arrendeavtal som möjliggör flygverksamheten löper ut vid utgången av 2019.

 • detaljplaneläggningen av Nallebrinken och Flygstationskvarteren med kommunal- och trafiktekniska utredningar fortsätter
 • planeringen av hur flyttningen av stamledningen för naturgas förverkligas börjar
 • vägplaneringen av Lahtisleden på avsnittet Ring I–RV7 inleds i samarbete med staten
 • tillfälliga kör- och gångförbindelser planeras och anläggs för storkonserter och -evenemang
 • i Gränsbevakningsväsendets gamla byggnad inleds ändringsarbeten för att räddningsverket ska kunna ta den i bruk
 • inom grundberedning planeras och anläggs områden för teststabilisering
 • planeringen av grönområden och rekreationsfunktioner, som byggs i etapper för tillfälligt bruk, börjar
 • arrende- och hyresavtalsförhandlingar förs mellan arrendetagarna och hyresgästerna i området och staden
 • planering och programmering av ändrings- och reparationsarbetena i de gamla byggnaderna i flygplatsområdet fortsätter
Uppdaterad 22.2.2019