Avfallshantering genom insamlingsrör på Busholmen och i Fiskehamnen

Busholmen
19.1.2010

Busholmens och Fiskehamnens nya bostadsområdens avfallshantering förverkligas med hjälp av ett lokalt rörinsamlingssystem för avfallet.

Stadens fastighetsnämnd föreslog på sitt första möte i januari att staden för de båda områdena grundar ett separat bolag med uppgift att sköta rörinsamlingssystemet. Frågan skall ännu behandlas av stadsstyrelsen.

Bolagen som skall grundas förverkligar på respektive område rörinsamlingssystemet med en avfallsinsamlingsanläggning och ett stamrörsnät samt svarar för deras användning, underhåll och produktionen av avfallsinsamlingstjänsterna. Bostads- och affärsfastigheterna ombesörjer för sin del att det inrättas rörinsamlingspunkter för avfallet på den egna tomten samt att insamlingspunkterna kopplas till stamrörsnätet.

I stället för konventionell avfallsinsamlig med sopbilar transporteras avfallet i rörinsamlingsystemet enligt avfallsart centraliserat med undertryck från fastigheterna längs ett underjordiskt stamrör till områdets avfallsstation, varifrån det transporteras vidare i containers till fortsatt behandling antingen i en återvinningsanläggning eller till avstjälpningsplatsen. Det blir sannolikt fyra olika avfallsarter som samlas in genom rörsystemet: blandat avfall, bioavfall, papper och småpapp så som vätskekartonger och andra små pappförpackningar.

Avgifter enligt avfallsmängder

Båda bolagen som grundas skall fungera enligt självkostnadsprincipen. Bolagen uppbär avgifter av fastigheterna utgående från de avfallsmängder som pumpas in i systemet. Områdenas fastigheter åläggs att ansluta sig till systemet såvitt inte fastighetsnämnden i enskilda fall på goda grunder besluter annorlunda.

Målet är att rörinsamlingssystemet fås i funktion i på Busholmen fram till slutet av år 2011. Det här förutsätter att det byggs en tillfällig avfallsstation ovan jord. I Fiskehamnen tas rörinsamlingssystemet i bruk en aning senare.

Teckning: Anssi Keränen