Det byggs mycket i Mellungsby enligt Helsingfors måttstock. Ett av de mest synliga projekten är kvarteret som byggs nära Gårdsbacka köpcentrum, men det byggs också nya flervånings- och småhus i Stensböle och Mellungsbacka.

Så här byggs Mellungsby

För närvarande byggs mer än 500 bostäder i Mellungsby, dvs. ungefär fem procent av alla bostäder som håller på att byggas i staden. Man förväntar sig att byggtakten håller sig jämn under de kommande åren.

De största bostadsbyggnadsprojekten är den kvartershelhet i närheten av Gårdsbacka köpcentrum där det ingår ett tornhus på 16 våningar samt Spikberget som gradvis bebyggs i Mellungsby. Helsingfors stad bygger bostäder vid Pyhätunturivägen. I Gårdsbacka pågår också kompletteringsbyggande, där nya hus byggs mellan de gamla flervåningshusen. Det finns lediga småhustomter på Lallukkavägen, på Ranckens väg och i Spikberget.

Byggande under de kommande åren

  • Det ska byggas mer än 600 bostäder i Spikberget, Stångfallet och längs med Saariselkävägen och Pyhätunturivägen.
  • I Gårdsbacka byggs det sammanlagt 300 bostäder invid köpcentret, vid Bågfoten, Gungbrädsvägen och Gungvägen. Dessutom byggs det fem gruppboenden för äldre i samband med Gårdsbacka servicehus.

Med stöd av miljöministeriets Förortsprogram ska grönområdena och idrottstjänsterna i Mellungsby bli bättre:

  • I rekreationsområdet norr om Mellungsbackavägen byggs en ny motionsplats, där man placerar utrustning som lämpar sig särskilt för äldre. Antalet bänkar ökas och en spång planeras. 
  • Frisbeegolfbanans kastplatser rustas upp och det byggs även nya som är lämpliga för tävlingar. Det byggs stigar till kastplatserna och en del av dem samt korgarna och lederna får belysning. 
  • Invånarparken Luosto ska få nya lekredskap, det byggs en spelplan och bassängen rustas upp. Belysningen ska förbättras och ytmaterial, planteringar och möbler byts ut. I anslutning till invånarparken finns en lekparksbyggnad i dåligt skick vilken ska ersätts med en nybyggnad och lekparksverksamheten i Mellungsbacka utvecklas så att den blir mer attraktiv. 

 

Planläggning

De mest betydande områden som ska planläggas de närmaste åren är Gårdsbacka och Mellungsbacka centrum. Intill Mellungsbacka metrostation planeras nya flervåningshus, studentbostäder, butiker, service- och affärslokaler, en bussterminal samt ändhållplatsen för Vanda spårväg. Metrokvarteren ska främst bestå av gågator. I framtiden kommer Mellungsbacka att vara en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken, särskilt om alla planerade spårförbindelser – Vanda spårväg, Jokerbanan 2 och förlängningen av metron österut – blir verklighet.

Detaljplanläggningen av Ounasvaaravägen 2 och Pallasvägen 1 alldeles i Mellungsbacka centrum har inletts på nytt. Man undersöker om det går att bygga mer kompakt än nu med tanke på de goda trafikförbindelserna.

Gårdsbacka centrum har reserverats för att utreda verksamhetsförutsättningarna för företagen i köpcentret. Enligt utredningen fortsätter köpcentret sin verksamhet. Stadsmiljönämnden har i juni fattat beslutet att hyresavtalet för Gårdsbacka köpcentrum förlängs fram till 31.12.2025. Reserveringen för utredning av förutsättningarna för genomförande av ett utvecklingsprojekt är i kraft till den 31 maj 2024, varefter staden föreslår att området ska reserveras och överlåtas till hyresgästerna, om projektet under utredningen visar sig vara genomförbart.

Genom att Gårdsbacka centrum utvecklas ska det bli möjligt med fler invånare i området och behövlig service för dem i framtiden. Om projektet genomförs blir området mer livskraftigt och områdets kommersiella ställning intill metron förstärks.

Det pågår mycket kompletteringsbyggande i Mellungsbyområdet och med hänsyn till områdets nuvarande karaktär, landskapets värde och framtidsutsikterna när det gäller markanvändningen kommer det därför gradvis att utarbetas principer för detta. Ett utkast över principerna för kompletteringsbyggandet i Gårdsbacka blev klart i februari 2019. Du kan läsa mer om principerna för kompletteringsbyggande i Gårdsbacka här.  Hösten 2019 började man utarbeta principer för kompletteringsbyggande i Mellungsbacka och  Ärvings.

På stadens webbplats kan du följa med hur detaljplanen framskrider.

Gatubyggnad

Man bygger eller reparerar ofta gator i samband med husbyggnadsprojekt eller när det av någon annan orsak finns ett behov av ändringar. Då man gör ändringar i detaljplaner utarbetar man också trafikplaner enligt vilka trafiken ska ordnas i enlighet med den nya detaljplanen.

Tidtabellen för gatubyggnad är beroende av tidtabellen för att bygga hus. Gatubygget slutförs vanligen först då huset är färdigt och byggarbetet inte längre inverkar på det närliggande gatuområdet.

Uppdaterad 24.8.2021