Gruppbyggets popularitet ökar

Uutta Helsinkiä
11.3.2010

Helsingfors stad vill främja gruppbygge av stadsvillor och föra samman med varandra egenhändiga byggare och byggkonsulter. Fastighetsnämnden har reserverat tomter i Kvarnbäcken och Ormusåkern för framtida gruppbyggprojekt.

Fastighetsnämnden svarar på den ökande efterfrågan på stadsvillor genom att påskynda utvecklandet av koncepterade gruppbyggprojekt. Fastighetsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att det för Notocom Oy reserveras tre småhustomter i Kvarnbäckens kommande stadsby som byggs i trä och för samma företag en småhustomt för gruppbygge i Skomakarböle. Nämnden föreslår också att det för Vanhanen Oy reserveras nio stadsvillatomter i Ormusåkern avsedda för gruppbygge som leds av en byggherrekonsult.

På de för Notocom Oy reserverade tomterna byggs 12 bostäder antingen som egnahemshus eller som parhus och tomternas sammanräknade byggrätt är 2 166 våningskvadratmeter.

Mellanform av egenhändigt och grynderbyggande

Det för tomterna skräddarsydda sättet att genomföra bygget är någonting nytt för finländska förhållanden, en mellanform av egenhändigt och grynderbyggande. Pilotobjekt var Riddarsby i Skomakarböle där Notocom Oy lät bygga ett gruppbyggprojekt som omfattade 20 egnahemshus. Nämnden bedömde att företaget där har gett belägg för sina goda förutsättningar att enligt samma koncept fungera som byggherrekonsult för de nya gruppbyggprojekt som nu skall genomföras.

Notocom samlar ihop en grupp av byggare bestående av naturliga personer för tomterna i Kvarnbäcken och Skomakarböle, varefter staden utarrenderar tomterna till personer i gruppen utgående från egnahemstomters ordinarie arrendevillkor.

På de tomter som reserverats för Ab Vanhanen i Ormusåkern bygger staden på sin egen bekostnad pålade grundplattor och byggnadernas vattenlednings- samt avloppsanslutningar och fjärrvärmeanslutningar. Kostnaderna för detta debiteras sedan av tomternas kommande arrendatorer i samband med att tomternas långtidiga arrendekontrakt sluts.

Erfarenheterna av Eko-Vik: positiva men tunga

Staden har samlat in erfarenheter av gruppbygge av småhus i ett projekt bestående av sex invånargrupper och 20 bostäder i Vik. De intervjuade invånarna var utan undantag nöjda med sitt val av boende och med Eko-Vik som bostadsområde. Merparten upplevde gruppbygget som en positiv sak men dess tunghet kom som en överraskning för många. De psykiska, ekonomiska och fysiska resurserna kan ställas på ett hårt prov under projektets gång. Egnahemsbyggare är oftast inte professionella byggare. Till uppföljningsrapportens slutsatser hör att det åtminstone i större gruppbyggprojekt lönar sig att koppla in en projektledningskonsult. Det påskyndar bygget och förbättrar projektens interna och ömsesidiga koordinering.

Med Ab Notocoms och Ab Vanhanens tomtreserveringar stöder fastighetsnämnden att ett gruppbygge i dragarregi blir en etablerad form av gruppbygge. Företagen sluter behövliga byggherre-, bygg- och samarbetsavtal om projektledningstjänster med tomternas kommande arrendatorer.