Björnsövägen övergår i Helsingfors ägo och förbättras

Östersundom
23.3.2010

Björnsövägen som leder från Nya Borgåvägen till Björnsö övergår i Helsingfors stads ägo enligt den detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkände den 17.3.2010. Björnsövägens nuvarande utrymmesreservering och linjedragning förblir oförändrade men ansvaret för gatans underhåll övergår till staden.

Detaljplaneändringen påskyndar bygget av fotgängar- och cykelvägar samt busshållplatser och övergångsställen. Enligt byggnadskontorets plan byggs det en 2,5 – 3 meter bred fotgängar- och cykelväg på Björnsövägens södra sida. Bygget började redan i fjol med markägarnas tillstånd.

Björnsövägen betjänar främst lokal trafik och omändringen till gata ökar inte biltrafiken, då den övriga markanvändningen inte förändras i detta skede. Däremot räknar man med att fotgängar- och cykeltrafiken kommer att öka då den lätta trafikens trygghet förbättras i och med de nya arrangemangen.

Gatubyggets inverkan på landskapet är obetydlig och försvagar inte områdets naturvärden. Björnsövägen är 2,5 kilometer lång. Byggkostnaderna beräknas bli 1,5 miljoner euro och de årliga underhållskostnaderna 49 000 euro.