Logistik är ett jobb för jonglörer

Fiskehamnen
7.7.2010

Ahma insinöörit började den första juni som Busholmens och Fiskehamnens logistikoperatör.

”Vi är stadens ögon och öron i de här byggobjekten”, illustrerar diplomingenjör Olli Linnossuo, ledaren för Ahma insinöörits logistikteam, sitt företags roll på Busholmen och i Fiskehamnen. ”Vi jobbar som ett redskap för stadens förvaltning.”

Logistikoperatörens arbetsfält är synnerligen vidsträckt i så stora områdesbyggprojekt som Busholmen och Fiskehamnen, som fortsätter långt in på 2030-talet. Det handlar om såväl byggtida trafik som transporter, bygge av tomter och gator, upplagring, reservering av byggarbetsplatser samt parkering under arbetsskedet.

Linnossuo tycker att logistik påminner mera om jonglering än om puzzlande. ”I ett puzzle finner en bit sin bestående plats. En jonglör däremot håller många föremål i rörelse på en och samma gång. Också i vårt arbete förändras allting hela tiden.”

Ahma insinöörit leder den dagliga byggverksamheten i de ifrågavarande områdena i enlighet med stadens anvisningar och underställda stadens logistikledningsgrupp. ”Arbetet är ännu så i sin början att en mera detaljerad arbetsplan fortfarande är under arbete beträffande båda områdena. För Busholmens del borde planen bli färdig i september och för Fiskehamnens del senare under hösten.”

Treårigt kontrakt

Ahma insinöörit som valdes till logistikoperatör är en internationellt verksam byggherre- och projektledningsbyrå som har koncentrerat sig på ledning av krävande projekt. Koncernens årliga affärsomsättning är cirka 10 miljoner euro och antalet anställda är 120 personer. Privatägda Ahma insinöörit har årligen omkring 15 projekt i olika länder.

Ahma insinöörit har genomfört flera projekt också för Helsingfors stad och byrån fungerade bl.a. som byggtida projektledare för Nordsjö hamn och som byggherre för renoveringsarbetena i en rad yrkeshögskolor.

Ahma insinöörits kontrakt med Helsingfors stad beträffande logistikoperatörfunktionerna på Busholmen och i Fiskehamnen är treårigt med option för ett tvåårigt fortsättningskontrakt.

Byggplatserna får inte svälla ut på gatuområdena

”Den byggtida materielförvaringen får inte svälla ut på gatuområdena och för all långvarigare förvaring bör det skaffas och hyras förvaringsplatser skilt för sig. Lyftningar och andra tillfälliga funktioner måste man givetvis kunna sköta flexibelt, men inte kan man förvara flera långtradarlass med t.ex. takfilt längs med gatorna”, påpekar Linnossuo.

Byggordningen på Busholmen och i Fiskehamnen har planerats på så sätt, att på väg hem till sina nya bostäder skall de första invånarna behöva pasera så få byggarbetsplatser som möjligt. ”Byggobjektens närmaste omgivning måste hållas under ständig uppsikt eftersom det också rör sig små barn på områdena. Man kan inte pruta på säkerheten.”

Logistikoperatörens viktiga uppgift är också att ombesörja att informationen löper till invånarna och de olika samarpetspartnerna. ”Vi håller på att inrätta en projektbank som skall vara en öppen informationskälla för områdets aktörer. I banken samlas alla byggpromemorior, protokoll och bulletiner.”

Man vill att informationsflödet och interaktionen skall vara dubbelriktad: å ena sidan informerar t.ex. logistikoperatören invånarna om tillfälliga bullerproblem, å andra sidan kan invånarna meddela operatören om eventuella störningar och byggtida problem.

Egna områdesövervakare

Ahma insinöörit kommer att ha egna övervakare både på Busholmen och i Fiskehamnen. Som Busholmens övervakare fungerar diplomingenjör Vladimir Podzolov och hans arbetsrum finns i kontorsflygeln till den s.k. Bunkern på Busholmen. Då det s.k. Uppropskontorets renovering blir färdig senare under hösten 2010 flyttas operatörens verksamhet dit. Diplomingenjör Tapio Hartikainen börjar i juli som Fiskehamnens områdesövervakare och hans arbetsrum ligger i hamnens tidigare underhållsbyggnad på Sumparn.

Gatuområdenas, de obebyggda områdenas och byggarbetsplatsområdenas prydlighet, ordning och reda övervakas regelbundet genom heltäckande byggarbetsplatsronder. ”Men inte är det här någon polisverksamhet, utan det viktigaste är att få samarbetet att funka. På så sätt skapas också jämbördiga förutsättningar för alla att agera.”

Busholmens och Fiskehamnens läge alldeles invid innerstaden accentuerar betydelsen av god trafikplanering. Oavbrutna lastbilskaravaner genom centrum går inte för sig och därför måste transportrutterna, upplagringsområdena, byggarbetsplatsdepåerna och containers samt byggarbetsplatsparkeringen övervägas noga i samarbete med byggherrarna. Därför har Ahma insinöörit som hjälp i trafikplaneringen konsultbyrån Liidea, som har specialiserat sig just på den genren och som har mångsidig erfarenhet av krävande projekt.

I bästa fall kan logistiska problem förebyggas genom ett mångsidigt lokalt serviceutbud. ”Ahma insinöörit erbjuder inte själv logistisk service. Med tanke på helheten vore det emellertid nyttigt om det skulle finnas ett gemensamt lokalt serviceutbud som betjänar olika aktörer t.ex. beträffande uthyrning av arbetsmaskiner och upplagring. Vi letar nu efter logistiska aktörer inom dessa sektorer, men Ahma insinöörit kan av konkurrensmässiga skäl givetvis inte favorisera någon.”

Enligt Olli Linnossuo är Rudus nystartade betongfabrik på Busholmen ett gott exempel på ett serviceutbud som betjänar hela området och som underlättar logistiken. Det stenmaterial som behövs vid framställningen av betong transporteras med två sandskutor till en egen grushamn vid fabrikens strand och därifrån över till bredvidliggande stenmaterialsilor. Läget vid kanten av området som är under byggnad är idealiskt: avstånden till byggarbetsplatserna på Busholmen blir korta.

Text: Timo Saari

Publicerad: 17.6.2010