Björnsövägen i Östersundom blir gata – ny lättrafikled byggs bredvid

Östersundom
29.4.2010

Stadsfullmäktige godkände den 17.3. en detaljplaneändring där Björnsövägen i Östersundom ändras från allmän väg till gatuområde.

Planändringen påskyndar behövliga nyarrangemang av områdets fotgängar-, cykel- och kollektivtrafikförbindelser. En ny, kombinerad fotgängar- och cykelled började byggas söder om Björnsövägens körbana redan år 2009.

Den cirka 2,5 kilometer långa Björnsövägen är Björnsös enda vägförbindelse till fastlandet. Björnsö har omkring 380 invånare. Björnsövägen leder från Nya Borgåvägen via Svedjeholmen och Skutholmen till Björnsö.

Invid Björnsövägen mitt på Björnsö ligger det finskspråkiga barndaghemmet Karhutorppa. Vägen leder också till Björnsös småbåtshamn och till kurscentret Kuntokallio. Från småbåtshamnen trafikeras ut till skärgården och hamnen används bl.a. för transporter till skärgårdens byggarbetsplatser. I småbåtshamnen finns öns enda butik.

Björnsövägen betjänar huvudsakligen lokaltrafiken och dess genomsnittliga trafikmängd per dygn är cirka 1 100 fordon. Trafikverket inledde busstrafik längs Björnsövägen år 2009.

Detaljplaneändringen bedöms inte förorsaka betydande inverkningar på naturen.