Bostäder och affärsutrymmen byggs i Mellersta Böles centrumkvarter

Böle
7.7.2010

Affärs- och bostadskvarteret som planeras vid järnvägsstationen i Böle kommer att utgöra ett nytt urbant centrum för Böle.

Stadsplaneringskontoret har nu inlett planläggningen av centrumkvarteret i Melersta Böle. Affärs- och bostadskvarteret som planeras vid järnvägsstationen i Böle kommer att utgöra ett nytt urbant centrum för Böle. Till området som planläggs hör Böle järnvägsstation och bangårdsområdet väster om stationen, Bölebron samt Bölegatans och Bangårdsvägens gatuområden.

Levande område dygnet runt

För Böles nya centrum eftersträvas en kraftig egen identitet som baserar sig på ett färggrant storstadsliv. Målsättningen är ett funktionellt sett mångsidigt centrum som skulle vara ett levande område dygnet runt. Förutom stora affärsutrymmen är det meningen att inrymma också små butiker, service, kontor och bostäder i Böles nya centrum. Som riktgivande total våningsareal har man tänkt sig cirka 120 000 våningskvadratmeter. Böles nya centrum kommer därmed att vara avsevärt större än nuvarande Kampens centrum både beträffande omfattning och byggvolym.

I centrumkvarterets område möts fotgängarleder från olika håll som sammanknyter Östra och Västra Böle samt Mellersta Böles södra dels tornhusområde och bostadsområdet i norr. I fotgängarledernas korsning byggs ett stadsbildsmässigt högklassigt torg.

Bölebron förvandlas till en urban gata som kantas av affärsutrymmen. För forgängar- och cykeltrafiken reserveras breda och till sin omgivning angenäma områden på båda sidor om bron. Kollektivtrafiken löper mitt på bron i egna filer och fordonstrafiken på var sin sida om kollektivtrafikfilerna. Stationsplatsen utvecklas till en kollektivtrafikterminal.

Lokvägen blir Mellersta Böles huvudgata. Från sin nuvarande sträckning flyttas gatan österut intill järnvägsbanan och breddas till i huvudsak 2+2-filig. Därtill byggs en förbindelse från Lokvägen också till Industrigatan. Bredvid Lokgatan kommer det också att löpa en viktig cykelled i nord-sydlig riktning.

Planeringstävling år 2011

Det skall arrangeras en planerings- och genomförandetävling för det nya centrumkvarteret i Böle. Genom tävlingen söker man efter en stadsbildsmässigt och funktionellt sett högklassig planeringslösning och dess genomförare. Det är meningen att tävlingen skall starta från början av år 2011.

På basen av det segrande förslaget uppgörs sedan områdets detaljplan. Tävlingens målsättnngar, dess detaljplanemässiga planeringsprinciper och trafikplanerna behandlas i stadsplaneringsnämnden under hösten 2010.

Publicerad: 9.6.2010