Pisara-banans MKB-program presenterades för stadsborna

Böle
1.6.2010

Eventuellt buller, damm och inverkningar på den fysiska stadsbilden samt förändringarna i resebeteendet var frågor som intresserade stadsborna då programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB) av den s.k. Pisara-banan presenterades för invånarna den 24.5. vid en publiktillställning som hölls i stadsplaneringskontorets auditorium.

Pisara-banan är en planerad järnväg som skulle få formen av en ”droppe” (därav det finska namnet ”Pisara”) och som skulle leda under Helsingfors innerstad i två parallella bergstunnlar där tågen trafikerar. Till banan skulle höra också flera nya underjordiska järnvägsstationer.

Det har ännu inte fattats slutgiltigt beslut om att genomföra Pisara-banan. Om projektet besluts genomföras genast efter att översiktsplaneringen och MKB blivit färdiga kan banan vara i bruk om cirka tio år.

Pisara-banans största behov bygger på att det inte längre finns utrymme för nya tågturer mellan Böle och Helsingfors järnvägsstation under rusningstid. Pisara-banan skulle möjliggöra tågens genomfart under Helsingfors centrum, vilket i betydlig mån skulle öka tågtrafikens kapacitet och funktionssäkerhet.

Till Pisara-banan skulle övergå trafiken på stadsbanorna till Esbo och Kervo samt den kommande Ringbanans stadstrafik. Helsingfors huvudjärnvägsstation skulle därefter användas endast för fjärr- och regiontrafiken.

Tre linjedragningsalternativ

I MKB utreds tre projektalternativ. I alternativ 1 är tunnelmynningarna belägna vid Djurgårdens idrottsplan och Borgbacken. De nya underjordiska stationerna byggs i Tölö, Helsingfors centrum och Hagnäs.

I alternativen 2 och 3 är tunnelmynningarna belägna i Djurgården och norr om Skogsbackavägen. I alternativ 2 byggs de nya underjordiska stationerna i Tölö, Helsingfors centrum, Hagnäs och Böle. I alternativ 3 finns det ytterligare en station i Alphyddan.

Programmet för miljökonsekvensbedömning finns till påseende den 3.5.-2.2.2010. Under denna tid kan alla som så önskar framföra sina åsikter om programmet till kontaktmyndigheten som är Nylands ELY-central. I MKB-programmet beskrivs bl.a. projektets alternativ och miljöns nuläge samt vilka miljökonsekvenser som skall bedömas och med vilka metoder bedömningarna sker.

På basen av bedömningsprogrammet och ett utlåtande av kontaktmyndigheten uppgörs en miljökonsekvensbeskrivning som blir färdig i början av år 2011. Beskrivningen publiceras bl.a. på Trafikverkets nätsidor och alla som så vill kan framföra sina åsikter om beskrivningen till kontaktmyndigheten. MKB-förfarandet avslutas med att kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen.

Bl.a. bullret och dammet ledde till diskussion

Vid publiktillställningen i stadsplaneringskontorets auditorium presenterades MKB-programmet av Tuomas Autere från Nylands ELY-central, Jussi Lindberg från Trafikverket, Timo Tiihonen från konsultbyån Sito Oy samt Jukka Tarkkala från Helsingfors stadsplaneringskontor.

Deltagarna, som uppgick till drygt tjugo, var särskilt intresserade av Pisara-projektets eventuella buller- och dammeffekter under byggnadsskedet, hur tunnelmynningarna och ventilationsöppningarna påverkar den nuvarande stadsbilden, samt vilka inverkningar på människors resebeteende Pisara-banan kan tänkas få. Inte ett enda inlägg som motsatte sig Pisara-banan framfördes.

MKB-programmet i sin helhet i PDF-form
 

Pisara-banans tidslinje

1998                             Pisara-projektets förutredning blev färdig

2006 februari                 behovs-och genomförandeutredningen blev färdig

2010 3.5.-2.7.                MKB-programmet till påseende

2010 maj                       publiktillställning om MKB-programmet

2010 juli                        kontaktmyndighetens utlåtande

2011 februari                 MKB-beskrivningen blir färdig

2011 mars/april             MKB-beskrivningen till påseende

2011 maj/juni                 kontaktmyndighetens utlåtande

● Projektets fortsatta planering tar 4-5 år om beslut om genomförande fattas genast och om finansieringen säkras

● Byggandet tar 4-5 år